Trong việc phát triển các Chuẩn mực IFRS mới và các sửa đổi lớn đối với Chuẩn mực IFRS, IASB thực hiện một dự án nghiên cứu để thu thập bằng chứng về các vấn đề cần giải quyết và đánh giá xem liệu có thể tìm được giải pháp khả thi hay không trước khi bắt đầu dự án thiết lập. Sau đó, IASB có thể chuyển dự án nghiên cứu sang thiết lập chuẩn mực để phát triển Chuẩn mực mới hoặc sửa đổi về cơ bản Chuẩn mực hiện hành.

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG ANH)

ĐỌC BẢN TIN TẠI ĐÂY (TIẾNG VIỆT)