Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling praktijkleren.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij deze regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Voor wie

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats verzorgen voor:

  • vmbo’ers die een leerwerktraject volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg;
  • mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
  • hbo’ers die een duale of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving;
  • promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Aanvraag

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de duur van de periode waarin de werkgever begeleiding heeft gegeven en het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend. De subsidie is maximaal € 2.700 per jaar per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Werkgevers kunnen als gevolg hiervan te maken hebben gehad met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt.

Voor werkgevers die te maken hebben gehad met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

De subsidieaanvraag kan voor het studiejaar 2019-2020 worden ingediend in de periode van 1 juli 2020 tot en met 16 september 2020 (17.00 uur).

VOORSCHOT SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN VOOR MBO-PRAKTIJKPLAATSEN

Begin juni opent het loket voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Erkend leerbedrijf

Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor de categorieën vmbo, hbo en promovendi/toio’s.

Bij het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer BBLstudenten heeft begeleid.

Voorschot aanvragen

De voorwaarden voor het aanvragen van een voorschot zijn:

  • er kan alleen een voorschot worden aangevraagd voor een gerealiseerde praktijkleerplaats in het mbo voor zover het de beroepsbegeleidende leerweg betreft;
  • de aanvraag voor het voorschot kan worden ingediend van 2 juni 2020, 9.00 uur tot en met 30 juni 2020, 17.00 uur;
  • de voorschotaanvraag moet elektronisch worden ingediend;
  • er kan een voorschot op de definitieve subsidie worden aangevraagd voor studiejaar 2019/2020 als er begeleiding bij de beroepspraktijkvorming is gegeven in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020;
  • de ingediende voorschotaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de gegevens die de onderwijsinstelling bij DUO heeft geregistreerd. Staat de deelnemer niet voor een mbo BBL-opleiding ingeschreven bij DUO, dan wordt de voorschotaanvraag afgewezen;
  • per week waarin begeleiding bij de beroepspraktijkvorming is gegeven kan een voorschotbedrag van € 42,50 worden aangevraagd tot een maximum voorschotbedrag van € 1.530,00 per gerealiseerde BBL-praktijkleerplaats.

Wel definitieve aanvraag indienen

Wanneer er een voorschot wordt aangevraagd, is er ook de verplichting om uiterlijk 16 september 2020 om 17.00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie. Wanneer er geen definitieve aanvraag wordt ingediend, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben of wilt u meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren, dan kunt contact opnemen met uw RSM-adviseur.

Download 'Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk' in pdf.