Voorgestelde wijzigingen vennootschapsbelasting in coalitieakkoord

In de bijlage van het Coalitieakkoord 2021-2025 is te lezen dat het nieuwe kabinet van plan is om de CFC maatregel uit te breiden en de minimum belasting van OESO Pillar II in te voeren.

Controlled Foreign Company (“CFC”)

Op grond van de huidige CFC-maatregelen worden bepaalde inkomsten van buitenlandse indirect en direct gehouden dochtervennootschappen die zijn gevestigd in landen met een statutair belasting “lijst tarief onder de 9% of op de EU “zwarte” lijst zijn vermeld, onder omstandigheden direct al in de Nederlandse vennootschapsbelastingheffing betrokken, ook al zijn de inkomsten nog niet daadwerkelijk ontvangen.

Deze CFC wetgeving is van toepassing op passief inkomen, zoals onder andere royalty’s, rente of dividenden. Indien het CFC lichaam deze winsten onder de huidige wetgeving uitkeert, worden deze alhier niet in de belastingheffing betrokken als CFC-inkomsten. Ook is er onder de huidige CFC wetgeving een uitzondering gemaakt voor laagbelaste entiteiten die wezenlijke economische activiteiten verrichten.

Het voornemen is om ook de door de laagbelaste entiteit uitgekeerde winsten onder de CFC te belasten en om de uitzondering met betrekking tot de wezenlijke economische activiteiten te beperken. Deze laatste beperking vindt dan plaats door het bewijsvermoeden dat indien aan de substance-eisen is voldaan de CFC een wezenlijke economische activiteit uitoefent, te schrappen. Daarnaast is voorgesteld om verrekenprijscorrecties achterwege te laten bij de bepaling van het CFC-inkomen en aan te sluiten bij de commerciële winst die door de laagbelaste entiteit wordt gerapporteerd. Tot slot mag worden verwacht dat het statutaire belasting tarief de huidige regeling wordt vervangen door het effectieve belastingtarief.

Of het voornemen van de nieuw coalitie ook daadwerkelijk tot aanpassing van de regelgeving leidt, dient te worden afgewacht.

Invoering van een minimumbelasting naar aanleiding van OESO Pillar II

Het nieuwe kabinet zet in op internationale samenwerking om belastingontwijking tegen te gaan. Nederland wil hierbij een leidende rol nemen binnen de EU en zal onder andere Pillar II van de OESO invoeren om een minimumwinstbelasting van 15% over winsten te bewerkstelligen. Deze zal naar verwachting per 1 januari 2023 ingevoerd worden. Een aparte update over de invoering van Pillar II zal in januari 2022 volgen.

Hoewel Pillar II enkel van toepassing is op multinationals met een jaarlijkse geconsolideerde omzet van tenminste 750 miljoen euro, zal de regelgeving indirect ook relevant zijn voor kleinere multinationals. Door het invoeren van de Pillar II “Income Inclusion Rule” (IIR) zullen uiteindelijke moedervennootschappen extra belasting moeten afdragen indien winsten van directe dan wel indirecte dochtermaatschappijen effectief tegen een tarief van minder dan 15% worden belast. De coalitie heeft aangegeven de CFC regelgeving te willen aanpassen door het effectieve belastingtarief te toetsen in plaats van enkel het statutaire tarief, waardoor de CFC regelgeving feitelijk op de IIR van Pillar II gaat lijken. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de wijzigingen in de CFC regels en de gevolgen van de invoering van Pillar II? Neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon.