Netherlands
Talen

Talen

Geen onbelaste schadevergoeding bij voortijdig beëindigen contract

Op 11 juni 2020 heeft het Hof van Justitie uitspraak gewezen in de zaak Vodafone omtrent de vraag of sprake is van een onbelaste schadevergoeding of een btw-belaste prestatie. Deze uitspraak vormt een aanvulling en precisering van de eerdere ‘MEO’uitspraak door het Hof van Justitie van 22 november 2018 in een verglijkbaar vraagstuk. Deze uitspraak kan een aanzienlijke impact hebben op de kwalificatie van onder andere annuleringsvergoedingen of andere vergoedingen voor vroegtijdige beëindiging van overeenkomsten.

Feiten en omstandigheden

Vodafone Portugal biedt (telecom)contracten met een bepaalde minimumduur aan tegen gunstige tarieven. De duur van de betreffende contracten is afhankelijk van het type dienst dat Vodafone zal verrichten aan haar klanten. In het contract met Vodafone is opgenomen dat een bedrag moet worden betaald aan Vodafone, wanneer klanten voortijdig het contract beëindigen. Dit bedrag is bedoeld om de kosten te dekken die Vodafone reeds heeft gemaakt voor het opzetten van onder andere netwerken en wordt per type dienst bepaald op basis van een vooraf vastgesteld forfait. In tegenstelling tot de MEO-uitspraak was het bedrag dat moest worden betaald voor voortijdige beëindiging niet gelijk aan het bedrag dat klanten moesten betalen, indien ze de volledige looptijd van het contract zouden uitzitten. In de MEO-uitspraak werd veel waarde gehecht aan het feit dat MEO geen schade heeft geleden, omdat klanten van MEO het volledige contractueel afgesproken bedrag moesten betalen, ook bij voortijdige beëindiging van het contract. In de MEO-uitspraak is uiteindelijk beslist dat de vergoeding die de klanten moesten betalen belast is met btw.

Het Hof van Justitie heeft in deze uitspraak de vraag beantwoord of de vergoedingen die aan Vodafone moeten worden betaald voor het voortijdig beëindigen van het contract door de klant, met btw-belast zijn of als onbelastbare schadevergoeding voor de omzetbelasting moeten worden aangemerkt. 

Beslissing Hof van Justitie

Volgens het Hof van Justitie bestaan de diensten van Vodafone feitelijk slechts uit het verlenen van rechten aan de afnemer om van bepaalde vastgestelde diensten gebruik te maken. De afnemer heeft zich ertoe verbonden om de bedragen zoals opgenomen in het contract te betalen, alsmede het vastgestelde bedrag indien sprake mocht zijn van het voortijdig beëindigen van het contract. De keuze van de afnemer om niet langer gebruik te maken van zijn rechten bij Vodafone is dan ook niet aan Vodafone toe te rekenen. Op basis van het voorstaande heeft het Hof van Justitie geconcludeerd dat het bedrag dat de afnemer moet betalen aan Vodafone voor het voortijdig beëindigen van het contract aangemerkt moet worden als de minimumvergoeding die betaald moet worden voor de diensten verricht door Vodafone.

Conclusie

Gezien het voorstaande geeft het Hof van Justitie aan dat sprake is van een belastbare vergoeding voor een prestatie. Het Hof van Justitie hecht in deze zaak veel waarde aan het feit dat het te betalen bedrag voor het voortijdig beëindigen van het contract bij voorbaat contractueel is overeengekomen en dat het bedrag de kosten vergoed die zijn gemaakt door Vodafone. Het feit dat Vodafone door het voortijdig beëindigen van het contract door de afnemer inkomsten misloopt, doet daar niet aan af.

Impact

Uit deze uitspraak van het Hof van Justitie kan opgemaakt worden dat bedragen die betaald moeten worden voor het beëindigen of annuleren van een (contractuele) overeenkomst onder bepaalde omstandigheden met btw belast zijn. Dit geldt ook wanneer de vergoeding voor voortijdige beëindiging alleen bepaalde kosten dekt en niet het volledig contractueel afgesproken bedrag zoals in de MEO-zaak. Naar onze mening leidt deze uitspraak tot onzekerheid over de kwalificatie van vergoedingen bij voortijdige beëindiging van een contract, meer specifiek wanneer deze zijn opgenomen in contractuele verhoudingen. In de praktijk raden wij daarom aan om vooraf af stemmen of dergelijke vergoedingen belastbaar of onbelast zijn.

Meer informatie?

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief neem dan contact op met uw RSM-adviseur.

20200619_geen_onbelaste_schadevergoeding_bij_voortijdig_beeindigen_contract_cover.jpg

Download de pdf 'Geen onbelaste schadevergoeding bij voortijdig beëindigen contract'.