Finansijske usluge

Računovodstveni standardi. Relevantni propisi. Porezni propisi u stalnom razvoju. Novi zakoni.

Zahvaljući našem iskustvu u pružanju podrške zajednici pružaoca financijskih usluga u ključnim finansijskim centrima širom naše mreže, organizacijama olakšavamo snalaženje u kompleksnom izvještavanju, upravljanju i regulatornim pitanjima, kako bi ostvarile svoje poslovne ciljeve.

Finansijskim sistemom u Bosni i Hercegovini dominira umjereno koncentrisan bankarski sektor. Bankarskom sektoru pripada 87% aktive ukupnog finansijskog sistema, što predstavlja 84% BDP-a, prema stanju na kraju 2013. godine. U zemlji posluje dvadeset i sedam banaka (17 u FBiH i 10 u RS). Pet najvećih banaka (tri u FBiH i dvije u RS) drže više od polovine aktive bankarskog sektora. Bankarski sistem se sastoji od uglavnom stranih podružnica—82% aktive bankarskog sektora, dok bankama u domaćem i javnom vlasništvu pripada 16% odnosno 2%.

Kao i u drugim državama u regiji, najveće strane banke koje posluju u BiH su iz Austrije i Italije. Zajedno sa Slovenijom, još jednim važnim akterom u BiH, ove banke čine ¾ aktive bankarskog sektora u FBiH, i polovinu aktive u RS. Što se tiče direktne izloženosti kreditnom riziku, bankarski sektor u BiH je uglavnom izložen prema Austriji i Njemačkoj, na koje otpada gotovo 50% ukupnih stranih potraživanja prema bankama i čine ⅓ regulatornog kapitala bankarskog sektora. Navedena direktna izloženost se uglavnom odnosi na depozite domaćih banaka na njihovim korespondentim računima.

Ostatak nebankarskog finansijskog sistema je mali. On je podijeljen među osiguravajućim društvima (5 odsto aktive finansijskog sistema), leasing društvima (2 odsto), investicionim fondovima, te mikrokreditnim organizacijama (po 3 odsto) prema podacima na kraju 2013. godine. U oba entiteta djeluje po jedna berza.

Specijalizovani kadrovi RSM-a u polju finansijskih usluga omogućavaju sveobuhvatna, integrisana rješenja za sektor bankarstva i vrijednosnih papira, osiguranja i upravljanja investicijama. Širina usluga i relevantnog znanja kojim raspolažu firme članice RSM-a nam omogućavaju da razumijemo jedinstvene poslovne potrebe svakog klijenta.