Марина Јаневска
Специјалист за човечки ресурси

Марина Јаневска
Job title
Специјалист за човечки ресурси

Специјалист за човечки ресурси , дипломиран правник со положен правосуден испит, со повеќе од 7 години работно искуство во областа на човечките ресурси и административните работи.