Netherlands
Talen

Talen

UBO-register van start gegaan

Op zondag 27 september 2020 is de wettelijke verplichting om UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) openbaar bij de Kamer van Koophandel (KvK) te registreren gestart. Vanaf deze datum geldt voor nieuw opgerichte entiteiten dat zij bij de inschrijving in het handelsregister, voortaan ook hun UBO(’s) dienen te registreren door gebruik te maken van een ‘UBO-formulier’.

Voor entiteiten die reeds zijn ingeschreven in het handelsregister, geldt voor de eerste opgave van de UBO(‘s) en het deponeren van de bewijsstukken echter een termijn van 18 maanden (derhalve tot 27 maart 2022). Deze entiteiten kunnen daarbij gebruik maken van een zogenaamde ‘UBO-opgave’. Het inschrijven van UBO’s bij de KvK is kosteloos.

Impact voor u als UBO

Een UBO is iedere natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigendom of zeggenschap in een juridische entiteit heeft. Er is in ieder geval sprake van een UBO wanneer sprake is van een direct of indirect eigendoms- of zeggenschapsbelang van meer dan 25% in zo’n entiteit. Als het niet mogelijk is om een ‘echte’ UBO te identificeren, dan wordt het hoger leidinggevend personeel van de entiteit als zogenoemde ‘pseudo-UBO’ geregistreerd.

Doordat de verplichting bestaat om UBO’s te registreren, zullen sommige van uw gegevens openbaar worden. Iedere geïnteresseerde kan op entiteit opvragen wie de UBO’s hiervan zijn. Hiertoe dient online een ‘KvK uittreksel UBO-register’ te worden besteld. De benodigde toegangscode hiervoor kan volgens de KvK eenvoudig worden aangevraagd.

De gegevens die openbaar worden zijn uw naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het economische belang dat u houdt. Hierbij wordt niet uw exacte belang openbaar gemaakt, maar worden bandbreedtes van percentages opgenomen. (> 25% - 50%, 50% - 75%, 75% tot en met 100%).

Naast de openbare gegevens dienen ook de volgende UBO-gegevens te worden geregistreerd, die slechts toegankelijk zullen zijn voor bevoegde autoriteiten (zoals de AFM, de FIOD, de Nationale Politie, het OM, de AIVD etc.) en de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIE):

 • Geboortedag, -plaats, -land;
 • adres;
 • BSN of TIN (buitenlands fiscaal identificatienummer);
 • afschrift van identiteitsdocument van UBO;
 • afschrift van documenten waaruit aard en omvang economisch belang blijkt.

Bij de KvK kunt u als UBO wel opvragen hoe vaak uw gegevens zijn verstrekt, maar krijgt u geen inzicht aan wie dat is gedaan. Ook krijgt u geen inzicht in hoe vaak uw gegevens zijn ingezien door bevoegde autoriteiten en de FIE. 

Afscherming gegevens mogelijk?

Als een UBO minderjarig is of handelingsonbekwaam, kan worden verzocht om de openbare gegevens (met uitzondering van het economische belang) af te schermen en niet openbaar te maken. Ditzelfde geldt als er onevenredige risico’s op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie zijn. 

In de toelichting op de wet is aangegeven dat hier slechts een geslaagd beroep op kan worden gedaan als personen van overheidswege beveiligd zijn. Als uw beroep op afscherming van uw gegevens wordt afgewezen door de KvK, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen en in beroep gaan bij de rechter. Zolang de procedure loopt en er nog geen onherroepelijke uitspraak is, blijven uw gegevens afgeschermd. 

Deze afscherming geldt niet voor de bevoegde autoriteiten, de FIE en daarnaast ook niet voor aangewezen poortwachters als kredietinstellingen, financiële instellingen en notarissen die inzage zullen blijven houden in deze gegevens.

Impact voor uw entiteiten

In Nederland opgerichte entiteiten met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om hun UBO’s in te schrijven:
niet-beursgenoteerde BV’s en NV’s;

 • stichtingen (dit geldt ook voor ANBI’s en kerkgenootschappen);
 • formele verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid én informele verenigingen die een onderneming drijven;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • coöperaties;
 • personenvennootschappen (maatschappen, VOF’s en commanditaire vennootschappen);
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE), coöperatieve vennootschappen (SCE) en economische samenwerkingsverbanden die hun statutaire zetel in Nederland hebben (EESV).

Als niet of onjuist wordt voldaan aan de verplichting tot het doen van registratie, is sprake van een economisch delict, waarop hechtenis van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete van € 20.750 staat.

Meer informatie?

RSM helpt u graag door een gerichte analyse te maken over het UBO-begrip in uw specifieke situatie en kan u tevens assisteren bij de UBO-registratie. Indien u meer wilt weten over dit onderwerp en de (eventuele) gevolgen voor uw situatie, neem dan contact op met uw vaste RSM-adviseur.
cover_20201020_ubo-register_van_start_gegaan.jpg

Download 'UBO-register van start gegaan' in pdf