Наташа Тренкоска
Соработник во сметководство

Наташа Тренкоска
Job title
Соработник во сметководство

Соработник во секторот за сметководство во Друштвото за ревизија РСМ Македонија. Нејзината работа ги вклучува сите активности поврзани со сметководството- книжење, подготовка на обрасци и нивно спроведување до надллежните институции, подготовка и поднесување на ддв пријави. Таа е во секојдневна комуникација и соработка со клиентите кои главно се состојат од услужни и непрофитни претпријатија.