Марта Хаџиевска
Постар соработник во ревизија

Дел од тимот на РСМ Македонија (член на RSM International) со повеќе од 2 години работно искуство во областа на ревизија на финансиски извештаи на јавни и приватни компании подготвени во согласност со МСФИ, верификација на трошоците за проекти финансирани од владини и приватни фондови.