RSM in de top 10 van Due Di­li­gen­ce Firms!

Gis­te­ren is de Lea­ges Ta­bles 2021 ge­pu­bli­ceerd door M&A.nl. In dit over­zicht wor­den de kan­to­ren met het mees­te aan­tal deals in 2021 weer­ge­ge­ven. De Due Di­li­gen­ce af­de­ling van RSM be­haald een 10e plaats als we kij­ken naar de Deal Va­lue en een 7e plaats als we kij­ken naar de Deal Vo­lu­me.

Mar­cel Vlaar- Di­rec­tor Due Di­li­gen­ce bij RSM is met recht trots en dank­baar: ‘RSM heeft veel nieu­we klan­ten mo­gen ver­wel­ko­men in 2021. De ve­le nieu­we op­drach­ten die hier­uit volg­den heb­ben we met een groeiend team uit­ge­voerd. On­ze aan­pak ken­merkt zich door een gro­te be­trok­ken­heid bij on­ze klan­ten; we luis­te­ren niet al­leen, we be­grij­pen ze ook echt.

Dit zie je ook te­rug in on­ze slo­gan: ‘The Po­wer of Being Un­der­stood’.

Daar­bij komt dat we als team ge­wel­dig sa­men­wer­ken. We bie­den vol­op door­groei­mo­ge­lijk­he­den en een trai­nees­hip waar­bij je al­le M&A dis­ci­pli­nes leert ken­nen. Niet al­leen in Ne­der­land, maar ook we­reld­wijd heeft de M&A prak­tijk van RSM in gro­te ma­te bij­ge­dra­gen aan de aan­zien­lij­ke groei.’

Het ge­he­le over­zicht be­kij­ken? Dat kan via MenA.nl.