De overdracht van een familiebedrijf is op dit moment een belangrijk thema. Universiteit Nyenrode heeft, in samenwerking met RSM, onderzoek gedaan naar diverse aspecten rondom dergelijke overdrachten. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind mei gepubliceerd. Vooruitlopend hierop wijzen wij u alvast graag op een aantal praktische fiscale aandachtspunten met betrekking tot de vennootschapsbelasting, waarmee u rekening dient te houden bij een aandelenoverdracht. Onze ervaring leert namelijk dat een gedegen voorbereiden bijdraagt aan een succesvolle overdracht.

Aansprakelijkheid fiscale eenheid Vpb

Binnen een fiscale eenheid zijn de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij(en) hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting die verschuldigd is door de fiscale eenheid als geheel. Mocht de moedermaatschappij de verschuldigde belastingheffing niet voldoen, dan kan de Belastingdienst de gehele belastingschuld innen bij elke afzonderlijke entiteit binnen de fiscale eenheid. Indien een dochtervennootschap wordt verkocht, dan is het - gezien de hoofdelijke aansprakelijkheid - belangrijk om in de koopdocumentatie afspraken te maken over de verdeling van deze aansprakelijkheden.

Compliance verplichtingen

Vaak vindt een aandelenoverdracht (in economische zin) met terugwerkende kracht plaats, naar bijvoorbeeld het begin van het lopende boekjaar. Afhankelijk van de bepalingen in de koopovereenkomst verbreekt de fiscale eenheid mogelijk op een later moment. Wij adviseren om heldere afspraken te maken over de verantwoordelijkheid voor de (laatste) aangifte vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid en de verrekening van de vennootschapsbelasting over de tussenliggende periode. Hetzelfde geldt voor het al dan niet “meegeven” van verrekenbare verliezen aan een dochtervennootschap en de vergoeding daarvoor.

Verbreking fiscale eenheid

Als ten gevolge van de verkoop van een entiteit de fiscale eenheid verbreekt, kan dit mogelijk leiden tot een fiscale sanctie. Indien in de drie dan wel zes voorafgaande kalenderjaren een vermogensbestanddeel met een positieve stille reserve is overgedragen, dan is deze sanctiebepaling van toepassing. De sanctie houdt in dat het overgedragen vermogensbestanddeel onmiddellijk voorafgaand aan de verbreking van de fiscale eenheid, wordt geherwaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. De fiscale winst als gevolg van de herwaardering leidt tot belastingheffing bij de fiscale eenheid of vermindert de aanwezige verrekenbare verliezen van de fiscale eenheid.

Aan/verkoopkosten deelneming

Resultaten uit een deelneming – waaronder verkoopresultaten – blijven in veel gevallen door toepassing van de deelnemingsvrijstelling onbelast. De tegenhanger is dat kosten die rechtstreeks verband houden met de aan- of verkoop van een deelneming niet in aftrek kunnen worden gebracht op het fiscale resultaat. Hierbij kan worden gedacht aan due diligence kosten, kosten van corporate finance adviseurs voor de (ver)koopbegeleiding, notariskosten en advocaatkosten in verband met de koopovereenkomst.

Financieringskosten zijn wel aftrekbaar. Hierbij gaat het om kosten die een direct verband hebben met het verkrijgen van financiering voor de aankoop van de aandelen. Voorbeelden hiervan zijn kosten van banken en adviseurs voor het verkrijgen van de financiering, kosten voor het opstellen van lening documentatie, garantiekosten, en (een deel van) de due diligence kosten. Wij adviseren om de fiscale kwalificatie van de kosten op voorhand goed te documenteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected].