UBO register (tijdelijk??) op slot

Vennootschappen en bepaalde andere entiteiten in EU-lidstaten zijn op grond van de Europese antiwitwasrichtlijn (de Richtlijn) verplicht actuele informatie bij te houden over hun uiteindelijk gerechtigden (UBO’s).

Deze informatie moet worden bijgehouden in een centraal register dat publiek toegankelijk moet zijn waardoor iedereen dus toegang kan krijgen tot (een deel van) de UBO informatie.

In een arrest van 22 november jl. heeft het Europese Hof van Justitie in een Luxemburgse zaak kort gezegd de voorgeschreven publieke toegankelijkheid van het UBO-register ongeldig verklaard vanwege strijdigheid met hoger recht. Publieke toegang tot UBO-informatie vormt volgens het Hof een ernstige inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven en in het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Gevolgen voor het Nederlandse UBO register

In Nederland is overeenkomstig de Richtlijn geregeld dat iedereen toegang kan krijgen tot (bepaalde) informatie over UBO’s van juridische entiteiten. Het UBO-register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel, die ook de verstrekking van informatie uit het register verzorgt. Deze publieke toegankelijkheid tot UBO-informatie lijkt op basis van voornoemde uitspraak niet meer houdbaar.

Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat deze uitspraak aanleiding vormt om naar de verstrekking van informatie over UBO’s te kijken. In dat licht is door de overheid aan de Kamer van Koophandel gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen. De Kamer van Koophandel geeft hier uitvoering aan tot nadere besluitvorming.

De Minister van Financiën zal op zeer korte termijn de uitspraak analyseren en in overleg treden met de Europese Commissie om te bezien welke informatieverstrekkingen nog wel mogelijk zijn, mede in het licht van toezicht.

Volgens het Ministerie van Financiën is de uitspraak overigens niet van invloed op de plicht voor juridische entiteiten om UBO’s te registreren en dit blijft dan ook van kracht.

Mocht u naar aanleiding van dit alert vragen hebben, neem dan vooral contact op met uw RSM-adviseur en die zal u graag verder helpen.