Bij het vaststellen van belastingaanslagen en het betalen van opgelegde belastingaanslagen moet rekening worden gehouden met het belopen van rente: belastingrente. Belastingrente is verschuldigd als een (voorlopige) aanslag wordt opgelegd na verloop van 6 maanden na het boekjaar of bij een gebroken boekjaar 6 maanden na afloop daarvan. Belastingplichtige moet die belastingrente betalen als de vertraging voor zijn rekening komt. Zodra de vertraging aan de Belastingdienst is toe te rekenen, wordt belastingrente vergoed.

Percentage belastingrente

De hoogte van het belastingrentepercentage voor de Vpb en bronbelasting wordt vastgesteld op basis van de basisfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). De door de ECB doorgevoerde verhoging met 2,5% heeft eerder geleid tot het kabinetsbesluit om met ingang van 1 maart 2023 het percentage belastingrente dat is verschuldigd over belastingaanslagen vennootschapsbelasting en bronbelasting te verhogen van 8 naar 10,5%.

Het kabinet beslist op 23 februari 2023 voorlopig af te zien van het doorvoeren van een verhoging van het percentage belastingrente dat aan belastingplichtigen in rekening wordt gebracht. Dit rentepercentage blijft dus 8%.
Het percentage voor de door de overheid te vergoeden belastingrente wordt op 10,5% gehandhaafd. Dit besluit geldt vanaf 1 maart 2023.

Voor het belastingjaar 2022 wordt belastingrente berekend vanaf 6 maanden na afloop van het boekjaar, dus vanaf 1 juli 2023. Voor gebroken boekjaren 6 maanden na afloop van het gebroken boekjaar. Bij belastingaanslagen voor het jaar 2022 die na 1 juli 2023 worden opgelegd, waarbij de vertraging in het vaststellen voor rekening van belastingplichtige komt, blijft het rentepercentage 8%.
Daar waar de vertraging in het vaststellen van de belastingaanslag voor rekening van de Belastingdienst komt, wordt voor de vergoeding van belastingrente met een percentage 10,5% gerekend.

Te ondernemen acties

  • Voor de vennootschapsbelasting 2022 moeten, ter voorkoming van belastingrente voor 1 juni 2023 verzoeken voor (herziening) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022 of voor 1 juni 2023 de aangifte vennootschapsbelasting 2022 worden ingediend.
  • Let in de periode voor het vaststellen van de belastingaanslag Vpb of bronbelasting erop of zich feiten en omstandigheden voordoen die aanleiding kunnen zijn voor het standpunt dat een vertraging in de vaststelling van de belastingaanslag is toe te rekenen aan de Belastingdienst.

Mocht u vragen hebben over bovenstaand, neemt u dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon binnen RSM.