Bijzonder uitstel van betaling wordt 'verlengd' tot 31 januari 2022

Tezamen met een aantal andere corona gerelateerde-regelingen is ook de regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belasting per 1 oktober 2021 komen te vervallen. Met het besluit van 24 september 2021 wordt echter een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming verleend voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Tevens wordt deze tijdelijke aanvullende regeling onder de reikwijdte van de bestaande betalingsregeling gebracht.

Regeling tot 1 oktober 2021 – in het kort

Bijzonder uitstel voor betaling van belasting kon tot en met 30 september 2021 worden aangevraagd. Voor belastingen die opkwamen vanaf 1 september 2021 kon in beginsel geen bijzonder uitstel meer worden aangevraagd, omdat de verplichting tot het doen van aangifte en de afdracht in oktober 2021 dienen plaats te vinden. 

Overigens werd er geen onderscheid meer gemaakt tussen het al dan niet aanvragen van een verlengd bijzonder uitstel of slechts ‘regulier’ bijzonder uitstel (max. drie maanden). Indien er uitstel was aangevraagd en verkregen lopen alle (voor de regeling van belang zijnde) belastingaanslagen automatisch mee in de betalingsregeling.

De betalingsregeling geeft de mogelijkheid om de totaal opgebouwde belastingschuld in zestig maanden te voldoen, startend vanaf 1 oktober 2022.

Pre-corona schulden

In een eerder stadium werd door de belastingdienst de stelling ingenomen dat belastingschulden van vóór 12 maart 2020 slechts konden meelopen in de betalingsregeling indien er verlengd bijzonder uitstel was aangevraagd en verkregen. Omdat het niet meer uitmaakte of er verlengd of regulier uitstel was aangevraagd, lijkt het dat pre-coronaschulden ook meelopen indien er slechts ‘regulier’ bijzonder uitstel is aangevraagd.

Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming

Met de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming wordt, onder voorwaarden, de periode van uitstel van betaling verlengd tot 31 januari 2022. De regeling is bedoeld om ondernemers die na 1 oktober 2021 nog steeds niet aan hun belastingverplichtingen kunnen voldoen, meer ruimte te geven. De belangrijkste voorwaarde voor de toepassing van deze tijdelijke aanvullende tegemoetkoming is dan ook dat er reeds uitstel van betaling van belasting is verleend in de periode voor 1 oktober 2021. De overige voorwaarden zijn als volgt:

  1. Het nog steeds niet kunnen betalen van belastingen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis.
  2. De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
  3. De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
  4. Het gaat om een levensvatbare onderneming.
  5. Er is voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
  6. Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer belastingen waarvoor uitstel mogelijk was tot 1 oktober 2021 (o.a. loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting).
  7. De ondernemer verstrekt een verklaring van een derde-deskundige die het voor de ontvanger aannemelijk maakt dat aan de eisen als bedoeld onder a t/m e wordt voldaan. De verklaring van de derde-deskundige bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, gaat in op de aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming, de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand en geeft blijk van de waarneming van de aan dat oordeel ten grondslag liggende feiten en omstandigheden door de deskundige.
  8. Als de schuld ten tijde van het verzoek om uitstel ingevolge deze goedkeuring lager is dan € 20.000, kan de ondernemer volstaan met een eigen verklaring die voldoet aan dezelfde eisen als bedoeld onder g.

Het verzoek dient schriftelijk bij de belastingdienst te worden ingediend, doch uiterlijk op 31 januari 2022. Dit houdt in dat, indien men aan de voorwaarden voldoet, er een terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021 van toepassing is. Let wel dat er bij niet tijdige betaling naheffingsaanslagen kunnen worden opgelegd met boetes. Na toekenning van de tegemoetkoming zal de boete door de belastingdienst worden vernietigd.

Betalingsregeling

Indien de tegemoetkoming wordt toegekend zal de opgebouwde belastingschuld in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 ook onder de betalingsregeling vallen. De opgebouwde belastingschulden in deze periode kunnen dan ook in 60 maanden worden terugbetaald, aanvangend op 1 oktober 2022.

Indien de ondernemer niet in staat is om aan de betalingsverplichting per 1 oktober 2022 te voldoen, kan hij later starten met terugbetalen, met dien verstande dat volledige terugbetaling geschiet vóór 1 oktober 2027. Dit is overigens slechts van toepassing indien de ondernemer aannemelijk maakt dat het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is in oktober 2022 aan te vangen met aflossen van de belastingschulden.

Gedurende de periode van de betalingsregeling geldt de voorwaarde dat de ondernemer zich stipt houdt aan zijn nieuw opkomende fiscale verplichtingen. Dit betekent dat de ondernemer tijdig juiste aangiften indient en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen tijdig en volledig nakomt. Indien men niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de betalingsregeling worden geweigerd of beëindigd.

Melding betalingsonmacht

Indien uitstel wordt verleend op basis van de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming zal het verzoek mede worden gezien als tijdige melding van betalingsonmacht. De melding wordt bovendien rechtsgeldig geacht, tenzij achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming? Neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon of stuur een e-mail naar: [email protected]