Netherlands
Talen

Talen

Open fonds voor gemene rekening

Er is in april 2020 een update uitgebracht over dit onderwerp.
Ga naar 'Recente ontwikkeling open fonds voor gemene rekening' voor de meest recente informatie.

De belastingdruk in box 3 van de inkomstenbelasting kan, als gevolg van de lage spaarrente, oplopen tot percentages van 250%. Deze onevenwichtigheid leidt ertoe dat wordt gezocht naar alternatieven met een meer evenwichtige belastingdruk. Een van de alternatieven is het zogenaamde open fonds voor gemene rekening (OFGR).

Wat is een open fonds voor gemene rekening?

Een OFGR lijkt het meest op een beleggingsfonds waarbij de beleggers in feite participanten zijn en in het bezit zijn van participaties. Het OFGR is echter geen rechtspersoon en kan eenvoudig opgericht worden door het ondertekenen van een onderhandse overeenkomst. Notariële tussenkomst is niet vereist. Het OFGR dient minimaal twee participanten te hebben.

De partijen bij een OFGR:

Het fonds heeft:

  • een bewaarder (de juridisch eigenaar);
  • ​een beheerder (voert het beheer over het vermogen en legt verantwoording af aan de participanten); én
  • minimaal 2 participanten (economisch gerechtigden tot het vermogen van het fonds naar rato van de participatie).

De participanten kunnen zelf als bewaarder en beheerder optreden.

De fiscale behandeling van een OFGR

Een OFGR wordt fiscaal gelijk behandeld als een BV of NV. Met andere woorden: het OFGR betaalt 20%-25% vennootschapsbelasting over het daadwerkelijk behaalde rendement. De participanten betalen inkomstenbelasting over het rendement na vennootschapsbelasting.

Een eenvoudig rekenvoorbeeld

Jan en Els (gehuwd onder huwelijkse voorwaarden) richten een OFGR op. Jan wordt participant 1 en Els participant 2. Jan wordt bewaarder en beheerder van het fonds en opent op zijn naam een bankrekening. Jan en Els brengen ieder € 500.000 in en storten dit bedrag op de geopende bankrekening. De rente op deze rekening bedraagt 0,5 % per jaar (€ 5.000).

Er is sprake van een OFGR dus is het fonds belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en is 20% vennootschapsbelasting verschuldigd over het resultaat, zijnde € 1.000 (20% x € 5.000). Na deze heffing resteert een uit te keren bedrag van € 4.000 (€ 5.000 -/- €1.000). Dit bedrag wordt bij uitkering belast tegen 25% inkomstenbelasting, zijnde € 1.000. In totaal heeft een heffing plaatsgevonden van € 1.000 vennootschapsbelasting + € 1.000 inkomstenbelasting = € 2.000. De feitelijke belastingdruk is dus € 2.000 / € 5.000 = 40%.

Indien het geld op een gewone spaarrekening in box 3 had gestaan was de belastingheffing als volgt: (€ 150.000 x 2,9% x 30%) + (€ 800.000 x 4,6% x 30%) = € 1.305 + € 11.040 = € 12.345. De feitelijke belastingdruk is dus € 12.345 / € 5.000 = 247%. De belastingbesparing bedraagt € 10.345.

Waarom een OFGR in plaats van een BV of NV?

De voordelen van een OFGR ten opzichte van een BV of NV:

  • een OFGR is vrij eenvoudig op te richten en te liquideren;
  • overdracht van participaties kan plaatsvinden zonder notariële tussenkomst;
  • terugbetaling van kapitaal aan de participanten is bij een OFGR eenvoudiger dan bij een BV of NV;
  • een OFGR is aan minder civielrechtelijke regels gebonden en heeft geen rechtspersoonlijkheid;
  • (vooralsnog) geen persoonlijke vermelding en vermogenspublicatie in het UBO-register waardoor niet bekend hoeft te worden gemaakt hoeveel vermogen tot het OFGR behoort. Een BV of NV heeft publicatieplicht waardoor het vermogen in de BV of NV zichtbaar is.

Anoniem?

Per juli 2017 wordt in Nederland het UBO (Ultimate Beneficairy Owner)-register ingevoerd. Dit register wordt voor iedereen inzichtelijk. Ook het OFGR moet waarschijnlijk in het UBO-register worden ingeschreven. Participanten met een belang van meer dan 25% zijn dan zichtbaar. De omvang van het vermogen wordt niet gepubliceerd. Het OFGR hoeft niet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden ingeschreven. Ten opzichte van de BV en NV is dit een voordeel.

Nog een voordeel van een open fonds voor gemene rekening

Een ander voordeel van het inbrengen van het vermogen in een OFGR is de berekening voor toeslagen, de eigen bijdrage langdurige zorg en de WMO. Bij deze berekeningen wordt namelijk uitgegaan van het verzamelinkomen, waaronder ook het box 3-vermogen. Door het oprichten van een OFGR verlaagt u onder andere de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg.

Nadeel van een OFGR

Het fonds kent niet alleen voordelen, maar ook nadelen:

  • de 2e participant, bijvoorbeeld de partner of een meerderjarig kind, dient zelf de inbreng van zijn/ haar aandeel te bekostigen. Indien partner/kind geen eigen vermogen heeft, zal hij/zij middels een (belaste) schenking dan wel een lening aan zijn/haar inbrengverplichting moeten voldoen;
  • de participaties in het OFGR zijn vrij verhandelbaar, hetgeen de kring van personen waarmee men een OFGR wil aangaan, in de praktijk redelijk beperkt.

De praktische invulling van het OFGR

Mocht uw interesse gewekt zijn, neem dan contact met ons op. Voor een vaste prijs zorgen wij ervoor dat het OFGR wordt opgericht, en dat alle formele stappen richting de Belastingdienst worden afgehandeld. Dit doen wij door in een bespreking alle gegevens met u door te nemen, deze gegevens te verwerken in de overeenkomst, waarna u deze meteen mee naar huis kunt nemen. Het bankrekeningnummer dat aan het fonds wordt gekoppeld, kan door uzelf worden ingevuld. Wij zorgen voor het aanvragen van een fiscaal nummer bij de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij ook zorgen dat de aangifte vennootschapsbelasting op correcte wijze wordt ingediend, en dat de aangifte inkomstenbelasting wordt opgesteld en afgehandeld.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het OFGR of wilt u graag advies, neem dan contact op met uw RSM-adviseur.