Kabinet kondigt steunpakket eerste kwartaal 2022 aan

UPDATE nav de Kamerbrief van 21 december 2021 en besluit fiscale maatregelen van 16 december 2021

Tijdens een persconferentie van 14 december 2021 werd door het kabinet aangekondigd dat de economische steunmaatregelen in verband met de coronacrisis zullen worden verlengd. In een Kamerbrief van eveneens 14 december 2021 worden deze steunmaatregelen nader toegelicht. Tevens is er een beleidsbesluit op 24 december 2021 verschenen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal van deze steunmaatregelen dat zal  gelden in het eerste kwartaal van 2022.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-6)

De tegemoetkoming in de loonkosten zal ook in het eerste kwartaal worden opengesteld (subsidieperiode: januari tot en met maart 2022). De regeling zal voor een groot gedeelte gelijk zijn aan NOW-5. Zo blijft de omzetdrempel gehandhaafd op 20%, het vergoedingspercentage blijft 85% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon. De grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies wordt in de NOW-6 op 90% gesteld.

Mogelijke aanpassingen

Per 1 januari 2022 verandert de Polisadministratie van het UWV. Deze wijziging heeft een gevolg voor de definitie van de loonsom welke wordt gebruikt om de  hoogte van de subsidie te bepalen.  Onderzocht wordt welk effect dit heeft en welke maatregelen er moeten worden genomen om de subsidie gelijk te houden.

Daarnaast wordt bekeken welk percentage als  voor de loonsomvrijstelling gehanteerd moet worden. Onder NOW-5 is deze vastgesteld op 15% (NOW-4 10%). Met de loonsomvrijstelling kan de werkgever de loonsom laten dalen zonder dat hier gevolgen aan zitten voor de hoogte van de subsidie.

Tevens wordt onderzocht om een zogenoemde (jaar)omzetverliesdrempel in te voeren. Dit om te voorkomen dat steun gaat naar die bedrijven die het over een heel jaar gezien goed doen, maar in één kwartaal (tijdelijk) tegenvallende resultaten boeken. Invoering van een (jaar)omzetverliesdrempel is niet aan de orde voor NOW-6.

Uitvoering

Het streven is om het aanvraagloket voor deze nieuwe tranche in de tweede helft van februari 2022 te kunnen openstellen. Uitbetaling van de eerste voorschotten zal daarna van start kunnen gaan.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL wordt ongewijzigd doorgezet in het eerste kwartaal van 2022. Er dient sprake te zijn van een omzetverlies van minimaal 30% of meer in het eerste kwartaal van 2022. De maximale subsidiebedragen blijven € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen. De staatssteungrens van € 2,3 miljoen zal worden gehandhaafd.

Met betrekking tot de TVL voor het vierde kwartaal van 2021, wordt de minimale omzetdaling éénmalig op ten minste 20% gesteld.  Deze wijziging moet nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd.  Het aanvragen van de regeling bij het RVO staat reeds open.  De toekenning zal pas plaats kunnen vinden na goedkeuring van de Europese Commissie.

Fiscale maatregelen

Uitstel van betaling

Op 26 november 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat het uitstel van betaling van belastingen in verband met de coronacrisis wordt verlengd tot en met 31 januari 2022.  Voor ondernemingen die eerder bijzonder uitstel van betaling hebben ontvangen en waarbij de belastingschuld nog niet volledig is voldaan, wordt het uitstel tot en met 31 januari 2022 automatische verleend.  Dit geldt ook indien een verzoek om uitstel is gedaan onder de zogenaamde tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (geldig van 1 oktober 2021 tot 16 december 2021).

Op 24 december 2021 is het besluit fiscale maatregelen aangepast conform de aankondiging van 26 november 2021 en is de automatische verlenging als zodanig opgenomen.  Daarnaast is er een regeling getroffen voor 1. ondernemers die uitstel  genoten voor 1 oktober 2021 waarvan de belastingschuld volledig is voldaan en 2. ondernemers die voor een eerste keer bijzonder uitstel aanvragen.

Voor deze twee groepen geldt dat schriftelijk uitstel kan worden aangevraagd tot en met 31 januari 2022.  Een verzoek om bijzonder uitstel van betaling kan worden ingediend na ontvangst van een naheffingsaanslag.  In de het verzoek dient te worden aangegeven de omstandigheden en gevolgen aan waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen.  Er hoeft slechts één verzoek te worden ingediend voor de volgende aanslagen: inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting.  Voor andere belastingen dient per aanslag een separaat verzoek te worden ingediend. Let wel dat in maandelijkse/kwartaal aangiften tijdig ingediend dienen te worden. Vanaf 1 februari 2022 moeten aanslagen weer worden voldaan.

Overigens is expliciet opgenomen dat het verzoek niet wordt toegekend indien de betalingsproblemen niet hoofdzakelijk door de coronacrisis is ontstaan.

Melding betalingsonmacht

Het verzoek om bijzonder uitstel zal tevens gelden als tijdige melding van betalingsonmacht. De melding wordt bovendien rechtsgeldig geacht, tenzij achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis.

Betalingsregeling

Indien bijzonder uitstel is verleend zal de opgebouwde belastingschuld vanaf 1 oktober 2022 moeten worden afgelost in 60 maandelijks gelijke termijnen. Indien het niet mogelijk blijkt om de aflossingen te starten op 1 oktober 2022, kan een afwijkend aflossingsschema worden afgesproken, waarbij de totale schuld vóór 1 oktober 2027 is afgelost.  Een voorwaarde voor de betalingsregeling is dat de ondernemer gedurende de duur van de betalingsregeling aan zijn nieuw opkomende fiscale verplichtingen (aangifteplicht en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen).

Grenswerkers

De overeenkomsten met Duitsland en België inzake de belastingheffing van grenswerkers wort tot en met maart 2022 verlengd.

Invordering van belastingschulden

Voor belastingschulden waar geen (bijzonder) uitstel voor is verleend, is de invordering per september 2021 weer opgestart. Het kabinet heeft besloten nu meer tijd te nemen voordat verdergaande stappen in de invordering worden gezet. Bedrijven en particulieren die hun belastingschuld nog niet hebben ingelost, krijgen in januari 2022 een brief waarin onder meer wordt beschreven hoe ze alsnog uitstel van betaling kunnen aanvragen. De betekening van dwangbevelen wordt ten minste tot begin februari 2022 uitgesteld. Daarnaast wordt een verruiming voorbereid van het uitstelbeleid zodat het vanaf begin volgend jaar tijdelijk ook mogelijk is om een betalingsregeling te krijgen voor de aanslagen motorrijtuigenbelasting.

Overige fiscale maatregelen

De overige fiscale maatregelen lopen per 31 december 2021 af.  Hieronder valt onder andere de tijdelijke verruiming van de regeling voor hypotheekbetaalpauzes.

Terugbetaling Tozo-lening bedrijfskapitaal

Ondernemers die een Tozo-lening bedrijfskapitaal van de gemeente hebben ontvangen moeten deze per 1 juli 2022 in plaats van 1 januari 2022 terugbetalen. Terugbetaling dient te geschieden binnen 6 jaar na verstrekking van de lening. Gemeenten hoeven voor bestaande Tozo-leningen geen generiek besluit te nemen over het uitstel, maar kunnen volstaan met het informeren van de ondernemer over de aanstaande wijzigingen. Indien gemeenten reeds beschikkingen hebben verstuurd naar individuele aanvragers over het terugbetalen per 1 januari 2022 van de Tozo-lening, dan zal hier nadere communicatie door de gemeenten moeten worden geïnitieerd.

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over een van de regelingen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected]