RSM Bosna i Hercegovina
Languages

Languages

Izdanje broj 72 - MSFI Novosti

Izdanje broj 72 – MSFI Novosti

6. juli 2017. godine

PUBLIKACIJE I OBJAVLJIVANJA

Objavljivanje Tumačenja IFRIC 23 Neizvjesnost vezana za tretman poreza na dobit

7. juna 2017. godine,  Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je smjernice na  koji način prikazati efekte neizvjesnosti računovodstvenog tretmana poreza na dobit obzirom da trenutna verzija MRS 12 ne pruža detaljnije informacije o ovom pitanju. Tumačenje je na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2019. godine  (ranija primjena je dopuštena).

Za više informacija posjetite: http://www.ifrs.org/news-and-events/2017/06/international-accounting-standards-board-issues-interpretation-on-ias-12-income-taxes/

Predložene ograničene izmjene MRS 16 otvorene za komentare do 19. oktobra 2017. godine

20. juna 2017. godine, IASB je objavio nacrt izmjena usmjerenih prema zabrani odbitka primitaka od prodaje od troška sticanja imovine u periodu u kojem je imovina u pripremi, čime se zahtjeva priznavanje primitaka od prodaje i povezanih troškova sticanja imovine kroz račun dobiti i gubitka.

Za više informacija posjetite: http://www.ifrs.org/news-and-events/2017/06/iasb-proposes-amendments-to-ias-16-to-reduce-diversity-in-practice/

Nacrt smjernica MSFI za MSS otvoren za komentare do 1. septembra 2017. godine

26. juna 2017. godine, MSFI Fondacija je objavila pitanja i odgovore (Q&A)  razvijene u okviru Grupe za implementaciju MSS u cilju adresiranja računovodstvenog tretmana finansijskih garancija izdanih od strane matične kompanije u okviru njenih odvojenih finansijskih izvještaja .

Za više informacija posjetite: http://www.ifrs.org/news-and-events/2017/06/draft-guidance-smeig-qa-june-2017/

KOMITET ZA TUMAČENJE MSFI (IC)
SAŽETAK SKORAŠNJIH ODLUKA

U nastavku su prezentirane ključne diskusije IC na sastanku održanom 13. juna 2017. godine

Za više informacija posjetite: http://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/2017/june/

  • Pri računovodstvenom tretmanu derivativnog ugovora sa centralnim kliringom, klirinška strana najprije primjenjuje zahtjeve za finansijske instrumente. Samo u slučaju kada je trensakcija izvan djelokruga MSFI 9/MRS 39, te kada drugi Standardi nisu primjenjivi, klirinška strana primjenjuje hijerarhiju opisanu u MRS 8 pri određivanju primjerene računovodstvene politike.
  • IC pruža privremeno pojašnjenje računovodstvenog tretmana akvizicije grupe imovine koja ne čini biznis, naročito na koji način alocirati cijenu transakcije na identificiranu imovinu i preuzete obaveze, kada (i) zbir zasebnih fer vrijednosti imovine i obaveza u grupi nije jednak cijeni transakcije, i (ii) grupa uključuje imovinu i obaveze inicijalno mjerene po trošku sticanja i drugim iznosima.
  • Pri računovodstvenom tretmanu kupovine udjela u pridružene subjekte ili zajedničke poduhvate pod zajedničkom kontrolom, subjekt ne treba primjeniti izuzeća za poslovne kombinacije pod zajedničkom kontrolom definisane u MSFI 3, budući da MRS 28 ne uključuje izuzeća za kupovinu takvih udjela.
  • Pri određivanju iznosa troška kojeg treba priznati u vezi sa štetnim ugovorima, potrebno je razmotriti zahtjeve MRS 37 koji se odnose na neizbježne troškove vezane za ispunjenje ugovora, primjenjujući jedan od dva pristupa: trošak koji se ne može izbjeći obzirom da je ugovoren, ili trošak koji ne bi nastao da nije bilo ugovora.
  • U skladu sa MRS 38, subjekt priznaje svaki izdatak za dobra nabavljena za promotivne aktivnosti kao trošak, kada posjeduje dobra ili ima pravo korištenja dobra, bez obzira na to kada ista distribuira.

ODBOR ZA MEĐUNARODNE RAČUNOVODSTVENE STANDARDE (IASB)
SAŽETAK SKORAŠNJIH ODLUKA 

U nastavku je prezentiran sažetak odluka donesenih na IASB sastanku održanom 21. i 22. juna 2017. godine. Dodatne diskusije Odbora uključile su sljedeće projekte: dugoročna ulaganja u pridružene subjekte i zajedničke poduhvate (proces izmjene MRS 28),  glavni finansijski izvještaji, dinamičko upravljanje rizicima (edukativna sesija).

Za više informacija posjetite:http://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb-updates/june-2017/

Konceptualni okvir (finalna verzija se očekuje do kraja zadnjeg kvartala 2017. godine)

Opis ograničenja subjekta koji izvještava, a koji nije pravno lice, treba da naglasi da informacije potrebne korisnicima tih finansijskih izvještaja igraju značajnu ulogu pri definiranju tih ograničenja.

Promjene računovodstvenih politika (predložene izmjene MRS 8 koje se očekuju u prvoj polovini 2018. godine)

Prag značajnosti u vezi sa retrospektivnom primjenom dobrovoljnih izmjena računovodstvenih politika koje su rezultirale iz odluka Agende objavljene od strane Komiteta za tumačenje MSFI, treba biti umanjen te uključivati analizu koristi i troškova od primjene retrospektivne izmjene. 

Definicija biznisa (izmjene MSFI 3 koje se očekuju u prvoj polovini 2018. godine )

Mnogi prijedlozi u nacrtu Definicije biznisa i računovodstva prethodnih ulaganja (‘the ED’) trebaju biti potvrđeni, uz dodatna pojašnjenja. Ovo se posebno odnosi na:

  • Da bi se smatralo biznisom, kupljeni set aktivnosti i imovine trebaju minimalno uključiti inpute i detaljne procese koji su međusobno povezani i imaju sposobnost da kreiraju outpute.
  • Ukoliko je kupljeni set imovine generirao prihode prije akvizicije, međutim nakon integrisanja u poslovne procese stjecatelja više ne generira prihode, ovom setu imovine se priznaje svojstvo kreiranja outputa.
  • Definicija ‘outputa’ će se izmijeniti uklanjanjem svojstva umanjenja troškova, i dodatnim pojašnjenjem da ‘ostali prihodi" predstavljaju prihode nastale po ugovorima nastale u sklopu subjektovih uobičajenih aktivnosti ali koji su van djelokruga MSFI 15.
  • Smjernice da suštinski procesi trebaju precizirati poteškoće u zamjeni radne snage preuzete kroz akviziciju mogu  ukazivati na činjenicu da radna snaga obavlja suštinske procese.
  • Set imovine i aktivnosti koji uključuju goodwill i koji predstavljaju biznis, trebaju biti uklonjeni iz MSFI 3.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE KOMENTARA

31. juli 2017. 

ED/2017/2 - Poboljšanja MSFI 8 Operativni segmenti (Predložene izmjene MSFI 8 i MRS 34)

1. septembar 2017.

Nacrt SMEIG Q&A - MSFI za MSS- Računovodstvo garancija u odvojenim finansijskim izvještajima matičnog društva (Poglavlje 12 Ostali finansijski instrumenti)

22. septembar 2017.

Zahtjev za informacije - Post-implementacijski pregled — MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti

2. oktobar 2017.

DP/2017/1 - Inicijativa za objavljivanje—Načela objavljivanja 

19. oktobar 2017.

ED/2017/4 - Nekretnine, postrojenja i oprema— Primici prije namijeravane upotrebe (Predložene izmjene MRS 16)

 

 

How can we help you?

Contact us by phone +387 33 979 440 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us