Afschaffing Baangerelateerde Investeringskorting

Op 28 mei 2021 heeft de staatssecretaris van  Financiën aangekondigd dat de per 1 januari 2021 van kracht zijnde Baangerelateerde Investeringskorting (“BIK”) met terugwerkende kracht zal worden ingetrokken.  Het BIK-budget voor 2021 zal op een andere wijze aan het bedrijfsleven worden toegekend.

Staatssteun

In 2020 is aan de Europese Commissie gevraagd of de BIK een vorm van zogenaamd verboden staatssteun betreft.  Uit informele gesprekken met de Commissie is gebleken dat er geen garantie kon worden gegeven omtrent een ontkennend antwoord op deze vraag.  Indien achteraf blijkt dat verboden staatsteun is ontvangen, dienen de ontvangen bedragen te worden terugbetaald door de ondernemer.

Onzekerheid

Om aan deze onzekerheid een einde te maken en duidelijkheid te verschaffen aan het Nederlandse bedrijfsleven, wordt voorgesteld om de BIK met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 in te trekken.  Hiertoe zal overigens een wetswijziging noodzakelijk zijn.  Wij begrijpen dat deze wetswijziging reeds ter goedkeuring is aangeboden aan de Raad van State.

Aanwending BIK-budget 2021

Om Nederlandse ondernemers in de huidige moeilijke tijden te blijven steunen, wordt voorgesteld om het BIK-budget te gebruiken voor een verlaging van de werkgeverspremies AWf 2021.  Met deze verlaging blijft het kabinet dicht bij het oorspronkelijke doel van de BIK.  De verlaging van de AWf heeft als gevolg dat de loonkosten dalen en verbetert de liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming.  Hiermee verwacht het kabinet dat de ruimte om te investeren (of externe financiering daarvoor aan te trekken) wordt vergroot. 

Het streven is om de premies per 1 augustus 2021 te verlagen.  Dit zal nader uitgewerkt worden in een ministeriële regeling.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon of stuur een e-mail naar [email protected]

20210601_afschaffing_baangerelateerde_investeringskorting_cover.jpg

Download 'Afschaffing Baangerelateerde Investerinsgkorting' in pdf.