Мартина Мазганска

Дел од тимот на РСМ Македонија повеќе од 4 години во сектор Сметководство и даноци. Мартина е овластен сметководител и има искуство во сметководство и даночен консалтинг, финансиско известување и изготвување на завршни сметки за клиенти од различни дејности: услужни, производство, трговија на големо и малопродажба. Активно ги користи деловните програми Pantheon, Helix и SAP. Мартина е одговорна за планирање и спроведување на сметководствена работа, дефинира специфики на книжење, врши мониторинг и контрола на книжења. Мартина го координира и контролира тимот и на јасен и концизен начин ги делегира задачите со цел да се обезбеди висок квалитет.