Fiscaal advies Box 2 & Box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad in een baanbrekend arrest geoordeeld dat de manier waarop sinds 2017 inkomsten uit vermogen worden belast (box 3), strijdig is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Als gevolg hiervan dient box 3 te worden aangepast. Dit geldt niet alleen voor de wijze van belastingheffing voor de komende jaren, maar er moet ook een oplossing worden gegeven voor de periode vanaf 2017. Niet alleen op het gebied van box 3 zal de inkomstenbelasting wijzigingen ondergaan. Ook met betrekking tot de belastingheffing over inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) staan aanpassingen op de agenda. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorgestelde wet excessief lenen.

Op deze website zullen wij u op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot de aanpassingen van de Wet Inkomstenbelasting en dan in het bijzonder over box 2 en box 3. Daarbij kunt u denken aan de visie van de specialisten van RSM over (voorgestelde) wetgeving en rechterlijke uitspraken.

Mocht u vragen hebben, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen via [email protected]. 

Tax Alert: Aanslagen en brieven Belastingdienst in verband met rechtsherstel box 3

5 augustus 2022
De staatssecretaris van Financiën heeft in het Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 de precieze vormgeving beschreven van het rechtsherstel. Zie ons alert van 5 juli betreft het beleidsbesluit rechtsherstel Box 3.

Tax Alert: Beleidsbesluit rechtsherstel box 3

5 juli 2022
Op 30 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën in het Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 (hierna: het besluit) de precieze vormgeving beschreven van het rechtsherstel dat zal worden geboden naar aanleiding van het zogenoemde ‘Kerst-arrest’. Dit arrest is door de Hoge Raad gewezen op 24 december 2021.

Vermogenden en bedrijven zien fiscale lasten stijgen in Voorjaarsnota

24 mei 2022
De Voorjaarsnota 2022 is afgelopen vrijdag door Minister Kaag van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerder bleek al dat veel van de plannen van het nieuw aangetreden kabinet aangepast dienen te worden in verband met een aantal (onvoorziene) kostenposten die meerdere oorzaken kennen.

De Hoge Raad wijst de wetgever terecht: Vermogensrendementsheffing box 3 voor 2017 en 2018 in strijd met het eigendomsrecht en discriminatieverbod

24 december 2021
Op 24 december heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er geen toereikende rechtvaardiging is voor het forfaitaire stelsel ter bepaling van de heffingsgrondslag voor het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in box 3 van de inkomstenbelasting.

Enkele fiscale plannen in het coalitieakkoord

17 december 2021
Op 15 december hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie via het coalitieakkoord hun plannen naar buiten gebracht. De ambitie is onder meer het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen: er zijn dan ook wijzigingen in de fiscale regelgeving aangekondigd. De belangrijkste voorstellen lichten wij hieronder kort toe.  

Eindejaarstips Familiebedrijven en Private Tax

13 december 2021
We naderen het eind van 2021. Bent u goed voorbereid op 2022 en welke acties kunt u dit jaar nog ondernemen om (in de toekomst) belasting te besparen? In deze column treft u (eindejaars)tips en aandachtspunten aan voor familiebedrijven en op het gebied van Private Tax.

“Vermogensmix” box 3 mogelijk in strijd met het recht van eigendom en het gelijkheidsbeginsel in het EVRM

5 november 2021
Op 1 november jl. heeft advocaat-generaal Niessen in zijn advies aan de Hoge Raad gesteld dat de rechter kan en zelfs moet voorzien in het rechtstekort dat ontstaat als gevolg van het belasten van vermogen op basis van een veronderstelde verdeling tussen spaar- en overig beleggingsvermogen (de zogenoemde “vermogensmix”) in box 3.

Behandeling wetsvoorstel in verband met lenen bij eigen BV uitgesteld

7 oktober 2021
Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft op 1 oktober jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij verzoekt om de behandeling van het wetsvoorstel 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap' uit te stellen.

Update wetsvoorstel excessief lenen naar aanleiding van verdere parlementaire behandeling

14 juni 2021
Het wetsvoorstel excessief lenen heeft al veel stof doen opwaaien en heeft bovendien tot veel vragen (omtrent de exacte invulling van de bepalingen) geleid. Op 31 mei 2021 is de nota naar aanleiding van het nader verslag (‘NnavNV’) gepresenteerd, waarin een deel van de vraagpunten is beantwoord.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap komt in 2023 – wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

25 juni 2020
Er is al veel gezegd en geschreven over de maatregel die leningen boven de € 500.000 bij de eigen vennootschap moet tegengaan, maar een daadwerkelijk wetsvoorstel was er nog altijd niet. Daar is verandering in gekomen. Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Recente ontwikkeling open fonds voor gemene rekening

24 april 2020
Rechtbank Gelderland heeft op 2 april 2020 een opmerkelijke uitspraak gedaan met betrekking tot het open fonds voor gemene rekening (‘OFGR’). In dit nieuwsbericht wordt nader ingegaan op deze belangwekkende uitspraak.

 

kunnen we u helpen? 

 

De fiscale adviseurs van RSM helpen u graag verder met vragen en advies over Box 2 & Box 3.

Neem contact op met uw vaste RSM-adviseur via: [email protected] of via +31(0)72 541 11 11.