In de voorjaarnota 2023 heeft het Kabinet aangekondigd dat zij gelet op de uitkomsten van de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling de huidige regeling wil aanpassen. Separaat in een volgende nieuwsbrief zullen wij de voorgenomen wijzigingen publiceren die specifiek betrekking hebben op vastgoed.

Daarnaast gaat het onder andere om de volgende veranderingen:   

  1. De 100% vrijstelling in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)  voor de “goingconcern-waarde” van de onderneming wordt verhoogd van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen. Daartegenover staat een verlaging van de vrijstelling over het meerdere van 83% naar 70%; 
  2. De afschaffing van de zogeheten 5% doelmatigheidsmarge in de BOR. De doelmatigheidsmarge houdt in dat bij BV’s het beleggingsvermogen tot 5% van het ondernemingsvermogen wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen;
  3. Enkele knelpunten ten aanzien van de huidige bezits- en voortzettingseis in de BOR worden weggenomen. In bepaalde situaties kunnen deze voorwaarden namelijk op gespannen voet staan met de bedrijfseconomische dynamiek, zoals de wijziging in de activiteiten of herstructurering; 
  4. De dienstbetrekkingseis wordt afgeschaft. Deze eis houdt kort gezegd in dat degene aan wie geschonken wordt, 3 jaar in dienst moet zijn.

Naar verwachting zullen eind juni 2023 de voornoemde wijzigingen door het Kabinet nader worden toegelicht, maar het lijkt nu duidelijk dat de BOR in zijn huidige vorm flink wordt versoberd. Voor ondernemers die voornemens zijn om hun onderneming binnen afzienbare tijd over te dragen, is het dan ook raadzaam om zo snel mogelijk te beoordelen of nog van de huidige – ruimere – vrijstelling gebruik kan worden gemaakt. De financiële belangen kunnen groot zijn, dus tijdige actie is gewenst. 

Neem contact op met uw RSM adviseur indien u hierover van gedachten wilt wisselen.