Behandeling wetsvoorstel in verband met lenen bij eigen BV uitgesteld

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft op 1 oktober jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij verzoekt om de behandeling van het wetsvoorstel 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap' uit te stellen.

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om lenen door de aanmerkelijkbelanghouder (“ab-houder”) bij de eigen vennootschap te ontmoedigen. Op basis van het wetsvoorstel worden, kort gezegd, de toegerekende bovenmatige schulden van een ab-houder aan de eigen vennootschap vanaf 31 december 2023 belast als fictief regulier voordeel (dividend) in box 2 van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt dat schulden als bovenmatig worden aangemerkt indien en voor zover die meer bedragen dan € 500.000.

Vanuit de fiscale praktijk, de wetenschap en verschillende politieke partijen zijn grote vraagtekens gesteld bij dit wetsvoorstel. Dit had tot nog toe weinig effect gesorteerd, maar de staatssecretaris geeft nu in zijn brief aan dat ook in het kader van de formatie een 'bredere discussie over de behandeling van vermogen' kan worden gevoerd. Daarbij dient het vermogen dat in box 2 wordt belast in onderlinge samenhang te worden bekeken met het vermogen dat in box 1 en box 3 wordt belast. Vandaar dat het wenselijk is om dit wetsvoorstel ook in die bredere discussie te betrekken, waarbij erop wordt gehint dat dit mogelijk reeds in het kader van de formatie zal gebeuren. Verder verwijst de staatssecretaris ook naar een mogelijke samenhang met wijzigingen in box 3.

Al met al een zeer interessante ontwikkeling die mogelijk grote impact zal gaan hebben op de wijze waarop heffing van inkomstenbelasting plaatsvindt. Uw RSM-adviseur houdt u vanzelfsprekend op de hoogte.