RSM Bosna i Hercegovina
Languages

Languages

Ključna pitanja koja treba razmotriti u finansijskom izvještavanju za 2017. godinu

Ključna pitanja koja treba razmotriti u finansijskom izvještavanju za 2017. godinu

24 juli 2017. godine

ifrs-financial-reporting-2017.png

Ovaj članak pruža uvid u nove i ažurirane Standarde i  Tumačenja koje se trebaju razmotriti  prilikom sačinjavanja godišnjih finansijskih izvještaja za 2017. godinu, sa akcentom na ključne aspekte promjena koje donose novi Standardi.[1] 

 

STANDARDI I TUMAČENJA NA SNAZI ZA FINANSIJSKU GODINU KOJA POČINJE 1. JANUARA 2017.[2]

Izmjene MRS 7 "Izvještaj o novčanim tokovima" -  Inicijativa za objavljivanje

Izmjene zahtijevaju da subjekti obezbijede informacije (u formi dodatnih objavljivanja)  koje će omogućiti korisnicima finansijskih izvještaja da procijene promjene u obavezama iz finansijskih aktivnosti.

Izmjene MRS 12 "Porezi na dobit" -  Izmjene vezane za priznavanje odgođene porezne imovine za nerealizirane gubitke 

Ove izmjene pojašnjavaju računovodstveni tretman odgođene porezne imovine kada se imovina mjeri po fer vrijednosti i kada je ta fer vrijednost niža od porezne osnovice imovine (npr, odgođena porezna imovina vezana za nerealizirane gubitke na dužničnim vrijednosnim papirima koji se mjere po fer vrijednosti),  kao i druge aspekte računovodstvenog tretmana odgođene porezne imovine.

Izmjene MSFI 12 "Objavljivanje udjela u drugim subjektima" -  Pojašnjenje djelokuruga ovog Standarda
Godišnja poboljšanja MSFI-a  (ciklus 2014. – 2016. )

Izmjene pojašnjavaju da se zahtjevi za objavljivanje vezani za MSFI 12 primjenjuju i na udjele u subjektima koji su u djelokrugu MSFI 5 Dugoročna imovina namijenjena prodaji i prekinuto poslovanje osim za skraćene finansijske informacije za te udjele (vidjeti paragrafe B10–B16 u MSFI 12).

 

ZAHTJEVI KOJI SE MOGU RANIJE PRIMJENITI ZA GODINU KOJA POČINJE 1. JANUARA 2017.[2]

IZMJENE POSTOJEĆIH STANDARDA

Izmjene MRS 28 "Ulaganja u pridružene subjekte i zajedničke poduhvate" - Mjerenje pridruženog subjekta ili zajedničkog poduhvata po fer vrijednosti

Godišnja poboljšanja MSFI-a  (ciklus 2014. – 2016. )

Izmjene su obavezujuće za periode koji počinju 1. januara 2018. godine i pojašnjavaju da odabir metode vrednovanja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka za ulaganja u pridružene subjekte ili zajedničke poduhvate za subjekte organizovane kao investicijski fondovi ili drugi kvalificirani oblici organizovanja mogu biti odabrane za svako ulaganje na pojedinačnoj osnovi, nakon početnog priznavanja.

Izmjene MRS 40 "Ulaganja u nekretnine" Prijenosi ulaganja u nekretnine

Izmjene su obavezujuće za periode koji počinju 1. januara 2018. godine i pojašnjavaju da prijenosi na, ili sa ulaganja u nekretnine (uključujući imovinu u izgradnji i pripremi ) trebaju biti realizirani samo kada postoje dokazi da su nastale promjene u korištenju imovine .

Izmjene MSFI 1 "Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja" -  Brisanje  kratkotrajnih izuzetaka za  subjekte koji prvi put primjenjuju MSFI -jeve

Godišnja poboljšanja MSFI-a  (ciklus 2014. – 2016. )

Izmjene su obavezujuće za periode koji počinju 1. januara 2018. godine i brišu kratkotrajna izuzeća u vezi sa prijelaznim odredbama koja su bila na raspolaganju subjektima u ranijim izvještajnim periodima.

Izmjene MSFI 2  "Plaćanje temeljeno na dionicama" - Klasifikacija i mjerenje transakcija plaćanja temeljenih na dionicama 

Izmjene su obavezujuće za periode koji počinju 1. januara 2018. godine i pojašnjavaju efekte postupanja sa uvjetima ostvarivanja prava i uvjetima za koja nisu ostvarena prava na mjerenje plaćanja temeljenog na dionicama podmirene novcem, računovodstveni tretman plaćanja temeljenih na dionicama za opcijama netiranja za obaveze za porez po odbitku, i efekte izmjena uslova plaćanja temeljenog dionicama koji mijenjaju klasifikaciju transakcije sa plaćanja podmirenim novcem na plaćanja podmirena kapitalom.

Izmjene MSFI 4 "Ugovori o osiguranju"- Primjena MSFI 9 "Finansijski instrumenti" sa MSFI 4 "Ugovori o osiguranju"

Izmjene su obavezujuće za periode koji počinju 1. januara 2018. godine - daju opciju osiguravateljima da priznaju u ostalim sveobuhvatnim prihodima , radije nego kroz bilans uspjeha, efekte koji mogu proizaći iz primjene MSFI 9 prije implementacije MSFI 17.  Također, subjekti čije su aktivnosti pretežno povezane sa osiguranjem mogu odabrati opciju privremenog izuzeća od primjene  MSFI 9 (do 2021. godine), te stoga mogu nastaviti sa primjenom MRS 39.

Izmjene MSFI 10 "Konsolidirani finansijski izvještaji" i MRS 28 "Ulaganja u pridružene subjekte i zajedničke poduhvate" - Prodaja ili doprinos imovine između investitora i pridruženog subjekta ili zajedničkog poduhvata

Izmjene adresiraju trenutni konflikt između ova dva Standarda i preciziraju da dobitak ili gubitak treba u potpunosti priznati kada transakcija obuhvata djelatnost, i djelimično ukoliko obuhvata imovinu koja sama ne tvori djelatnost.  Datum stupanja na snagu je inicijalno utvrđen za periode koji započinju 1. januara 2016. godine, ali je u decembru pomjeren datum primjene na neodređeno vrijeme, međutim ranija primjena je još uvijek dopuštena.

NOVA TUMAČENJA

IFRIC 22 Transakcije u stranim valutama - sveobuhvatnija razmatranja 

Tumačenje obvezujuće za periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2018. godine - pruža smjernice i precizira da kurs strane valute koji se treba koristiti u transakcijama koje uključuju avansne uplate u stranim valutama jeste onaj na datum početnog priznavanja nenovčanog sredstva ili obaveze.

IFRIC 23 Neizvjesnost vezana za tretman poreza na dobit

Tumačenje obvezujuće za periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2019. godine - pruža smjernice na koji način prikazati efekte neizvjesnosti računovodstvenog tretmana poreza na dobit u skladu sa MRS 12,  naročito (i) pri razmatranju da li neizvjesne porezne tretmane treba razmatrati zasebno, (ii) pretpostavke vezane za porezne kontrole , (iii) određivanje oporezive dobiti (poreznog gubitka), poreznih osnovica, neiskorištenih poreznih gubitaka, neiskorištenih poreznih kredita i poreznih stopa, i (iv) efekti promjena činjenica ili okolnosti.

NOVI STANDARDI

MSFI 9 Finansijski instrumenti

Standard će zamijeniti MRS 39 (i sve prethodne verzije MSFI 9) i na snazi je za periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2018.  Sadrži zahtjeve za klasifikaciju i mjerenje finansijske imovine i finansijskih obaveza, umanjenja vrijednosti, računovodstvo zaštite i prestanak priznavanja.

  • MSFI 9 zahtijeva da sva priznata finansijska imovina bude naknadno mjerenja po amortiziranom trošku ili fer vrijednosti (kroz račun dobiti ili gubitka ili kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, zavisno od njene klasifikacije i poslovnog modela subjekta za upravljanje finansijskom imovinom i karakteristika ugovorenih novčanih tokova. Konkretno, dužnički instrumenti koji se drže u okviru poslovnog modela u svrhu naplate ugovorenih novčanih tokova koji su samo plaćanje glavnice i kamate na glavnicu se generalno mjere po amortiziranom trošku na kraju svakog izvještajnog perioda.  Svi drugi dužnički i vlasnički instrumenti se mjere po fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog perioda.
  • Najznačajniji efekti MSFI 9 na finansijske obaveze odnose se na slučajeve gdje se primjenjuje opcija fer vrijednosti: iznos promjene fer vrijednosti finansijske obaveze klasificirane kao po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja je pripisiva promjeni kreditnog rizika te obaveze se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (bez naknadne reklasifikacije kroz račun dobiti i gubitka, osim ukoliko ovo ne kreira računovodstvenu neusklađenost.
  • Za umanjenje finansijske imovine, MSFI 9 definira model ‘očekivanih kreditnih gubitaka’ baziran na konceptu formiranja rezervisanja za kreditne gubitke na samom početku ugovora; više nije neophodno da se pojavi kreditni događaj prije formiranja rezervisanja za očekivane kreditne gubitke.
  • Za računovodstvo zaštite od rizika, MSFI 9 donosi značajne promjene kojima doprinosi kvalitetnijim informacijama o upravljanju rizicima koji se poduzimaju u slučaju finansijske i nefinansijske izloženosti rizicima. Ključne izmjene u odnosu na MRS 39 uključuju povećanu prihvatljivost instrumenata zaštite od rizika, više fleksibilnosti u demonstraciji zaštite od rizika kao što su uklanjanje kvantitativnih pragova za efikasnost zaštite, kao i proširena objavljivanja.
  • Odredbe prestanka priznavanja su prenesene, gotovo neizmjenjene iz MRS 39.

MSFI 15 Prihodi po ugovorima s kupcima

Standard koji će biti u primjeni za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2018. godine mijenja MRS 11, MRS 18 i njihova Tumačenja. Ovaj Standard uspostavlja jedinstven i sveobuhvatan okvir za priznavanje prihoda koji se konzistentno primjenjuje na sve transakcije, industrije i tržišta kapitala, sa suštinskim principom (baziranom na modelu od pet koraka), poboljšana objavljivanja i nove i unaprijeđene smjernice (npr, vremenski okvir priznavanja prihoda, računovodstvo varijabilnih naknada, troškovi ispunjenja ili pribavljanja ugovora, i slično).

MSFI 16 Najmovi

Standard koji mijenja MRS 17 i njegova Tumačenja i koji će biti u obaveznoj primjeni za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2019. godine (ranija primjena je dopuštena samo ukoliko se također primjenjuje i MSFI 15). Najveća izmjena odnosi se na činjenicu da će gotovo svi najmovi biti priznati najmoprimčevom bilansu stanja po jedinstvenom modelu (osim najmova koji traju manje od 12 mjeseci ili su vezani za imovinu male vrijednosti),  eliminirat će razliku između operativnog i finansijskog najma.  Međutim, računovodstveni tretman najmova u knjigama najmodavca će uglavnom ostati nepromijenjen, odnosno razlika između operativnog i finansijskog najma će ostati ista.

MSFI 17 Ugovori o osiguranju

Standard koji mijenja MSFI 4 i koji će imati obaveznu primjenu za periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2021. godine (ranija primjena je dopuštena samo ukoliko su u primjeni MSFI 9 i MSFI 15) - zahtjeva da obaveze iz osiguranja budu mjerenje prema tekućoj vrijednosti ispunjenja te obaveze i pruža jedinstven pristup mjerenju i prezentaciji ugovora o osiguranju. Ovi zahtjevi su sačinjeni u cilju obezbijeđenja konzistentnog i principijelnog računovodstvenog tretmana ugovora o osiguranju koji korisnicima finansijskih izvještaja daju osnovu za procjenu efekata ugovora o osiguranju na finansijski položaj društva, finansijske performanse i novčane tokove. Također zahtjeva sličnu primjenu principa na ugovore re-osiguranja i ugovore sa opcijama diskrecione participacije u dobiti.

 

[1] Ovaj članak pruža osvrt na nove i ažurirane Standarde i Tumačenja objavljene do 15. jula 2017. godine.  Subjekti bi također trebali razmotriti i objaviti potencijalne efekte primjene bilo kojih novih ili ažuriranih Standarda ili Tumačenja koji mogu biti objavljeni do datuma kada su finansijski izvještaji odobreni za objavljivanje.

[2] Ukoliko nije drugačije navedeno, svi novi ili izmijenjeni zahtjevi trebaju se primjeniti retrospektivno (u skladu sa MRS 8), u nekim slučajevima i sa specifičnim zahtjevima tranzicije.

How can we help you?

Contact us by phone +387 33 979 440 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us