Op vrijdag 4 november 2022 verstrekte Staatssecretaris van Rij duidelijkheid voor al degenen die geen bezwaar hadden gemaakt tegen de in hun aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren vanaf 2017 opgenomen box 3 heffing.

Het besluit is genomen dat geen rechtsherstel wordt geboden aan degenen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing over box 3 in de jaren 2017 tot en met 2020. Het kabinet kiest voor een omvangrijk koopkrachtpakket. De prioriteit is daarmee gelegd bij de bestaanszekerheid van mensen die het nu al moeilijk hebben om de rekeningen betaald te krijgen. De kosten gemoeid met het geven van rechtsherstel aan de niet-bezwaarmakers zou € 4,1 miljard bedragen. Die kosten zouden voor meer dan de helft terecht komen bij mensen met een box 3-vermogen van meer dan € 200.000.

Verzoeken voor ambtshalve vermindering?
 

De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 geoordeeld dat het voor onherroepelijk vaststaande belastingaanslagen inkomstenbelasting voor de jaren vanaf 2017 waarin een box 3 heffing is begrepen, geen zin heeft een verzoek voor ambtshalve vermindering in te dienen. Een dergelijk verzoek is namelijk gebaseerd op jurisprudentie die is gewezen nadat de belastingaanslag waarvoor het verzoek wordt ingediend reeds onherroepelijk is geworden. Desondanks zijn in de voorbije maanden veel verzoeken voor ambtshalve vermindering ingediend. Die verzoeken liggen, rekening houdend met dit oordeel van de Hoge Raad, voor afwijzing gereed.

Heeft het indienen van een verzoek voor ambtshalve vermindering dan nog wel zin?

Naar de Staatssecretaris in zijn brief van vrijdag 4 november 2022 opmerkt: dit heeft geen zin. De verzoeken voor ambtshalve vermindering zijn echter binnengestroomd. De verwachting is dat er nog vele zullen volgen. De afwikkeling hiervan, vraagt een individuele beoordeling, die de bedrijfsvoering van de Belastingdienst zeer zwaar onder druk zet. Dit heeft ertoe geleid dat een procedureafspraak tot stand is gekomen.
Tegen een afwijzing van het verzoek voor ambtshalve vermindering kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Afspraak is nu dat een dergelijke procedure tot aan de Hoge Raad wordt gevoerd. De uitkomst van die ene procedure zal dan automatisch gaan gelden voor alle belastingplichtigen die geen bezwaar tegen de box 3 heffing hebben gemaakt. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de niet bezwaarmakers die wel reeds een verzoek voor ambtshalve vermindering hebben ingediend en de niet bezwaarmakers die nog geen verzoek hebben ingediend.

Conclusie:

Voor alle niet bezwaarmakers geldt dat nu moet worden afgewacht wat de uitkomst gaat zijn van die nog op te starten procedure. Daarbij maakt het geen verschil of u wel of niet een verzoek voor ambtshalve vermindering hebt (laten) ingediend. De uitkomst van de procedure gaat automatisch voor u gelden.