Op 13 september heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald dat Uber-chauffeurs geen zelfstandige ondernemers zonder personeel zijn, maar werknemers met een arbeidsovereenkomst. De rechter heeft geoordeeld dat slechts op papier is overeengekomen dat de chauffeurs zelfstandig ondernemer zijn en dat feitelijk gezien tussen Uber en de chauffeurs sprake is van een ‘moderne gezagsverhouding’. Uber moet volgens de Rechtbank de chauffeurs in dienst nemen en betalen conform de CAO Taxivervoer voor de periode dat deze CAO algemeen verbindend is (verklaard).   

Wij zien in de praktijk dat steeds vaker zelfstandig ondernemers zonder personeel toch als werknemers worden gezien door onder andere rechters en de belastingdienst. Ook al zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van grote vrijheid om opdrachten aan te nemen en bijvoorbeeld de werktijden zelf in te kunnen vullen, geven deze afspraken geen garantie dat er daadwerkelijk geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Uit deze uitspraak blijkt ook dat het zelfstandig bepalen van de werktijden niet automatisch zorgt voor zelfstandigheid, omdat werknemers (o.a. door Covid-19) steeds vaker zelfstandig hun werktijden kunnen invullen.

De uitspraak van Rechtbank Amsterdam is een civielrechtelijke uitspraak, maar heeft ook fiscale gevolgen. Indien een ‘zelfstandige zonder personeel’ eigenlijk een werknemer is, hebben zij niet alleen recht op een marktconforme vergoeding (bijv. volgens de CAO), maar zal er ook loonbelasting en sociale verzekeringspremies moeten worden ingehouden c.q. worden afgedragen. Daarnaast zullen ook premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet moeten worden berekend en afgedragen, hetgeen leidt tot een extra kostenpost voor de werkgever. Ook dient er dan getoetst te worden of zij wellicht  onder de pensioenregeling vallen. De uitspraak heeft dus verstrekkende gevolgen die dus niet alleen zien op het uitbetalen van loon conform de CAO.

Werkt u veel met zelfstandigen zonder personeel, dan is het raadzaam om de verhouding tussen u en deze zelfstandig ondernemer te beoordelen. Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen en kunt u contact opnemen met uw vaste RSM-adviseur.