Để có thể áp dụng IFRS đúng cách, các công ty cần tuân thủ các quy định IFRS cụ thể. Việc không thực hiện đúng các quy định này có thể dẫn đến thiếu sót trong việc lập báo cáo tài chính và không đáp ứng được các yêu cầu kiểm toán.

Vui lòng tải bản tin dưới đây của chúng tôi để xem chi tiết.

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG ANH)

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG VIỆT)