Năng lực của chúng tôi

Quy định về xác định giá giao dịch liên kết đầu tiên của Việt Nam được ban hành vào cuối năm 2005 và có hiệu lực trong năm 2006. Trong hơn 10 năm áp dụng, có thể thấy rằng việc thực thi các quy định về xác định giá giao dịch liên kết đã được kiểm soát ngày càng chặt chẽ.

Đặc biệt, kể từ khi Tổ Chức Hợp Tác và Phát triển (“OECD”) công bố báo cáo chính thức liên quan đến Hành động Chống Xói Mòn Cơ Sở Thuế và Chuyển Lợi Nhuận (“BEPS”) số 13 về “Hồ sơ Giá chuyển nhượng và Báo cáo Lợi nhuận liên quốc gia” vào năm 2015, Việt Nam đã áp dụng các khuyến nghị của OECD thông qua việc ban hành các quy định mới để thay thế cho quy định cũ và thành lập các phòng chuyên ngành để thực hiện thanh tra giá chuyển nhượng trên toàn quốc.

Tại RSM việc phối hợp mạng lưới quốc tế và trong nước gồm các chuyên gia chuyên về xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về xác định giá thị trường một cách nhất quán và cụ thể. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cộng tác với đội ngũ thuế quốc tế để tối ưu hóa cơ cấu tài chính và thương mại của các tập đoàn đa quốc gia. Chuyên môn của chúng tôi bao quát các vấn đề về xác định giá thị trường theo giao dịch và theo từng ngành nghề cụ thể. 

 • Lợi nhuận biên thấp qua các năm
 • Lỗ liên tục qua các năm
 • Giá giao dịch biến động qua các năm
 • Lợi nhuận biên thay đổi bất thường qua các năm
 • Lỗ trong một vài năm hoặc trong một vài bộ phận
 • Các thỏa thuận chia sẻ chi phí
 • Tái cấu trúc tập đoàn
 • Các vướng mắc về Cơ sở thường trú
 • Quản lý năng lực sản xuất
 • Thanh toán phí bản quyền/ phí quản lý
 • Hỗ trợ các nghĩa vụ tuân thủ (lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ tập đoàn toàn cầu và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và tờ khai giao dịch liên kết)
 • Lập/ Soát xét các chứng từ và chính sách hỗ trợ liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết
 • Hoạch định và tái cấu trúc liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết
 • Hỗ trợ đàm phán trường hợp doanh nghiệp bị kiểm tra về xác định giá giao dịch liên kết
 • Cập nhật các quy định về giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết

Các dịch vụ thuế liên quan

Liên hệ với chúng tôi

Hãy cung cấp các thông tin sau đây để chúng tôi liên lạc với bạn.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.

Bằng cách đăng kí địa chỉ email, bạn cam kết rằng bạn đã đọc Chính sách Bảo mật và đã đồng ý với quy trình xử lý dữ liệu của chúng tôi được mô tả trong Chính sách Bảo mật (bao gồm các giao dịch chuyển đổi quốc tế).