Netherlands
Talen

Talen

Privacyverklaring

1. Waarom maken we gebruik van uw persoonlijke gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u waarom en hoe we uw gegevens gebruiken.

We hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en RSM, omdat wij zakelijke diensten aan u leveren, zoals bij voorbeeld controle- of advieswerkzaamheden, het samenstellen van de jaarrekening, fiscale werkzaamheden of salarisverwerking.

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij een ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze cliënten en relaties van wie wij gegevens hebben ontvangen goed en gericht willen informeren over onze dienstverlening. Dat doen we op verschillende manieren: een nieuwsbrief, de website, gerichte mailings, persoonlijk advies, uitnodigingen voor bijeenkomsten etc. Wij houden daarbij altijd rekening met uw privacy. Uiteraard heeft u altijd de mogelijkheid uzelf weer af te melden.

Tenslotte kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken. Dit is bij voorbeeld het geval bij de salarisverwerking of wanneer we fraude vermoeden.

2. Welke uitgangspunten hanteren we?

Wij gaan op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. RSM houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

2.1 Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2.2.Grondslag en doelbinding

RSM zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen op basis van een gerechtvaardigde grondslag verwerkt.

2.3.Dataminimalisatie

RSM verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. RSM streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

2.4.Bewaartermijn

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we de data die we van u hebben, of maken we uw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages. Voor de bewaartermijnen hanteren we de aanwijzingen van de beroepsorganisatie en de wettelijke eisen.

2.5.Integriteit en vertrouwelijkheid

RSM gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt RSM voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

2.6.Delen met derden

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Indien we samenwerken met externe partijen waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens maakt RSM afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de privacywetgeving. RSM controleert deze afspraken periodiek.

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om de door ons gevraagde werkzaamheden te verrichten, tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. We verkopen uw gegevens niet aan derden.

2.7.Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt.

2.8.Proportionaliteit

We gaan na of het doel van de verwerking niet op een andere manier bereikt kan worden met minder uitvraag van privacy gevoelige gegevens.

2.9.Rechten van betrokkenen

Uiteraard blijft u de baas over uw gegevens. Indien u uw gegevens wilt wijzigen, verwijderen, gebruik beperken, uw e-mailvoorkeuren wilt aanpassen of inzage wilt in het gebruik van uw gegevens, dan kunt u ons telefonisch, per post of via e-mail berichten. Op die manier kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of aangeven dat u vindt dat uw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.

Uitschrijven voor nieuwsbrieven en mailings kan eenvoudig via de link onderaan de nieuwsbrief of mailing.

3.Hoe gaan we om met uw gegevens?

3.1.Register van verwerkingen  

RSM is verplicht om een register aan te leggen van alle verwerkingen waarvan we de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Dit register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt. Daarbij wordt de volgende informatie vastgelegd:

  • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;
  • De doelen van de verwerking;
  • Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;
  • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
  • Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;
  • De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;
  • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

3.2.Profilering

Met  profilering bedoelen we een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij naar bepaalde persoonlijke aspecten wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen.

RSM maakt gebruik van profilering, echter alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij vragen U altijd expliciet om toestemming. U kunt altijd uw toestemming weer intrekken.

3.3.Inzet van camera’s

Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen gebruiken we camera’s alleen wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken, en worden er eisen gesteld aan de inzet van camera’s.

RSM gebruikt cameratoezicht alleen om de veiligheid van specifieke ruimtes te verbeteren. Dit betreft bij voorbeeld een parkeerterrein bij een RSM kantoor. Wij maken per kantoor op duidelijke wijze kenbaar waar camera's zijn geplaatst.

4.Heeft u vragen of klachten?

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevens die u ons toevertrouwt.

Voor vragen of klachten over de bescherming van uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met:

Ook kunt u een mailbericht sturen naar:

privacy@rsmnl.nl of
privacy@rsm-nl.nl

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw privacy kunt u ook contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Onze privacyverklaring kunt u ook hier downloaden
Tevens kunt u de RSM International privacyverklaring hier downloaden