Op 7 september jongstleden zijn namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer een aantal wijzigingsregelingen najaar 2021 bekendgemaakt.

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

  • De deadline voor de aanvraag tot vaststelling NOW 1. Deze blijft 31 oktober 2021, echter de mogelijkheid tot het aanleveren van de bijbehorende accountantsverklaring binnen 14 weken na indienen aanvraag tot vaststelling wordt uitgebreid naar de derdenverklaringen;
  • De controle van de NOW groep in complexe situaties;
  • De risico inschatting bij SV-loon in het buitenland;
  • Verlengde openstelling van de vaststellingsloketten van de NOW 3.

In dit alert informeren wij u over bovenstaande wijzigingen.

Toevoeging van de veertienwekentermijn voor de derdenverklaring

Werkgevers dienen hun vaststellingsaanvraag voor de NOW 1 uiterlijk 31 oktober 2021 in te dienen bij het UWV. Het aantal aanvragen tot vaststelling blijft achter bij de verwachtingen. In sommige gevallen wordt dit veroorzaakt doordat werkgevers nog wachten op een accountants- of derdenverklaring. Dit wordt veroorzaakt door drukte bij de accountantskantoren alsmede de complexiteit van de regeling.

De aanvraag tot vaststelling dient desondanks toch vóór 31 oktober 2021 te worden gedaan. Om de mogelijkheid tot uitstel van aanlevering van de benodigde verklaring te krijgen dient bij het indienen van de aanvraag de werkgever de optie aan te vinken dat zij nog wachten op de accountantsverklaring.

Vanaf dat moment heeft zij veertien weken uitstel. Na het verkrijgen van de benodigde verklaring dient de vaststellingaanvraag (uiteraard binnen de veertien weken uitstel) opnieuw gedaan te worden. De regeling inzake veertien weken uitstel was reeds van toepassing op de accountantsverklaring. De regeling is nu uitgebreid naar de derdenverklaringen.

De controle van de NOW-groep in complexe situaties

Het binnen de NOW gehanteerde concernbegrip kan bij complexe, vaak internationale, bedrijfsstructuren tot problemen leiden. Het is dan voor de accountant lastig om de volledigheid van de concernstructuur vast te stellen. Dit leidt tot hoge administratieve lasten voor werkgevers maar mogelijk ook tot een oordeelonthouding van de accountant, hetgeen tot een nihil vaststelling van de subsidie voor de aanvrager leidt. De minister acht dit niet wenselijk. Onder voorwaarden kan de accountant, indien hij vastloopt bij zijn werkzaamheden, een oordeelonthouding met inherente beperking afgeven. In dat geval wordt een korting van 10% op de gehele NOW subsidie toegepast.

Bijstelling risico-inschatting SV-loon in het buitenland

De controle op de aanwezigheid van SV-loon in het buitenland is in sommige gevallen een probleem tijdens de accountantscontrole. Deze controle kan tijdrovend en kostbaar zijn. Het risico dat er sprake is van SV-loon in het buitenland is echter laag. De accountant mag hierop zijn werkzaamheden aanpassen. De NBA zal de te verrichten werkzaamheden nog nader omschrijven in de controle-standaard en de protocollen behorende bij NOW 1 en NOW 2.

Verlengde openstelling van de vaststellingsloketten NOW 3

Als gevolg van de lastenverlichtingen rondom de vaststelling van NOW 3 en 4 wordt de openstelling van de vaststellingsloketten NOW 3 verlengd. Dit is onder andere het gevolg van het kunnen combineren van de controles van NOW 3 en 4. De opening van de vaststellingsloketten ziet er nu als volgt uit:

Vaststellingsloket per trancheNOW-periodeOpening loketSluiting loket
NOW-1 (eerste tranche) – ongewijzigdMaart t/m mei 20207 oktober 202031 oktober 2021
NOW2 (tweede tranche) – ongewijzigdJuni – September 202014 maart 20215 januari 2022
NOW-3.1 (derde tranche)Oktober t/m December 20203 oktober 202122 februari 2023
NOW-3.2 (vierde tranche)Januari t/m maart 202130 januari 202222 februari 2023
NOW-3.3 (vijfde tranche)April t/m juni 202130 januari 202222 februari 2023
NOW-4 (zesde tranche) – ongewijzigdJuli t/m September 2021Uiterlijk 1 juni 2022*22 februari 2023

* Vaststelling per 1 juni 2022, of een eerder tijdstip dat bekend wordt gemaakt via uwv.nl.

Meer informatie?

Mocht u meer informatie over het vorenstaande wensen, neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon of stuur een e-mail naar: [email protected].

Download 'Wijzigingsregelingen NOW najaar 2021 en vaststelling NOW 1' in PDF.