Тамара Младеновиќ
Асистент за правни работи и човечки ресурси

Тамара Младеновиќ
Job title
Асистент за правни работи и човечки ресурси

Магистер по правни науки- област граѓанско право. Со положен правосуден испит и 10 години работно искуство во областа на правните работи поврзани со нотарски постапки, граѓански постапки како и административно работење.