Năng lực của chúng tôi

Đội ngũ Tư vấn công nghệ thông tin (“CNTT”) của chúng tôi sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp Quý vị giải quyết những thách thức về CNTT. Chúng tôi hỗ trợ triển khai công nghệ mới, các giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý đã được tùy chỉnh, hỗ trợ lập kế hoạch, thiết kế, lựa chọn và triển khai các giải pháp mới. Chúng tôi hỗ trợ về các vấn đề công nghệ và rủi ro an ninh mạng, nâng cao hiệu quả quy trình hoạt động. Mục tiêu là nâng cao an ninh bảo mật, tuân thủ yêu cầu theo quy định, và đảm bảo tính hoạt động liên tục cho doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn IT của chúng tôi tạo ra các giá trị sau đây:

  • Quan điểm độc lập dựa trên những tiền lệ tốt nhất trong ngành
  • Công việc được thực hiện bởi các chuyên gia có năng lực
  • Đảm bảo tính liên tục hoạt động cho Doanh nghiệp
  • Kiểm soát tổng quan về CNTT
  • Đánh giá hệ thống vận hành (bao gồm ERP, ví dụ SAP, Oracle)
  • Đánh giá kỹ thuật hệ thống CNTT
  • Tư vấn hệ thống quản lý CNTT
  • Phân tích rủi ro và bảo mật thông tin

Liên hệ với chúng tôi

Hãy cung cấp các thông tin sau đây để chúng tôi liên lạc với bạn.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.

Bằng cách đăng kí địa chỉ email, bạn cam kết rằng bạn đã đọc Chính sách Bảo mật và đã đồng ý với quy trình xử lý dữ liệu của chúng tôi được mô tả trong Chính sách Bảo mật (bao gồm các giao dịch chuyển đổi quốc tế).