Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (Corona maatregel) beëindigd per 1 april 2022

Met ingang van 1 april 2022 kunnen belastingplichtigen geen verzoek meer doen om bijzonder uitstel van betaling van belastingen en moeten nieuw opkomende belastingschulden binnen de termijn worden voldaan.  De opgebouwde belastingschuld onder het bijzondere uitstel van betaling moet vanaf 1 oktober 2022 weer worden terugbetaald.  In deze newsflash geven we de gevolgen weer.

Nieuwe betalingsverplichtingen
Belastingen waarvoor op of na 1 april 2022 weer aangiften gedaan moeten worden, moeten ook weer binnen de wettelijk geldende termijnen worden voldaan. Voor bijvoorbeeld de aangifte BTW eerste kwartaal 2022 dient zowel het indienen van de aangifte als de betaling te geschieden vóór 30 april 2022.

Voor belastingaanslagen waarvan de uiterste betalingstermijn na 1 april is gelegen, kan ook geen uitstel meer worden verkregen.  Een aanslag welke bijvoorbeeld is opgelegd is op 9 maart 2022, heeft een uiterste betaaldatum van 20 april 2022 (6 weken) en zal derhalve voor 20 april 2022 moeten worden voldaan.

Uitzondering – voorlopige aanslag 2022
Voor voorlopige aanslagen  inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor het jaar 2022 is bepaald dat deze, als uitzondering, onder het bijzonder uitstel vallen.  Hierdoor hoeft u de maandelijkse termijnen van april 2022 tot en met december 2022 niet te betalen. Echter, deze termijnen worden wel meegenomen in de betalingsregeling die vanaf 1 oktober 2022 zal worden opgestart. Met andere woorden, de niet betaalde termijnen betreffende de voorlopige aanslag 2022 worden bij de schuld opgeteld en zijn onderdeel  van de maandelijkse terugbetalingsregeling .

Gevolgen van niet (tijdig) betalen vanaf 1 april 2022
Het niet (kunnen) betalen van verschuldigde belasting vanaf 1 april 2022 heeft geen gevolgen voor het toegekende uitstel van betaling per 1 oktober 2022 (aanvang betalingsregeling).  Wel kan de belastingdienst een boete opleggen of invorderingsmaatregelen treffen.  Het is daarom raadzaam om in contact te treden met de belastingdienst indien u niet kunt voldaan aan uw betalingsverplichtingen per 1 april 2022.

Betalingsregeling vanaf 1 oktober 2022
De betalingsregeling neemt alle opgebouwde belastingschulden in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 mee.  Indien hier om verzocht is, vallen ook zogenaamde pre-corona schulden (belastingschulden van vóór 12 maart 2020) onder de betalingsregeling.

De betalingsregeling biedt de mogelijkheid om vanaf 1 oktober 2022 in 60 maandelijkse termijnen (tot 1 oktober 2027) de schuld terug te betalen.  De belastingdienst informeert de belastingplichtigen in april 2022 over de hoogte van de belastingschuld, de voorwaarden van de regeling en het maandbedrag.

De uiterste betaaldatum van de eerste termijn is 31 oktober 2022.

Invorderingsrente
Naast de maandelijkse termijn zal ook invorderingsrente moeten worden voldaan.  De invorderingsrente is als onderdeel van de coronamaatregelen verlaagd van 4% naar 0,01% (23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022). Vanaf 1 juli 2022 zal de invorderingsrente stapsgewijs worden verhoogd naar 1% (per 1 juli 2022), 2% (per 1 januari 2023), 3% (per 1 juli 2023) en 4% (per 1 januari 2024).

Meer informatie?
Wilt u hier meer informatie over de betalingsregeling? Neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected]