Update: Coronabeleid sociale zekerheid stopt op 1 juli 2022

Update 23 juni 2022

In vervolg op onze recente update ter zake van de afloop van de COVID-19 maatregelen inzake sociale zekerheid, merken wij op dat de verantwoordelijke minister vorige week heeft aangegeven de maatregelen te willen verlengen tot het einde van het jaar. Alhoewel er nog géén officiële bekenmaking is gepubliceerd, is nu de verwachting dat de maatregelen zullen worden verlengd tot en met 31 december 2022. Dit betekent dat werkgevers en werknemers meer tijd krijgen om noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Volledigheidshalve merken wij op dat de verklaring slechts betrekking heeft op de sociale zekerheidsmaatregelen. De aangekondigde afloop van de belastingmaatregelen, specifiek ook de afspraken tussen Nederland en België/Duitsland, zal nog steeds per 1 juli 2022 van toepassing blijven.

Ondanks de aangekondigde verlengingen van de sociale zekerheidsmaatregelen, is het zaak dat u voor uw in het buitenland wonende werknemers het bestaande beleid tegen het licht houdt en waar nodig aanpast. Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact op met uw RSM-adviseur. Zij kunnen u begeleiden in alle stadia van het proces en van deskundig advies voorzien.

Bericht 1 juni 2022

Grensarbeiders en werkgevers opgelet! Op 1 juli 2022 eindigen de speciale afspraken met betrekking tot sociale zekerheid (EU).

Achtergrond

Als gevolg van de coronapandemie zijn veel werknemers noodgedwongen vanuit thuis gaan werken. Als bijvoorbeeld de woning van de werknemer in een ander land ligt dan van waaruit hij/zij normaal gesproken werkt ( in de regel waar de werkgever is gevestigd), zou het gevolg zijn geweest dat de werknemer sociaal verzekerd werd in zijn woonland. Als werkgever had u zich dan moeten gaan registreren in het woonland van de werknemer registreren voor sociaalzekerheidsdoeleinden en daar premies moeten gaan afdragen.

Sociale Zekerheid

Het switchen van de sociaalzekerheidspositie is als een ongewenst gevolg onderkend binnen de Europese Unie omdat de heersende gedachte was dat de coronapandemie tijdelijk zou zijn. Zodra de coronapandemie voorbij zou zijn, zouden werknemers weer terug gaan naar de werkplek zoals deze was vóór de coronapandemie.

Om het switchen van de sociale zekerheidspositie tegen te gaan, is aan het begin van de coronapandemie op Europees niveau afgesproken dat zolang de coronapandemie duurt, de verandering van de werkplek tijdelijk genegeerd wordt voor sociaalzekerheidsdoeleinden. Dus zolang de coronapandemie duurt, blijft de werknemer sociaal verzekerd in het land waar hij verzekerd was voordat de coronapandemie begon.

Nu de coronapandemie en de samenhangede restricties op het reizen binnen de Europese Unie langzamerhand worden opgeheven, vervalt deze afspraak en wel op 1 juli 2022. Vanaf dan geldt weer de dat de werknemer sociaalverzekerd is in het land waar hij werkt.

Wat zijn de regels vanaf 1 juli 2022?

  1. Als uw werknemers vanaf 1 juli 2022 weer terug keren naar de werkplek, hoeft u verder geen actie te ondernemen. Immers, voor uw werknemers verandert er niks wat betreft hun sociale zekerheidspositie. Zij waren en blijven verzekerd in het land dat gold vóór de coronapandemie.
  2. Echter als uw werknemers vanaf 1 juli 2022 niet of gedeeltelijk terugkeren naar de werkplek moet u wel actie gaan ondernemen. Als regel kunt u het volgende aanhouden:

Gaan uw werknemers in de regel minder dan 25% van hun tijd (bij fulltime dienstverband is dit 1 dag per week) vanuit thuis werken, dan verandert er in principe niks. De situatie blijft zoals onder 1 het geval is.

Als uw werknemers in de regel meer dan één dag vanuit thuis gaan werken, dan verandert de situatie. Uw werknemer wordt sociaal verzekerd in zijn woonland.

Wat betekent dit voor u en uw werknemers?

Werkgever

Voor u als werkgever betekent dit dat u zich mogelijk in het woonland moet registreren voor sociaalzekerheidsdoeleinden en daar werkgeverspremies moet gaan afdragen.

Ook betekent een verandering in de sociaalzekerheidspositie dat uw kosten wellicht gaan stijgen. Immers, naast de uitvoeringskosten moet u ook rekening houden met stijgende loonkosten als gevolg van mogelijk hogere werkgeverspremies in het ander land.

Een ander mogelijk gevolg is dat de arbeidsregels- en voorwaarden van het woonland van toepassing kunnen worden. U moet hierbij denken aan ontslagrecht, ziekmelding- en re-integratieverplichtingen, vakantiedagen, vakantiegeld, wettelijke verzekeringen voor b.v. arbeidsongeschiktheid, aanvulling pensioen enz. Ook kunnen verplichtingen voortvloeien uit de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten of daarmee vergelijkbare buitenlandse regelingen inclusief verplicht gestelde pensioenen in uw bedrijfstak.

Werknemer

Voor uw werknemers betekent dit dat deze mogelijk werknemerspremies verschuldigd is.  Voor uw werknemer heeft dit onder andere tot gevolg dat zijn netto inkomen (=inkomen na aftrek belastingen en sociaalzekerheidspremies) zal gaan veranderen. 

Nu Actie!

Kortom, met nog één maand te gaan, is het zaak dat u voor uw in het buitenland wonende werknemers het bestaande beleid tegen het licht houdt en waar nodig aanpast. Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact op met uw RSM-adviseur. Zij kunnen u begeleiden in alle stadia van het proces en van deskundig advies voorzien.