Speciale afspraken belastingheffing stopt op 1 juli 2022

Grensarbeiders en werkgevers opgelet! Op 1 juli 2022 eindigen o.a. de speciale afspraken met betrekking tot belastingheffing voor werknemers over de grens tussen Nederland-Duitsland en Nederland-België.

Achtergrond

Als gevolg van de coronapandemie zijn veel werknemers noodgedwongen vanuit huis gaan werken. Als bijvoorbeeld de woning van de werknemer in een ander land ligt dan van waaruit hij/zij normaal gesproken werkt ( in de regel waar de werkgever is gevestigd), zou het gevolg zijn geweest dat de werknemer en mogelijk u als werkgever belasting moet betalen cq afdragen in het woonland over de thuiswerkdagen. U zou als werkgever in principe moeten zijn nagegaan of u zich had moeten registreren in het woonland van de werknemer voor (loon)belasting- en daaraan vaak gekoppeld- sociale zekerheidsdoeleinden.  

Tijdelijke belastingverplichtingen in woonland

Het creëren van tijdelijke belastingverplichtingen in het woonland is als een ongewenst gevolg van de coronapandemie onderkend binnen de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Zodra de coronapandemie voorbij zou zijn, zouden werknemers immers (volgens de toen geldende verwachting) weer terug gaan naar de werkplek zoals deze was vóór de coronapandemie.

Om het creëren van tijdelijke belastingverplichtingen tegen te gaan, heeft de OESO richtsnoeren aan het begin van de coronapandemie gegeven om geen fiscale gevolgen te verbinden aan de verandering van de werkplek. Dus zolang de coronapandemie duurt, blijven de werknemer en de werkgever enkel belasting betalen in het land waar de werkgever is gevestigd. Nederland heeft deze richtsnoeren overgenomen in bilaterale afspraken enerzijds tussen Nederland en België en anderzijds Nederland en Duitsland. Ook andere grenslanden hebben zulke bilaterale afspraken gemaakt.

Nu de coronapandemie en de samenhangede restricties op het reizen binnen de Europese Unie langzaam zijn opgeheven, vervalen deze afspraken en wel op 1 juli 2022. Vanaf dan gaat de verandering van de werkplek in ieder geval gevolgen hebben voor uw werknemers en mogelijk ook voor u als werkgever.

Wat zijn de regels vanaf 1 juli 2022?

  1. Als uw werknemers vanaf 1 juli 2022 weer terug keren naar de werkplek, hoeft u verder geen actie te ondernemen. U werknemer blijft belasting betalen in het land waar de werkgever is gevestigd.
  2. Echter als uw werknemers vanaf 1 juli 2022 niet of gedeeltelijk terugkeren naar de werkplek, moet u wel actie gaan ondernemen.

Wat betekent dit voor u en uw werknemers?

Werkgever

Voor u als werkgever betekent dit dat u zich mogelijk in het woonland moet registreren voor belastingdoeleinden (loonbelasting, sociale zekerheid en winstbelasting) en daar dus belastingen en premies moet gaan afdragen.

Ook betekent een eventuele verandering in de sociaalzekerheidspositie dat uw kosten wellicht gaan stijgen. Immers, naast de uitvoeringskosten moet u ook rekening houden met stijgende loonkosten als gevolg van mogelijk hogere werkgeverspremies in het ander land.

Een ander mogelijk gevolg is dat de arbeidsregels en -voorwaarden van het woonland van toepassing kunnen worden. U moet hierbij denken aan ontslagrecht, ziekmelding- en re-integratieverplichtingen, vakantiedagen, vakantiegeld, wettelijke verzekeringen voor b.v. arbeidsongeschiktheid, aanvulling pensioen enz. Ook kunnen verplichtingen voortvloeien uit de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten of daarmee vergelijkbare buitenlandse regelingen inclusief verplicht gestelde pensioenen in uw bedrijfstak. 

Werknemer

Voor uw werknemers betekent dit dat deze belastingen moet gaan betalen over de thuiswerkdagen (en mogelijk ook werknemerspremies verschuldigd is).  Voor uw werknemer heeft dit onder andere tot gevolg dat zijn netto inkomen (=inkomen na aftrek belastingen en sociaalzekerheidspremies) zal gaan veranderen. 

Nu Actie!

Kortom, met nog 1 maand te gaan, is het zaak dat u voor uw in het buitenland wonende werknemers het bestaande beleid tegen het licht houdt en waar nodig aanpast. Als u vragen en of hulp nodig heeft, schroom niet om contact opnemen met onze experts. Zij kunnen u begeleiden in alle stadia van het proces en van deskundig advies voorzien.