Netherlands
Talen

Talen

Meldplicht tijdelijke detachering werknemers naar Nederland

Per 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor bedrijven uit andere EER-landen (alle EU-lidstaten en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken. Deze meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse Zelfstandigen in sommige sectoren. De meldingsplicht geldt voor tijdelijke diensten die op of na 1 maart 2020 beginnen. Dit is gebaseerd op de Detacheringsrichtlijn (en op de handhavingsrichtlijn) van de EU dat in Nederland is geïmplementeerd in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).De doelen van deze richtlijn en wet zijn met name uitbuiting van goedkope arbeidskrachten tegen te gaan en minimum arbeidsvoorwaarden te garanderen in het land waar het werk verricht wordt.

Dienstverrichters en dienstontvangers.

De WagwEU maakt onderscheid tussen Dienstverrichters, Zelfstandigen en Dienstontvangers. Buitenlandse werk-gevers (Dienstverrichters) en Zelfstandigen in sommige sectoren moeten in het Nederlandse online meldloket aangeven welke werkzaamheden zij wanneer gaan uitvoeren. Buitenlandse werkgevers moeten ook de komst van eventuele werknemers melden.

Een buitenlandse werkgever wordt in de volgende gevallen als Dienstverrichter aangemerkt:

 • als de werkgever tijdelijk met eigen personeel naar Nederland komt om een dienst te verrichten;
 • als de werkgever vanuit een multinationale onderneming medewerkers tijdelijk detacheert naar een eigen vestiging in Nederland of;
 • als de werkgever een buitenlandsuitzendondernemer is en uitzendkrachten ter beschikking stelt om tijdelijk in Nederland te werken.

Buitenlandse Zelfstandigen die in de bouw, schoonmaak, voedingsindustrie, metaal, zorg, glazenwasserij of in de land- en tuinbouw werken, zijn verplicht zich aan te melden. Voor de transportsector gelden extra regels.

De Dienstontvanger is degene voor wie de Dienstverrichter in Nederland aan het werk gaat en met wie de Dienstverrichter een servicecontract heeft (aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht).

Meldingsplicht

Het melden doet de Dienstverrichter via het online meldloket voor buitenlandse werknemers . De buitenlandse werkgever dient het volgende te melden:

 • de identiteit van de melder;
 • de bedrijfsgegevens van de buitenlandse werkgever;
 • de gegevens van de contactpersoon in Nederland (zoals bedoeld in artikel 7 van de WagwEU);
 • de identiteit van de Dienstontvanger;
 • de sector waarin de buitenlandse werkgever in Nederland werkzaam zal zijn;
 • het adres van de werkplek;
 • verwachte duur van de werkzaamheden;
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon;
 • de identiteit van werknemer(s) die tijdelijk in Nederland komen werken; en
 • de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor de werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling.

Werknemers hoeven niet gemeld te worden als de Dienstverrichter een bedrijf in Nederland heeft en als de werknemers werken met een Nederlands contract.

Werknemers die bepaalde soorten incidentele arbeid verrichten hoeven ook niet gemeld te worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld zakelijke besprekingen, dringend onderhoud of reparaties of het bijwonen van congressen. 

Eénjaarsmelding

In sommige gevallen geldt een beperkte meldingsplicht(éénjaarsmelding). De Dienstverrichter hoeft zich dan maar één keer per jaar te melden. Deze regeling is van toepassing op de volgende gevallen:

 • de werkgever heeft een klein bedrijf (0-9 werknemers) met een meldingsplicht, werkt vaker in Nederland en is gevestigd binnen 100 km van de Nederlandse grens;
 • de Zelfstandige heeft een meldingsplicht, werkt vaker in Nederland en is gevestigd binnen 100 km van de Nederlandse grens;
 • als de werkgever/Zelfstandige in goederenvervoer over de weg werkt.

Controleplicht

Nederlandse bedrijven die een onderneming of een meldingsplichtige Zelfstandige uit een land binnen de EER inhuren voor een tijdelijke opdracht in Nederland, zijn verplicht om te controleren of de melding correct is ingevoerd in het meldloket. Zij ontvangen een bericht als de buitenlandse Dienstverrichter of Zelfstandige zijn komst naar Nederland heeft gemeld en kunnen de melding online inzien en controleren. Als er onjuistheden in de melding staan, kunnen zij dit melden in het online meldloket en de buitenlandse Dienstverrichter of Zelfstandige vragen om de informatie te corrigeren.

Contactpersoon

Een contactpersoon is het aanspreekpunt voor de buitenlandse werkgever (Dienstverrichter) in Nederland en moet dus in Nederland aanwezig zijn om vragen te beantwoorden van de Inspectie SZW over de detachering. Ook moet een contactpersoon bevoegd zijn om documenten van de detachering te verzenden en ontvangen. Alleen natuurlijke personen kunnen contactpersoon zijn. Een gedetacheerde werknemer kan fungeren als contactpersoon, als hij gedurende de hele opdracht in Nederland bereikbaar is voor de Inspectie SZW.

Administratieve verplichtingen

De werkgevers uit landen in de EER en Zwitserland met tijdelijk gedetacheerd personeel in Nederland moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen:

 • De verplichting om bepaalde documenten aanwezig te hebben op de Nederlandse werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben). Het gaat om arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en betalingsbewijzen. Deze documenten moeten in het Nederlands, Engels, Duits en/of Frans beschikbaar zijn. Ze mogen digitaal of schriftelijk beschikbaar zijn.
 • Inlichtingenverplichting: de verplichting om desgevraagd aan de Inspectie SZW alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU.
 • De verplichting om in Nederland een contactpersoon aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert, dit kan ook een gedetacheerde werknemer zijn.
 • Meldingsplicht: buitenlandse werkgevers zijn per 1 maart 2020 verplicht om hun werkzaamheden in Nederland aan te kondigen via het Nederlandse online meldloket voor buitenlandse werknemers.

Controle

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en opdracht-gevers zich houden aan de WagwEU. Samen met de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Inspectie SZW direct inzage in alle meldingen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan gegevens uit het meldloket opvragen voor de uitvoering van haar taken. Ook sociale partners kunnen gegevens uit het meldloket opvragen bij de controle op naleving van cao-bepalingen. Als uit een controle blijkt dat de komst niet vooraf of onjuist is gemeld, dan kan zowel de Dienstverrichter als de Dienstontvanger een boete krijgen.

Boete

Een Dienstverrichter of Dienstontvanger die niet aan de administratieve verplichtingen uit de WagwEU voldoet riskeert een boete. De boetebedragen zijn opgenomen in de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie:

 • Een buitenlandse werkgever riskeert een boete van € 1.500 als de werkgever in Nederland minder dan 10 werknemers detacheert. Hoe meer gedetacheerde werknemers, hoe hoger het bedrag van de uiteindelijke boete(s). Bij 10 tot 20 werknemers bedraagt de boete € 3.000. Vanaf 20 werknemers bedraagt de boete € 4.500. 
 • Als niet wordt voldaan aan de administratieve verplichtingen riskeert de werkgever een boete van € 8.000.
 • In geval van een Zelfstandige wordt de boete verlaagd met 50%.
 • Een Dienstontvanger die niet heeft voldaan aan de controleplicht riskeert een boete van  € 1.500. Indien de Dienstontvanger een natuurlijk persoon is, bedraagt de boete € 750.
 • In de Beleidsregel zijn situaties opgenomen op grond waarvan de boete met 50% verhoogd wordt. Ook kan op grond van deze Beleidsregel en hierin vermelde specifieke situaties de boete worden gematigd met 25%, 50% of 75%.

Er worden geen boetes opgelegd vóór 1 september 2020.

Meer informatie?

Heeft u vragen over deze regeling of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon.

20200731_meldplicht_tijdelijke_detachering_werknemers_naar_nederland_cover_rsmnet.png

Download 'Meldplicht tijdelijke detachering werknemers naar Nederland'  in pdf.