Netherlands
Talen

Talen

Nieuwe btw-regelgeving per 1 januari 2020

Btw actieplan en ‘quick fixes’

Op 7 april 2016 heeft de Europese Commissie (‘EC’) het VAT Action Plan geïntroduceerd. Volgens de Europese Commissie is het VAT Action Plan in het leven geroepen om het huidige EU btw-systeem te vereenvoudigen, fraudebestendiger te maken en meer handelskansen te creëren voor het bedrijfsleven. Naar aanleiding van deze introductie zijn een aantal voorstellen ingediend in 2016, 2017 en 2018. Het huidige btw-systeem zal uiteindelijk vervangen moeten worden door het definitieve btw-systeem in 2022. 

De meeste wijzigingen zijn gerelateerd aan grens-overschrijdende goederentransacties. Het huidige systeem dat gebaseerd is op een beginsel van herkomst van goederen zal uiteindelijk vervangen moeten worden door een systeem dat gebaseerd is op de bestemming van goederen. Binnen het huidige btw-systeem betekent dit bij intracommunautaire leveringen dat een leverancier 0% btw in rekening brengt in het land waar de goederen vandaan worden verzonden. Dit systeem zou vervangen moeten worden door een systeem waarbij de leverancier het btw-tarief in rekening brengt van het land waar de goederen naartoe worden verzonden. 

Voorafgaand aan het nieuwe btw-systeem heeft de Europese Commissie de zogenoemde quick fixes geïntroduceerd die reeds per 1 januari 2020 van kracht zullen worden. 

Vereenvoudiging call off-voorraden 

Een aantal EU-lidstaten biedt btw-vereenvoudigingsregels aan ten aanzien van zogenoemde call off-voorraden of consignatievoorraden die in deze lidstaten zijn opgeslagen. Echter, niet alle EU-lidstaten bieden deze vereenvoudiging aan. 

Per 1 januari 2020 zal een EU-brede regeling van kracht worden ten aanzien van de btw-behandeling voor de call off-voorraden. Deze nieuwe regeling voorkomt in beginsel dat de leverancier zich moet registreren voor btw-doeleinden in het land waar de call off-voorraden zijn gelegen. Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden. 

Btw-identificatienummer   

Om het btw-nultarief te mogen toepassen bij intracommunautaire leveringen van goederen, is de leverancier in de hele EU verplicht om vanaf 1 januari 2020 een geldig btw-nummer van de afnemer te verkrijgen en te gebruiken. 

Vereenvoudiging bewijs van transport 

Om het btw-nultarief te mogen toepassen bij intracommunautaire leveringen van goederen, moet de leverancier onder andere kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk naar een ander EU-lidstaat worden verzonden. In de praktijk leidt bewijs van dit vervoer vaak tot problemen en vormt dit een potentieel risico voor naheffingsaanslagen of zelfs boetes. 

Per 1 januari 2020 treedt de vereenvoudigde bewijsregeling in werking, die het voor de belastingplichtige mogelijk maakt om het vervoer van de goederen naar een ander EU-lidstaat te bewijzen middels het overleggen van twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken. 

Vereenvoudiging van ketentransacties 

Ketentransacties (of de zogenoemde ABC-transacties) zijn gedefinieerd als meerdere goederenleveringen in één goederenbeweging (in een ABC-transactie worden de goederen bijvoorbeeld rechtstreeks verzonden van A naar C). In de praktijk kan het een uitdaging zijn om te bepalen welke van de onderliggende leveringen gekwalificeerd kan worden als intracommunautaire levering (A-B of B-C?). 

Vanaf 1 januari 2020 is de hoofdregel dat de levering van A naar B als intracommunautaire levering kwalificeert bij ketentransacties. Echter, indien B aan A een btw-nummer verstrekt van het land van vertrek (binnen de EU), kwalificeert de levering van B naar C als intracommunautaire levering. Deze nieuwe regeling is alleen van toepassing indien B het vervoer regelt (ofwel zelf of door inschakeling van een derde partij door B). 

Gevolgen   

Bedrijven doen er goed aan om zich vertrouwd te maken met de nieuwe btw-regels die van kracht worden in 2020. Vereenvoudigde maatregelen als die voor de call off-voorraden kunnen commerciële kansen bieden voor het bedrijfsleven. 
In geval van vragen over de impact van deze wetgeving op uw bedrijf, adviseren wij u contact op te nemen met uw RSM-adviseur.

cover_20190916_nieuwe_btw-regelgeving_per_1_januari_2020.jpg

Download 'Nieuwe btw-regelgeving per 1 januari 2020' in pdf