Als on­af­han­ke­lij­ke fu­sie­be­ge­lei­der heeft RSM Cor­po­ra­te Fi­nan­ce de Groen­land groep én de L&M Groep be­ge­leid om te ko­men tot een unie­ke stra­te­gi­sche sa­men­wer­king on­der de naam One Flo­ra Group. De nieuwe combinatie heeft enkele honderden werknemers en een gezamenlijke omzet van circa €400 mln. One Flora Group speelt met deze fusie in op de schaalvergroting en professionalisering die gaande is in de sierteeltsector.

Een mooi voor­beeld van hoe ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes bin­nen RSM el­kaar kun­nen ver­ster­ken. Naast de re­gie­rol van Cor­po­ra­te Fi­nan­ce zijn bei­de par­tij­en bij­ge­staan door een aan haar toe­ge­we­zen 'ge­schei­den' Due Diligence en Va­lu­a­ti­on-team. Daar­naast hebben de belastingadviseurs van RSM een be­lang­rij­ke rol ge­speeld in de ad­vi­se­ring om­trent de nieu­we struc­tuur. Dit heeft ge­leid tot de op­rich­ting van One Flo­ra Group.

Als RSM wensen wij de aandeelhouders en het managementteam veel succes toe voor de komende jaren! Twee prach­ti­ge fa­mi­lie­be­drij­ven die door sa­men­voe­ging van el­kaars ster­ke pun­ten weer ver­der kun­nen groei­en.

Meer in­for­ma­tie over on­af­han­ke­lij­ke fu­sie­be­ge­lei­ding van RSM kunt u hier vinden. 

One Flo­ra Group

One Flo­ra Group is één van de groot­ste sier­teelt­groe­pen in de we­reld. Zij re­a­li­se­ren duur­za­me groei in de mooie we­reld van bloe­men en plan­ten. Binnen One Flo­ra Group komt de he­le sier­teelt­ke­ten sa­men. De be­drij­ven bin­nen de groep le­ve­ren bloe­men en plan­ten aan re­tail, groot­han­del en con­su­men­ten over de he­le we­reld. De One Flo­ra Group be­staat uit de be­drij­ven: Bloom­i­ness, Bou­quet­net, Ce­lie­plant, Flo­werf­ac­to­ry, FNQ, Green­pac­kers Bloom­i­ness, Green­pac­kers Bou­quet­net, L&M Rijns­burg, Li­lies Di­rect, Spi­ra, VE Bloe­men­groot­han­del, Waxed Ro­ses Sen­sa­ti­on en Za­mi. Ge­za­men­lijk be­schikt One Flo­ra Group over een om­zet van ruim 400 mil­joen eu­ro, waar­mee ze één van de be­lang­rijk­ste spe­lers in de sier­teelt­sec­tor zijn. Zie ook: www.onefloragroup.com/nl/

U kunt het officiële persbericht hier lezen