Duurzaamheid: Rapportage vereisten

Wat is de achtergrond van de regelgeving?

De Europese Unie (EU) heeft ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van het klimaat: het worden van het eerste klimaat neutrale continent. Via de Europese Green Deal is er een actieplan opgesteld om dit te bereiken. Dit actieplan behelst onder andere verplichtingen, een investeringsplan maar ook regelgeving om over duurzaamheid te rapporteren. De Europese Commissie heeft eind april 2021 ingestemd met een pakket aan maatregelen waardoor investeerders beter inzichtelijk krijgen welke investeringen duurzaam zijn en welke niet (EU Taxonomy). Op deze manier zullen geldstromen (investeringen maar ook subsidies) eenvoudiger naar duurzamere activiteiten kunnen gaan. Daarnaast is er met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) een akkoord gegeven op een uitbreiding van de bestaande plicht van bedrijven om verantwoording af te leggen over hun niet-financiële prestaties. Met deze aanpassingen zet de EU een volgende stap in het bereiken van haar doel om als eerste continent klimaat neutraal te worden.

Wat houdt de regelgeving in?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een rapportageplicht rondom niet-financiële informatie zoals milieuaangelegenheden, mensenrechten en omkoping. De CSRD is een verruiming van de bestaande EU Directive (NFRD) die enkel verplicht was voor grote beursgenoteerde ondernemingen. Deze niet-financiele informatie moet worden opgenomen in het bestuursverslag van de onderneming.

Voor wie is deze van toepassing?

De CSRD gaat gelden voor grote  ondernemingen. Middelgrote en kleine ondernemingen zijn voorlopig vrijgesteld van deze verplichting. Het keteneffect van deze maatregel kan wel zorgen dat middelgrote en kleinere ondernemingen op dit gebied sneller actie moeten gaan ondernemen als gevolg van deze wijziging. Voor deze bedrijven is het raadzaam de ontwikkelingen te blijven volgen en voorbereidingen te treffen rondom duurzaamheid.

Wanneer is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving zal 1 december 2022 geimplementeerd worden door de lidstaten. Hiermee ontstaat er een verplichting om over het boekjaar 2023 te gaan rapporteren. Om voorbereid te zijn op deze wetswijziging is het te adviseren om in 2022 al te starten met het meten en sturen op de indicatoren  in de volgende paragraaf om zo over boekjaar 2023 te kunnen rapporteren over concrete plannen en acties die zijn en worden ondernomen en daarmee direct de voordelen te plukken van verduurzaming.

Overige 

Er is een verplichting dat deze informatie moet worden getoetst door een extern accountant, hierbij moet minimaal een verklaring met beperkte mate van zekerheid worden afgegeven door de accountant.

Waarover moet u rapporteren?

Er wordt door de EU een set van rapportagestandaarden ontwikkeld die de basis vormt voor de verantwoording, deze standaarden komen in oktober 2022 beschikbaar. Minimaal toe te lichten is informatie over:

  • proces van stakeholder benadering en bepalen van materiële aspecten
  • dubbele materialiteit (effect van duurzaamheid op de organisatie en het effect van de organisatie op maatschappij en klimaat)
  • opnemen van doelstellingen en de indicatoren om de voortgang te meten
  • milieuaangelegenheden
  • sociale zaken en personeelsaangelegenheden 
  • mensenrechten
  • anti-corruptie en omkoping
  • diversiteit in de raden van bestuur (in termen van leeftijd, geslacht, opleiding en professionele achtergrond)
  • toelichten van niet uit de balans blijkende immateriële vaste activa zoals intellectueel kapitaal, menselijke kapitaal en sociaal kapitaal

Meer informatie?

Heeft u vragen over de inhoud van deze brochure? Neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon.

Download 'Duurzaamheid: Rapportage vereisten' in pdf.