Netherlands
Talen

Talen

UBO-register goedgekeurd door eerste kamer

De Eerste Kamer heeft op 23 juni ingestemd met de wet op basis waarvan invoering van het UBO-register in Nederland een feit wordt. Dat dit register er moest komen was reeds in 2015 bekend vanwege de zogenoemde vierde Europese anti-witwasrichtlijn, die vervolgens in 2018 werd gewijzigd. Deze richtlijn strekt tot het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel van de Europese Unie om geld wit te wassen of terrorisme te financieren. Hiertoe moet in alle EU/EER lidstaten een register in het leven worden geroepen waarin persoonlijke gegevens van zogenoemde UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) openbaar toegankelijk zullen worden.

WELKE ENTITEITEN?

In het UBO-register moeten de UBO’s van vennootschappen en andere juridische entiteiten die zijn opgericht naar Nederlands recht worden geregistreerd. Hierbij zal in beginsel worden aangesloten bij de entiteiten die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Buitenlandse rechtspersonen met een vestiging in Nederland hoeven zich derhalve niet te registreren. In Nederland opgerichte entiteiten die naar het buitenland zijn vertrokken (en zijn uitgeschreven uit de KvK) zullen zich opnieuw moeten inschrijven.

Oorspronkelijk was er een uitzondering in het leven geroepen voor UBO’s van kerkgenootschappen, maar die is uiteindelijk door de Tweede Kamer geschrapt.

WIE IS UBO?

De UBO is iedere natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigendom of zeggenschap in een juridische entiteit heeft. Er is in ieder geval sprake van een UBO wanneer sprake is van een direct of indirect eigendoms- of zeggenschapsbelang van meer dan 25% in zo’n entiteit. Elke entiteit dient een UBO te registeren.

Als het niet mogelijk is om een ‘echte’ UBO te identificeren, dan wordt het hoger leidinggevend personeel van de entiteit als zogenoemde ‘pseudo-UBO’ geregistreerd. Hieronder wordt het gehele statutaire bestuur van de entiteit verstaan. Dit speelt derhalve bij vennootschappen waarin niemand een belang heeft van meer dan 25%, maar bijvoorbeeld ook bij ANBI’s en andere stichtingen, verenigingen en overige entiteiten waar in feite niemand uiteindelijk gerechtigd is tot het vermogen.

WELKE GEGEVENS EN WIE HEEFT TOEGANG?

De volgende UBO-gegevens zullen voor iedereen openbaar toegankelijk zijn:

  • Naam;
  • Geboortemaand en -jaar;
  • Woonstaat;
  • Nationaliteit;
  • Aard en omvang van het economische belang (bandbreedtes van percentages: meer dan 25% - 50%, 50% - 75%, 75% tot en met 100%).

Als een UBO minderjarig is of handelingsonbekwaam, kan worden verzocht om de gegevens af te schermen en niet openbaar te maken. Ditzelfde geldt als er onevenredige risico’s op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie zijn. Hiervan is volgens de toelichting op de wet slechts sprake als personen van overheidswege beveiligd zijn.

Bevoegde autoriteiten (zoals de AFM, de FIOD, de Nationale Politie, het OM, de AIVD etc.), de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIE), kredietinstellingen, financiële instellingen en notarissen, zullen ondanks de afscherming wel inzage houden in deze gegevens.

Naast de openbare gegevens dienen ook de volgende UBO-gegevens worden geregistreerd, die slechts toegankelijk zullen zijn voor bevoegde autoriteiten en de FIE:

  • Geboortedag, -plaats, -land;
  • Adres;
  • BSN of TIN (buitenlands fiscaal identificatienummer);
  • Afschrift van identiteitsdocument van UBO;
  • Afschrift van documenten waaruit aard en omvang  economisch belang blijkt.

Slechts bevoegde autoriteiten en het FIE kunnen UBO-gegevens op naam van natuurlijke personen zoeken. Andere belangstellenden kunnen uitsluitend zoeken op naam van de juridische entiteit, tegen een (geringe) vergoeding.

WIE MOET INSCHRIJVEN?

De entiteit dient de UBO, op het moment van eerste inschrijving in het handelsregister of bij een aanvullende opgave, te registreren en dient ervoor te zorgen dat de UBO-info altijd juist en volledig is. 

Voor entiteiten die reeds zijn ingeschreven in het handelsregister, geldt voor de eerste opgave van de UBO(‘s) en het deponeren van de bewijsstukken een periode van 18 maanden na 27 september 2020 (derhalve tot en met 27 maart 2022). Voor entiteiten die worden ingeschreven in het handelsregister na eerstgenoemde datum geldt echter dat die hun UBO(‘s) onmiddellijk dienen te registeren.

Als niet of onjuist wordt voldaan aan de verplichting tot het doen van registratie, is sprake van een economisch delict, waarop hechtenis van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete van € 20.750 staat.

NOG VEEL ONDUIDELIJK

Het is nog niet bekend op welke wijze de registratie van de UBO’s praktisch in zijn werk zal gaan. Dit zal in een apart uitvoeringsbesluit worden geregeld, waarvan de definitieve tekst nog niet bekend is.  Daarnaast is ook al een verruiming aangekondigd op basis waarvan het UBO-register mogelijk nog zal worden uitgebreid met trusts en fondsen voor gemene rekening.

MEER INFORMATIE?

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp en de (eventuele) gevolgen voor uw situatie, neem dan contact op met uw RSM-adviseur.

20200629_ubo-register_goedgekeurd_door_eerste_kamer_rsmnet.jpg

Download 'UBO-register goedgekeurd door eerste kamer' in pdf.