Baangerelateerde investeringskorting

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is een tijdelijke stimuleringsregeling van het kabinet die ervoor moet zorgen dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmiddelen. De BIK is op 1 januari 2021 ingegaan, maar is ook van toepassing op investeringen waarvan de investeringsverplichting al op 1 oktober 2020 of later zijn aangegaan.

De BIK geldt vooralsnog voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen aangegaan in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022. De BIK kan door ondernemingen in de inkomstenbelasting en  ondernemingen in de vennootschapsbelasting, indien wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, worden verrekend met de loonheffing en is dus alleen  interessant voor ondernemingen met werknemers. Door deze systematiek is het voordeel van de regeling niet afhankelijk van de winst.

Wat houdt de BIK in?

Via de BIK kan tot en met 31 december 2021 voor een gedane investering 3,9% van het investeringsbedrag (voor investeringen tot en met  € 5 miljoen) worden verrekend met de verschuldigde loonheffingen. Bij een hoger investeringsbedrag is over het meerdere 1,8% te verrekenen. De percentages voor het jaar 2022 staan nog niet vast. De BIK kan per jaar vier keer worden aangevraagd, waarbij per aanvraag een ondergrens van € 20.000 geldt en per bedrijfsmiddel een ondergrens van € 1.500.

Om gebruik te maken van de BIK moet worden voldaan aan verschillende voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat de verschuldigde loonheffingen zodanig zijn dat de BIK volledig kan worden verrekend. Daarnaast is de BIK alleen bedoeld voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die worden aangewend voor het drijven van een onderneming. Het moet daarbij dus gaan om niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. 

De BIK mag maximaal 4 keer per jaar worden aangevraagd en niet meer dan 1 keer per kwartaal. De BIK kan worden verkregen naast de bestaande investeringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek.

Het voordeel

De omvang van de investeringskorting hangt af van de omvang van de gedane investeringen, voor investeringen

  • tot € 5 miljoen bedraagt de korting 3,9% (2021) van het investeringsbedrag;
  • boven de € 5 miljoen bedraagt de korting 1,8% (2021) van het investeringsbedrag, voor zover deze uitgaat boven € 5 miljoen.

Het kabinet heeft voor de BIK een budget beschikbaar gesteld van in totaal vier miljard euro, te besteden in twee jaren. Daarom kunnen de genoemde percentages per 2022 worden bijgesteld. Eind 2021 wordt namelijk ingeschat in hoeverre het budget van twee miljard euro voor 2021 is benut. Afhankelijk van het nog beschikbare budget kunnen de percentages per 2022 worden verhoogd of verlaagd.

Nieuwe investeringen

De BIK geldt alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen uiterlijk tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 zijn betaald en ook binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen. Enkele investeringen zijn uitgesloten, zoals bijvoorbeeld investeringen in personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer.

Toepassing van de BIK

De investeringskorting is vormgegeven als een afdrachtvermindering op de verschuldigde loonheffingen: de BIK-afdrachtvermindering. Het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering, wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), na aanvraag, vastgesteld in een BIK-verklaring. Dit bedrag mag vervolgens in mindering worden gebracht  op alle af te dragen loonheffingen (loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen) van dat kalenderjaar.

Het aanvraagloket gaat open op 1 september 2021. De RVO moet binnen 12 weken op een aanvraag beslissen, zodat  de BIK-afdrachtvermindering in de laatste periode van 2021 voor het eerst kan worden toegepast. De BIK-afdrachtvermindering moet worden gerealiseerd in het kalenderjaar waarin de BIK-verklaring door de RVO is afgegeven. In kalenderjaar 2021 is de ‘BIK-afdrachtvermindering’ nog niet beschikbaar als afdrachtvermindering in de aangifte loonheffingen, waardoor de ‘afdrachtvermindering zeevaart’ hiervoor dient te worden gebruikt. Door middel van deze afdrachtvermindering is er minder loonheffingen verschuldigd en wordt de BIK dus te gelde gemaakt.

Als niet de gehele BIK-afdrachtvermindering in de nog resterende loonaangiften over het jaar kan worden verrekend, kan door middel van een correctie op de reeds ingediende loonaangiften over eerdere tijdvakken van het desbetreffende  jaar alsnog, voor zover mogelijk, worden verrekend. 

Aanvraag bij een fiscale eenheid

Bij meerdere inhoudingsplichtigen binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan alleen de aangewezen BIK-inhoudingsplichtige een aanvraag indienen. Deze deelt het aan te vragen bedrag aan BIK-afdrachtvermindering in de aanvraag toe aan de inhoudingsplichtigen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Als die toedeling ontbreekt in de aanvraag, wordt het totale bedrag aan BIK-afdrachtvermindering toegekend aan de aangewezen BIK-inhoudingsplichtige.

Let op!

De mogelijkheid om als fiscale eenheid gebruik te maken van de BIK moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Wanneer dit is goedgekeurd zal de BIK met terugwerkende kracht naar  1 januari 2021 ook gaan gelden voor fiscale eenheden voor de heffing van vennootschapsbelasting.

Tip

Wanneer vaak investeringen worden gedaan door andere vennootschappen binnen de groep dan waar het personeel is dienst is, kan een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting nodig zijn om gebruik te maken van de BIK. Daar komt bij dat investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om hoofdzakelijk
(lees: 70% of meer) te worden verhuurd binnen het concern zijn uitgezonderd van de BIK. Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan dit voorkomen. Een voorwaarde is wel dat het dan moet gaan om zuiver binnenlandse situaties. Let overigens wel altijd goed op alle overige voor- en nadelen die het vormen van een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting met zich mee kan  brengen.

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected]

20210421_baangerelateerde_investeringkorting_bik_cover.jpg

Download de nieuwsbrief 'Baangerelateerde investeringskorting' in pdf.