Verkoop en overdracht van Vastgoed

 

DIRECTe verkoop van Vastgoed

Binnenlands natuurlijke personen

Kapitaalwinsten

Indien vastgoed kwalificeert als onderneming of ondernemingsvermogen zijn kapitaalwinsten onderworpen aan de inkomstenbelasting in box 1 tegen een oplopend tarief van maximaal 49,50%. De aankoopkosten en ontwikkelingskosten zijn in dat geval aftrekbaar van de kapitaalwinsten.

Indien het vastgoed niet kwalificeert als onderneming of ondernemingsvermogen zijn de kapitaalwinsten niet onderworpen aan de inkomstenbelasting. Het vastgoed valt voor de inkomstenbelasting in het regime van box 3. In plaats van de kapitaalwinsten, wordt een fictief rendement (1,897 tot 5,69% van waarde van het netto-vermogen) belast tegen een vlak tarief van 31%.

BTW/ overdrachtsbelasting

De levering en verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld voor de BTW. Uitzondering betreft echter de levering van nieuw onroerend goed en de levering van een bouwterrein binnen twee jaar na eerste ingebruikname welke wel zijn belast met BTW. Na de periode van twee jaar kunnen de leverancier en ontvanger opteren voor een BTW belaste levering van het onroerend goed. Het toepasbare BTW tarief is in dat geval 21%.

De verkrijging van onroerend goed is in principe onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting. Het tarief bedraagt 8% en wordt berekend over de waarde in het economische verkeer of de koopsom indien deze hoger is. Er geldt echter tarief van 2% als het gaat om de verkrijging van een woning welke anders dan tijdelijk gebruikt wordt als hoofdverblijf. Indien ter zake van de levering van nieuw onroerend goed of ter zake van de levering van een bouwterreindoor de verkoper btw in rekening is gebracht, is er door de verkrijger in beginsel geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Uitstel van belastingheffing

Indien het vastgoed kwalificeert als ondernemingsvermogen, is het mogelijk om belastingheffing over de kapitaalwinsten uit te stellen door te investeren in een vergelijkbaar gebouw. Er zijn hier echter verschillende voorwaarden op van toepassing.

Verliezen

Verliezen die worden behaald door de verkoop van het vastgoed door natuurlijke personen die geen handel of onderneming drijven worden genegeerd. Indien het vastgoed echter wel kwalificeert als ondernemingsvermogen, kunnen de verliezen die ontstaan bij de verkoop van het onroerend goed worden afgezet tegen ander belastbaar inkomen uit de voorgaande drie jaren of de volgende negen jaren.

Buitenlandse natuurlijke personen

Buitenlandse natuurlijke personen worden op dezelfde manier behandeld als binnenlandse natuurlijke personen. Echter kunnen verliezen enkel worden afgezet tegen Nederlands inkomen.

Binnenlandse rechtspersonen

Kapitaalwinsten

Kapitaalwinsten gerealiseerd bij de verkoop van Nederlands vastgoed zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als bedrijfsinkomsten. Bedrijfsinkomsten tot EUR 245.000 zijn belast tegen een tarief van 15%. Winsten boven de EUR 245.000 zijn belast tegen een tarief van 25%.

De vennootschapsbelasting over de kapitaalwinsten is gebaseerd op het verschil tussen de netto verkoopopbrengst en de fiscale boekwaarde.

BTW / overdrachtsbelasting

De levering en verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld voor de BTW. Uitzondering betreft echter de levering van nieuw onroerend goed en de levering van een bouwterrein binnen twee jaar na eerste ingebruikname welke wel zijn belast met BTW. Na de periode van twee jaar kunnen de leverancier en ontvanger opteren voor een BTW belaste levering van het onroerend goed. Het toepasbare BTW tarief is in dat geval 21%.

Indien ter zake van de levering van nieuw onroerend goed of ter zake van de levering van een bouwterreindoor de verkoper btw in rekening is gebracht, is er door de verkrijger in beginsel geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

De verkrijging van het juridische of economische eigendom van onroerend goed is in principe onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting en is verschuldigd door de koper. De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt berekend over de marktwaarde. De marktwaarde zal op zijn minst gelijk zijn aan de verkoopprijs. Het toepasbare tarief is 8%.

Indien onroerend goed binnen zes maanden tweemaal wordt vervreemd, wordt de belastinggrondslag van de tweede transactie verminderd met de belastinggrondslag van de eerdere transactie. De opvolgende koper heeft aldus een voordeel

Uitstel van belastingheffing/ herinvesteringsreserve

Indien een onderneming Nederlands vastgoed verkoopt en voornemend is om een vervangend gebouw aan te kopen, kan er een herinvesteringsreserve gevormd worden. De kapitaalwinsten worden in dat geval niet direct bij verkoop in de belastingheffing betrokken, maar zal een reserve vormen. Indien een vervangend gebouw is aangekocht, zal de balanswaarde van het vervangend gebouw bestaan uit de aankoopprijs verminderd met de herinvesteringsreserve. Hierdoor zullen de afschrijvingskosten lager uitvallen waardoor er jaarlijks een hoger resultaat behaald zal worden.

Indien er niet binnen drie jaar een herinvestering plaatsvindt, zal de waarde van de herinvesteringsreserve toegevoegd worden aan de bedrijfsinkomsten.

Verliezen

De gerealiseerde winsten die behaald zijn met de verkoop van vastgoed kunnen worden verrekend met fiscale verliezen. Indien er echter een verlies ontstaat door de verkoop van vastgoed, kan dit verlies worden verrekend met winsten uit het voorgaande jaar en de komende zes jaren.

Buitenlandse rechtspersonen

Buitenlandse rechtspersonen worden op dezelfde manier behandeld als binnenlandse rechtspersonen, aangezien Nederlands vastgoed gehouden door een buitenlandse onderneming wordt behandeld als een Nederlandse onderneming van de buitenlandse rechtspersoon. Echter kunnen verliezen enkel worden afgezet tegen Nederlands inkomen.

INDIRECTE VERKOOP (AANDELENOVERDRACHT)

Binnenlandse natuurlijke personen

Kapitaalwinsten

Indien een natuurlijk persoon minder dan 5% van de aandelen bezit in een Nederlandse onderneming, zal er geen belasting worden geheven over de gegenereerde kapitaalwinsten bij de verkoop van de aandelen. Indien een natuurlijk persoon echter 5% of meer van de aandelen in een Nederlandse onderneming bezit, zullen de kapitaalwinsten onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting in box 2. Het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs van de aandelen zal worden belast tegen een vlak belastingtarief van 26,90%.

BTW/ overdrachtsbelasting

In beginsel is een aandelenoverdracht niet onderworpen aan overdrachtsbelasting. Dit is echter anders indien het gaat om aandelen in een zogenaamde vastgoedonderneming. Een onderneming kwalificeert als vastgoedonderneming indien het vermogen van de onderneming gebaseerd op de marktwaarde voor ten minste 50% bestaat uit vastgoed waarvan minimaal 30% in Nederland ligt. Daar komt bij dat de hoofdactiviteit van de onderneming moet bestaan uit het verwerven, verkoop en of exploitatie van vastgoed. Indien dit het geval is zal er overdrachtsbelasting worden geheven over de marktwaarde van het vastgoed tegen een tarief van 8%.

Verliezen

Indien een natuurlijk persoon ten minste 5% van het geplaatste kapitaal van een onderneming bezit en deze aandelen verkoopt, wordt de opbrengst van deze vervreemding belast in de inkomstenbelasting in box 2. Indien de vervreemding van de aandelen leidt tot een verlies, kan dit verlies worden verrekend met andere inkomsten die in box 2 worden behaald in het voorgaande jaar en de komende zes jaren.

Buitenlands natuurlijk persoon

Buitenlandse natuurlijke personen worden op dezelfde manier behandeld voor fiscale doeleinden als binnenlandse natuurlijke personen voor zover deze Nederlands belastbaar inkomen genereren.

Binnenlandse rechtspersonen

Kapitaalwinsten

Kapitaalwinsten gerealiseerd bij de verkoop van Nederlands vastgoed zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als bedrijfsinkomsten. Bedrijfsinkomsten tot EUR 245.000 zijn belast tegen een tarief van 15%. Winsten boven de EUR 245.000 zijn belast tegen een tarief van 25%.

De deelnemingsvrijstelling is van toepassing indien een Nederlandse onderneming aandelen verkoopt in een andere Nederlandse onderneming. De winsten die behaald worden met de verkoop zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

BTW/ overdrachtsbelasting

In beginsel is een aandelenoverdracht niet onderworpen aan overdrachtsbelasting. Dit is echter anders indien het gaat om aandelen in een zogenaamde vastgoedonderneming. Een onderneming kwalificeert als vastgoedonderneming indien het vermogen van de onderneming gebaseerd op de marktwaarde voor ten minste 50% bestaat uit vastgoed waarvan minimaal 30% in Nederland ligt. Daar komt bij dat de hoofdactiviteit van de onderneming moet bestaan uit het verwerven, verkoop en of exploitatie van vastgoed. Indien dit het geval is zal er overdrachtsbelasting worden geheven over de marktwaarde van het vastgoed tegen een tarief van 8%.

Uitstel van belastingheffing

In tegenstelling tot een directe verkoop van vastgoed, is het bij de verkoop van aandelen niet mogelijk om een herinvesteringsreserve te vormen.

Verliezen

Verliezen die ontstaan bij de verkoop van aandelen kunnen worden verrekend met winsten behaald in het vorige jaar of de volgende zes jaar.

Door de deelnemingsvrijstelling kan een rechtspersoon die het belang in dochteronderneming verkoopt niet verrekenen met andere jaren. Bij aandeelpakketten onder de 5% speelt dit geen rol.

Buitenlandse rechtspersonen

Vennootschapsbelasting

Buitenlandse rechtspersonen zijn enkel belastingplichtig in Nederland voor zover zij Nederlands inkomen genereren. Nederlands inkomen is inkomen dat gegenereerd is door een Nederlandse onderneming.

Indien een buitenlandse rechtspersoon een belang heeft van minder dan 5% in een Nederlandse onderneming, zal er geen belasting worden geheven op het inkomen dat de buitenlandse rechtspersoon genereert uit zijn aandelenbelang.

Indien de buitenlandse rechtspersoon een aanmerkelijk belang heeft in een Nederlandse onderneming, is deze buitenlandse onderneming in beginsel ook niet onderworpen aan belastingheffing over de inkomsten gegenereerd uit het aanmerkelijk belang. Er zijn echter een aantal antimisbruikbepalingen die ervoor kunnen zorgen dat de voordelen die voortvloeien uit het aanmerkelijk belang belast zijn in Nederland. Het toepasbare belastingtarief is 15% of 25%.

DIRECTE OVERDRACHT VAN VASTGOED BINNEN EEN CONCERN
(NEDERLANDS VASTGOED NAAR EEN NEDERLANDS RECHTSPERSOON)

Binnenlandse rechtspersoon

Kapitaalwinsten

Kapitaalwinsten gerealiseerd bij de verkoop van Nederlands vastgoed zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als bedrijfsinkomsten. Bedrijfsinkomsten tot EUR 245.000 zijn belast tegen een tarief van 15%. Winsten boven de EUR 245.000 zijn belast tegen een tarief van 25%.

BTW/ overdrachtsbelasting

De levering en verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld voor de BTW. Uitzondering betreft echter de levering van nieuw onroerend goed en de levering van een bouwterrein binnen twee jaar na eerste ingebruikname welke wel zijn belast met BTW. Na de periode van twee jaar kunnen de leverancier en ontvanger opteren voor een BTW belaste levering van het onroerend goed. Het toepasbare BTW tarief is in dat geval 21%.

Indien ter zake van de levering van nieuw onroerend goed of ter zake van de levering van een bouwterreindoor de verkoper btw in rekening is gebracht, is er door de verkrijger in beginsel geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

De verkrijging van het juridische of economische eigendom van onroerend goed is in principe onderworpen aan overdrachtsbelasting en is verschuldigd door de koper. De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt berekend over de marktwaarde of, indien deze hoger is, de verkooprijs. Het toepasbare tarief is 8%. Er zijn verschillende vrijstellingen mogelijk in geval van fusies, overnames en herstructureringen. Hier zijn echter gedetailleerde voorwaarden aan verbonden.

Indien onroerend goed binnen zes maanden tweemaal wordt vervreemd, wordt de belastinggrondslag van de tweede transactie verminderd met de belastinggrondslag van de eerdere transactie. De opvolgende koper heeft aldus een voordeel.

Fiscale eenheid

Onder Nederlands recht is het mogelijk om een fiscale eenheid te vormen indien de houdstermaatschappij ten minste 95% van het aandelenkapitaal bezit in zijn dochteronderneming(en). Om een verzoek op een fiscale eenheid te laten slagen, moeten zowel de houdstermaatschappij als de dochteronderneming gevestigd zijn in Nederland. Transacties die plaatsvinden binnen de fiscale eenheid zijn als het ware onzichtbaar voor fiscale doeleinden. Dit betekent dat de overdracht van vastgoed binnen een fiscale eenheid niet onderworpen is aan belastingheffing, aangezien de fiscus deze transactie niet ziet. Er zijn echter verschillende antimisbruik maatregelen indien de fiscale eenheid ophoudt te bestaan binnen een bepaalde periode na de overdracht van vastgoed binnen de groep.

Buitenlandse ondernemingen

Buitenlandse rechtspersonen worden op dezelfde manier behandeld als binnenlandse rechtspersonen, aangezien Nederlands vastgoed gehouden door een buitenlandse onderneming wordt behandeld als een Nederlandse onderneming van de buitenlandse rechtspersoon. Dit wordt ook wel een vaste inrichting genoemd.

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om een fiscale eenheid te vormen met een vaste inrichting gevestigd in Nederland. Verschillende gedetailleerde voorwaarden zijn echter hierop van toepassing.

INDIRECTE OVERDRACHT VAN VASTGOED BINNEN EEN CONCERN
(NEDERLANDS VASTGOED NAAR EEN NEDERLANDS RECHTSPERSOON)

Binnenlandse onderneming

Kapitaalwinsten

Kapitaalwinsten gerealiseerd bij de verkoop van Nederlands vastgoed zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als bedrijfsinkomsten. Bedrijfsinkomsten tot EUR 245.000 zijn belast tegen een tarief van 15%. Winsten boven de EUR 245.000 zijn belast tegen een tarief van 25%.

De deelnemingsvrijstelling is van toepassing indien een Nederlandse onderneming aandelen verkoopt in een andere Nederlandse onderneming. De winsten die behaald worden met de verkoop zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

BTW/ Overdrachtsbelasting

De levering en verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld voor de BTW. Uitzondering betreft echter de levering van nieuw onroerend goed en de levering van een bouwterrein binnen twee jaar na eerste ingebruikname welke wel zijn belast met BTW. Na de periode van twee jaar kunnen de leverancier en ontvanger opteren voor een BTW belaste levering van het onroerend goed. Het toepasbare BTW tarief is in dat geval 21%.

Indien ter zake van de levering van nieuw onroerend goed of ter zake van de levering van een bouwterrein door de verkoper btw in rekening is gebracht, is er door de verkrijger in beginsel geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

In beginsel is een aandelenoverdracht niet onderworpen aan overdrachtsbelasting. Dit is echter anders indien het gaat om aandelen in een zogenaamde vastgoedonderneming. Een onderneming kwalificeert als vastgoedonderneming indien het vermogen van de onderneming gebaseerd op de marktwaarde voor ten minste 50% bestaat uit vastgoed waarvan minimaal 30% in Nederland ligt. Daar komt bij dat de hoofdactiviteit van de onderneming moet bestaan uit het verwerven, verkoop en of exploitatie van vastgoed. Indien dit het geval is zal er overdrachtsbelasting worden geheven over de marktwaarde van het vastgoed tegen een tarief van 8%.

Uitstel van belastingheffing

Het is mogelijk om de heffing van vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting uit te stellen indien aandelen worden overgedragen aan een Nederlandse rechtspersoon in ruil voor aandelen in overnemende rechtspersoon. Er zijn echter verschillende gedetailleerde voorwaarden van toepassing.

Fiscale eenheid

Onder Nederlands recht is het mogelijk om een fiscale eenheid te vormen indien de houdstermaatschappij ten minste 95% van het aandelenkapitaal bezit in zijn dochteronderneming(en). Om een verzoek op een fiscale eenheid te laten slagen, moeten zowel de houdstermaatschappij als de dochteronderneming gevestigd zijn in Nederland. Transacties die plaatsvinden binnen de fiscale eenheid zijn als het ware onzichtbaar voor fiscale doeleinden. Dit betekent dat de overdracht van vastgoed binnen een fiscale eenheid niet onderworpen is aan belastingheffing, aangezien de fiscus deze transactie niet ziet. Er zijn echter verschillende antimisbruik maatregelen indien de fiscale eenheid ophoudt te bestaan binnen een bepaalde periode na de overdracht van vastgoed binnen de groep.

Buitenlandse rechtspersonen

Buitenlandse rechtspersonen worden op dezelfde manier behandeld als binnenlandse rechtspersonen, aangezien Nederlands vastgoed gehouden door een buitenlandse onderneming wordt behandeld als een Nederlandse onderneming van de buitenlandse rechtspersoon.

Vennootschapsbelasting

Buitenlandse rechtspersonen zijn enkel belastingplichtig in Nederland voor zover zij Nederlands inkomen genereren. Nederlands inkomen is inkomen dat gegenereerd is door een Nederlandse onderneming.

Indien een buitenlandse rechtspersoon een belang heeft van minder dan 5% in een Nederlandse onderneming, zal er geen belasting worden geheven op het inkomen dat de buitenlandse rechtspersoon genereert uit zijn aandelenbelang.

Indien de buitenlandse rechtspersoon een aanmerkelijk belang heeft in een Nederlandse onderneming, is deze buitenlandse onderneming in beginsel ook niet onderworpen aan belastingheffing over de inkomsten gegenereerd uit het aanmerkelijk belang. Er zijn echter een aantal antimisbruikbepalingen die ervoor kunnen zorgen dat de voordelen die voortvloeien uit het aanmerkelijk belang belast zijn in Nederland. Het toepasbare belastingtarief is 15% of 25%.

DIRECTE OVERDRACHT VAN VASTGOED BINNEN EN CONCERN
(NEDERLANDS VASTGOED NAAR EEN BUITENLANDS RECHTSPERSOON)

Binnenlands rechtspersoon

Kapitaalwinsten

Kapitaalwinsten gerealiseerd bij de verkoop van Nederlands vastgoed zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als bedrijfsinkomsten. Bedrijfsinkomsten tot EUR 245.000 zijn belast tegen een tarief van 15%. Winsten boven de EUR 245.000 zijn belast tegen een tarief van 25%.

BTW/ Overdrachtsbelasting

De levering en verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld voor de BTW. Uitzondering betreft echter de levering van nieuw onroerend goed en de levering van een bouwterrein binnen twee jaar na eerste ingebruikname welke wel zijn belast met BTW. Na de periode van twee jaar kunnen de leverancier en ontvanger opteren voor een BTW belaste levering van het onroerend goed. Het toepasbare BTW tarief is in dat geval 21%.

Indien ter zake van de levering van nieuw onroerend goed of ter zake van de levering van een bouwterrein door de verkoper btw in rekening is gebracht, is er door de verkrijger in beginsel geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

De verkrijging van het juridische of economische eigendom van onroerend goed is in principe onderworpen aan overdrachtsbelasting en is verschuldigd door de koper. De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt berekend over de marktwaarde of, indien deze hoger is, de verkooprijs. Het toepasbare tarief is 8%. Er zijn verschillende vrijstellingen mogelijk in geval van fusies, overnames en herstructureringen. Hier zijn echter gedetailleerde voorwaarden aan verbonden.

Indien onroerend goed binnen zes maanden tweemaal wordt vervreemd, wordt de belastinggrondslag van de tweede transactie verminderd met de belastinggrondslag van de eerdere transactie. De opvolgende koper heeft aldus een voordeel.

Uitstel van belastingheffing

Indien een onderneming Nederlands vastgoed verkoopt en voornemend is om een vervangend gebouw aan te kopen, kan er een herinvesteringsreserve gevormd worden. De kapitaalwinsten worden in dat geval niet direct bij verkoop in de belastingheffing betrokken, maar zal een reserve vormen. Indien een vervangend gebouw is aangekocht, zal de balanswaarde van het vervangend gebouw bestaan uit de aankoopprijs verminderd met de herinvesteringsreserve. Hierdoor zullen de afschrijvingskosten lager uitvallen waardoor er jaarlijks een hoger resultaat behaald zal worden.

Indien er niet binnen drie jaar een herinvestering plaatsvindt, zal de waarde van de herinvesteringsreserve toegevoegd worden aan de bedrijfsinkomsten.

Verliezen

Eventuele verliezen kunnen verrekend worden met ander Nederlands inkomen.

Fiscale eenheid

Een buitenlandse rechtspersoon kan in beginsel geen fiscale eenheid vormen voor Nederlandse fiscale doeleinden. Hierop bestaan een aantal specifieke uitzonderingen.

Buitenlandse rechtspersonen

Buitenlandse rechtspersonen worden op dezelfde manier behandeld als binnenlandse rechtspersonen, aangezien Nederlands vastgoed gehouden door een buitenlandse onderneming wordt behandeld als een Nederlandse onderneming van de buitenlandse rechtspersoon.

INDIRECTE OVERDRACHT VAN VASTGOED BINNEN EEN CONCERN
(NEDERLANDS VASTGOED NAAR EEN BUITENLANDS RECHTSPERSOON)

Binnenlands rechtspersoon

Kapitaalwinsten

Kapitaalwinsten gerealiseerd bij de verkoop van Nederlands vastgoed zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als bedrijfsinkomsten. Bedrijfsinkomsten tot EUR 245.000 zijn belast tegen een tarief van 15%. Winsten boven de EUR 245.000 zijn belast tegen een tarief van 25%.

De deelnemingsvrijstelling is van toepassing indien een Nederlandse onderneming aandelen verkoopt in een andere Nederlandse onderneming. De winsten die behaald worden met de verkoop zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

BTW/ overdrachtsbelasting

De levering en verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld voor de BTW. Uitzondering betreft echter de levering van nieuw onroerend goed en de levering van een bouwterrein binnen twee jaar na eerste ingebruikname welke wel zijn belast met BTW. Na de periode van twee jaar kunnen de leverancier en ontvanger opteren voor een BTW belaste levering van het onroerend goed. Het toepasbare BTW tarief is in dat geval 21%.

Indien ter zake van de levering van nieuw onroerend goed of ter zake van de levering van een bouwterreindoor de verkoper btw in rekening is gebracht, is er door de verkrijger in beginsel geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

In beginsel is een aandelenoverdracht niet onderworpen aan overdrachtsbelasting. Dit is echter anders indien het gaat om aandelen in een zogenaamde vastgoedonderneming. Een onderneming kwalificeert als vastgoedonderneming indien het vermogen van de onderneming gebaseerd op de marktwaarde voor ten minste 50% bestaat uit vastgoed waarvan minimaal 30% in Nederland ligt. Daar komt bij dat de hoofdactiviteit van de onderneming moet bestaan uit het verwerven, verkoop en of exploitatie van vastgoed. Indien dit het geval is zal er overdrachtsbelasting worden geheven over de marktwaarde van het vastgoed tegen een tarief van 8%.

Uitstel van belastingheffing

Het is mogelijk om de belastingheffing op de kapitaalwinsten uit te stellen. Er zijn echter verschillende voorwaarden van toepassing.

Verliezen

Verliezen kunnen worden verrekend belastbaar Nederlands inkomen. Verliezen van de vervreemde entiteit kunnen echter niet worden overgedragen aan de buitenlandse rechtspersoon.

Fiscale eenheid

Een buitenlandse rechtspersoon kan in beginsel geen fiscale eenheid vormen voor Nederlandse fiscale doeleinden. Hierop bestaan een aantal specifieke uitzonderingen.

Buitenlandse rechtspersonen

Buitenlandse rechtspersonen worden op dezelfde manier behandeld als binnenlandse rechtspersonen, aangezien Nederlands vastgoed gehouden door een buitenlandse onderneming wordt behandeld als een Nederlandse onderneming van de buitenlandse rechtspersoon.

OvERDRACHT VAN NEDERLANDS VASTGOED NAAR EEN EUROPEES RECHTSPERSOON

Op Europees niveau kan de belastingheffing vermeden worden door gebruik te maken van de voorzieningen inzake fusies en overnames. Hierop zijn verschillende voorwaarden van toepassing die teruggevonden kunnen worden in de Richtlijn van 19 oktober 2009.

Download als pdf

Neem voor meer informatie contact op met:


Onno Adriaansens
Head of Real Estate and Co-chair European Real Estate Sector Team
+31(0)6 515 406 67
[email protected]

Vastgoed Insights