Aanvullingen steun- en herstelpakket maart 2021

Op 12 maart jongstleden zijn namens het kabinet in een tweetal brieven aan de Tweede Kamer een aantal aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket bekend gemaakt. Deze aanvullingen volgen op het verlengen van de lockdown t/m 30 maart 2021. 

De aanvullingen hebben onder andere betrekking op:

 • Wijzigingsregeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ten behoeve van aanpassen percentages NOW 3.3  (vijfde tranche);
 • Gewijzigde openstelling vaststellingsloketten NOW;
 • Verhoging van het vergoedingspercentage in het tweede kwartaal 2021 voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) naar 100%;
 • Verdubbeling van de beschikbare middelen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK);
 • Verlenging uitstel van betaling belastingschulden.

Wijziging NOW t.b.v. aanpassen percentages NOW 3.3 (vijfde tranche)

De regeling NOW 3.3, (vijfde tranche,subsidietijdvak april-juni 2021) wordt gewijzigd. De parameters voor de vijfde tranche worden gelijk getrokken aan de parameters zoals gehanteerd binnen de NOW 3.2 (vierde tranche tijdvak januari-maart 2021).  Dit betekent:

 • Dat het vergoedingspercentage in de vijfde tranche maximaal 85% van de loonsom zal zijn. 
 • Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling staan op 10% van de loonsom in de referentie maand. 
 • De omzetdrempel (minimale omzetdaling) wordt gesteld op 20%.
 • De eerder aangekondigde verlaging van de maximaal vergoede loonsom per werknemer zal niet doorgaan. De maximaal vergoede loonsom per werknemer blijft tweemaal het maximale dagloon per maand.

In onderstaande tabel zijn de parameters van de NOW 3 schematisch weergegeven.

Periode

NOW 3.1
3de tranche

NOW 3.2
4de tranche

NOW 3.3
5de tranche

  Okt t/m dec 2020 Jan t/m mrt 2021 Apr t/m jun 2021
Vergoedingspercentage 80% 85% 85%
Loonsomvrijstelling 10% 10% 10%
Minimaal omzetverlies 20% 20% 20%
Forfaitaire opslag 40% 40% 40%
Maximale vergoeding loon 2x dagloon 2x dagloon 2x dagloon

Gewijzigde openstelling vaststellingsloketten NOW

De data met betrekking tot de openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW zijn aangepast en gelijkgetrokken voor alle typen verklaringen (accountantsverklaring en deskundige derde-verklaring), zie onderstaande tabel.

 

Aanvragen voorschot

Aanvraag vaststelling

  Openstelling loket Sluiting loket Openstelling loket Sluiting loket
NOW 1 Gesloten Gesloten Reeds open 31 oktober 2021
NOW 2 Gesloten Gesloten 15 maart 2021 5 januari 2022
NOW 3
3de tranche Gesloten Gesloten 4 oktober 2021 26 juni 2022
4de tranche Gesloten Gesloten 31 januari 2022 23 oktober 2022
5de tranche 17 mei 2021 13 juni 2021 31 januari 2022 23 oktober 2022

 

Verhoging subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal 2021

Het kabinet ziet dat steeds meer ondernemers door de duur van de crisis door hun reserves heen zijn. Hierdoor ontstaat een gebrek aan liquide middelen om de vaste lasten te betalen en voorraden te kunnen kopen. Het kabinet geeft aan dat de voorgestelde wijziging tot verhoging van het subsidiepercentage TVL naar 100% tijdig kan worden verwerkt zonder dat dit leidt tot vertraging van de openstelling van de TVL voor het tweede kwartaal 2021.  De regeling TVL Q2 wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Verwacht wordt dat de TVL Q2 in de tweede helft van mei opengesteld wordt. De uitbreiding van de TVL naar 100% geldt ook voor de land- en tuinbouwsector.

Van belang is nog te vermelden dat de TVL-subsidie als inkomen (omzet) wordt geteld bij het omzetbegrip dat wordt gehanteerd binnen de tijdelijke NOW. Dit kan betekenen dat de verruiming van het pakket ook tot uitkomst kan hebben dat er per saldo minder wordt ontvangen. Dit omdat door het aanvragen van de TVL-regeling het recht op NOW kan komen te vervallen. 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Met de TONK wordt beoogd om huishoudens tegemoet te komen die door de coronacrisis een sterke terugval in inkomsten hebben en daardoor hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Deze regeling wordt door gemeenten uitgevoerd binnen het juridisch kader van de bijzondere bijstand.

Uitstel van betaling belastingschulden

Het huidige uitstel van betaling van nieuw opkomende belastingverplichtingen loopt nu tot uiterlijk 1 juli 2021.Vanaf 1 juli 2021 dienen betalingen van nieuw opkomende belastingverplichtingen weer hervat te worden. De datum waarop ondernemers die aan de voorwaarden voldoen moeten starten met aflossen van hun opgebouwde belastingschuld is 1 oktober 2021. Zij krijgen hiervoor 36 maanden de tijd.

Het kabinet beziet de komende tijd of verdere versoepelingen van het uitstelbeleid noodzakelijk zijn. Onder andere zullen hierbij de volgende opties overwogen worden:

 • Verlengen van de betalingstermijn
 • Een latere startdatum voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld
 • Een langere aflossingsperiode met verlaagde invorderingsrente

Meer informatie? 

Mocht u vragen hebben over deze aanvullingen van het steun- en herstelpakket neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected]

20210316_aanvullingen_steun-_en_herstelpakket_maart_2021_cover.jpg

Download 'Aanvullingen steun- en herstelpakket maart 2021' in pdf.