In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen, wat heeft geleid tot grote impact voor organisaties. Denk hierbij aan de ontwikkeling ESG-rapporteringsstandaarden, die richtlijnen bieden voor het rapporteren van duurzaamheidsprestaties en ESG-factoren. Naast een goede ESG-rating of ESG-score is het ook van belang om een positieve ESG-audit te kunnen overleggen. Waarom het belangrijk is om goed te presteren op dit vlak, leggen we graag uit in dit artikel.

Waar zorgen de ESG-rapporteringsstandaarden voor?

 • Verplichte rapportage op één wijze
  Voorheen rapporteerden bedrijven vaak inconsistente en onvolledige informatie over duurzaamheidsindicatoren, wat het voor klanten, leveranciers, investeerders en beleggers moeilijk maakte om de prestaties van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Met de ontwikkeling van ESG-standaarden zijn bedrijven nu verplicht om te rapporteren over dezelfde ESG-factoren, wat het voor stakeholders gemakkelijker maakt om de prestaties van bedrijven te vergelijken en te beoordelen.
   
 • Vergroten van transparantie
  De ESG-auditstandaarden zorgen voor meer transparantie. Sommige bedrijven – afhankelijk van diverse criteria – zijn verplicht om openbaar te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties en ESG-factoren, waardoor alle stakeholders inzicht krijgen in de impact van de bedrijfsactiviteiten op de maatschappij en het milieu. Dit heeft bedrijven ertoe aangezet om verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op de samenleving en het milieu.
   
 • Vergroten verantwoordingsplicht
  Bedrijven zijn nu verplicht om te rapporteren over hun ESG-prestaties en om deze prestaties te laten controleren door onafhankelijke auditors. Dit zorgt voor meer verantwoordelijkheid en vertrouwen bij alle belanghebbenden.
   
 • Toename duurzame investeringen
  Beleggers zijn beter in staat om duurzaamheidsprestaties en ESG-factoren op te nemen in hun investeringsbeslissingen en daadwerkelijk duurzaam te beleggen. Dit heeft geleid tot een groeiende vraag naar duurzame investeringen en heeft bedrijven gestimuleerd om te werken aan verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en ESG-factoren.
   
 • Concurrentievoordeel
  Bedrijven die voldoen aan ESG-standaarden hebben een concurrentievoordeel op de lange termijn en kunnen profiteren van de groeiende vraag naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Welke belangrijke ESG-standaarden zijn er?

Naast diverse wettelijke ESG-verplichtingen zijn er diverse rapporteringsstandaarden:

De ESRS omhelst een set van voorgestelde rapportagenormen voor duurzaamheidsinformatie. De ESRS-normen worden geïntegreerd in de regelgeving van de CSRD. Dit betekent dat bedrijven die onder de CSRD vallen, verplicht worden om duurzaamheidsinformatie te rapporteren volgens de ESRS-normen. Dit zorgt voor consistentie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportage binnen de Europese Unie.

De GRI-normen zijn een veelgebruikte set richtlijnen voor het rapporteren van duurzaamheidsprestaties. Ze bieden een gestructureerd raamwerk voor het meten en rapporteren van ESG-gerelateerde informatie.

SASB heeft sector-specifieke ESG-standaarden ontwikkeld die bedrijven helpen bij het identificeren, beheren en rapporteren van financieel materiële duurzaamheidskwesties die relevant zijn voor hun branche.

De International Sustainability Standards Board (ISSB) heeft in juni 2023 twee standaarden gepubliceerd om (internationale) bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht om gestructureerd duurzaamheidsinformatie te delen. Aangezien in Europa het ESRS-raamwerk van toepassing is zal met name buiten Europa dit raamwerk gebruikt gaan worden. Vooralsnog is het een vrijwillig raamwerk maar enkele niet Europese landen overwegen dit raamwerk verplicht te gaan stellen. Het raamwerk is nu nog beperkt in omvang maar zal langzaamaan groeien waarbij er veel gelijkenissen met het ESRS raamwerk zal zijn.

De TCFD-standaard is gericht op het verstrekken van transparante informatie over klimaatgerelateerde risico's en kansen. Het biedt richtlijnen voor het rapporteren van financiële informatie met betrekking tot klimaatverandering.

Het CDP is een wereldwijd systeem voor het rapporteren van milieugegevens, waaronder de uitstoot van broeikasgassen, waterverbruik en bosbeheer. Het verstrekt gestandaardiseerde informatie aan beleggers, bedrijven en overheden.

De ISO 14000-normen zijn een reeks internationale normen voor milieumanagementsystemen. Hoewel ze geen specifieke ESG-auditstandaarden zijn, bieden ze een raamwerk voor bedrijven om hun milieuprestaties te meten en te verbeteren.

Het GHG-protocol, ook wel bekend als het Greenhouse Gas Protocol, is een wereldwijd aanvaarde norm voor het meten, beheren en rapporteren van broeikasgasemissies (GHG-emissies) door bedrijven en organisaties. Het protocol biedt gestandaardiseerde richtlijnen en methodologieën voor het berekenen en rapporteren van GHG-emissies

Versoepeling in aantocht

EFRAG heeft het ESRS-raamwerk in haar laatste variant gedeeld met de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft in juni 2023 dit raamwerk nogmaals met de markt gedeeld in een laatste consultatie. In deze versie van het ESRS-raamwerk zijn er door de Europese Commissie enkele versoepelingen doorgevoerd waarbij bedrijven meer ruimte krijgen om toe te groeien naar de ESRS-vereisten en ook zijn enkele administratieve verlichtingen doorgevoerd.

Zo is er voor bedrijven niet langer de verplichting om over specifieke onderwerpen te rapporteren. Alle onderwerpen zijn nu onderworpen aan de materialiteitsbepaling van het bedrijf. Ook hoeft voor niet materiële onderwerpen nu niet meer toegelicht te worden waarom deze niet materieel zijn. Dit wordt verondersteld als het onderwerp niet beschreven staat in de gedeelde duurzaamheidsinformatie.

Naast deze verlichtingen is er voor bedrijven met minder dan 750 werknemers de ruimte geboden om scope 3 emissies en ESRS S1 (Eigen werknemers) informatie achterwegen te laten voor het eerste rapportagejaar. Voor ESRS E4 (Biodiversiteit), ESRS S2 (Werknemers in de waardeketen), ESRS S3 (Getroffen gemeenschappen) en ESRS S4 (Consumenten en eindgebruikers) is er voor deze groep bedrijven de ruimte om de eerste twee jaar deze informatie niet op te nemen in de duurzaamheidsrapportage.

De formele consultatieperiode liep begin juli af waarbij eind augustus het definitieve ESRS-raamwerk wordt verwacht.

Welke gevolgen heeft het voor mijn organisatie?

Alle bovengenoemde ESG-auditstandaarden zorgen ervoor dat veel bedrijven en organisaties momenteel in actie komen. Desondanks merken we dat ook veel vragen ontstaan bij ondernemers. De continu veranderende wet- en regelgeving op gebied van ESG, in combinatie met nieuwe standaarden, zorgt ervoor dat ondernemers soms niet meer weten wat de gevolgen zijn voor hun eigen organisatie.

Mogelijk geldt dat ook voor u. De ESG-specialisten van RSM nemen graag deze vragen bij u weg door hun expertise optimaal voor u in te zetten, zodat u ook in de toekomst in staat wordt gesteld vol vertrouwen de juiste beslissingen te nemen. Heeft u vragen over de ESG-stadaarden of wilt u graag eens sparren? Neem dan contact op met een van de ESG-specialisten van RSM.

 

Meer over de ESG dienstverlening van RSM?