Ружица Симовска
Контролор и надзорник во сметководство

Oвластен сметководител со повеќе од 7 години работно искуство во РСМ. Успешно ги спроведува сметководствените процеси и даночниот консалтинг на повеќе профитни и непрофитни организации. Искусна е во изготвување на завршни сметки и ја води и контролира работата на тимот.