Bedrijfsopvolgingsregeling onder vuur?

Al enige tijd worden vanuit de politiek en de ambtenarij berichten en publicaties gedeeld, waarin wordt voorgesteld om de bestaande bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) in de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting drastisch te versoberen of zelfs af te schaffen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de Bouwstenennotities van de staatssecretaris van Financiën en een publicatie van het Centraal Planbureau die beiden vorig jaar het licht zagen. 

Ook in verkiezingsprogramma’s van een aantal politieke partijen (D66, GL, PvdA en SP) worden in dit kader voorstellen gedaan met betrekking tot de BOR. Er zijn echter ook politieke partijen die hebben aangegeven voor het behoud of vereenvoudiging van de huidige BOR te zijn (VVD, CDA, FvD, CU en SGP).

Impact familiebedrijven

Hoe een en ander zich in de (nabije) toekomst wat betreft de BOR verder zal ontwikkelen is dus nog niet zeker, maar duidelijk is wel dat die onzekerheid bij veel familiebedrijven aanleiding geeft tot een grote mate van ongerustheid. Een afschaffing van de BOR leidt bij een bedrijfsopvolging namelijk tot een verhoging van de gecombineerde belastingdruk (inkomsten en erf-/schenkbelasting) van 3,4% tot 41,5%.

Onderzoek impact afschaffing BOR

In een recent verschenen rapport dat is opgesteld op verzoek van FBNed en Stichting Familie Onderneming wordt ingegaan op de impact die een afschaffing van de BOR zou hebben op familiebedrijven in Nederland. In dit rapport is onder meer geput uit onderzoeken die RSM vorig jaar in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit heeft gedaan. 

Uit het rapport komt naar voren dat de continuïteit van meer dan 30% van de familiebedrijven in gevaar zal komen als de BOR zou worden afgeschaft. Verder verwacht (bijna) de helft een negatieve impact op werkgelegenheid en innovatie en een verslechtering van de Nederlandse concurrentiepositie. Verder zal ongeveer een kwart van de bedrijven (gedwongen) opteren voor een verkoop aan een derde partij in plaats van een opvolging binnen de familie. 

Alhoewel het de vraag is of en op welke wijze de BOR gaat worden aangepast (of het nu vereenvoudiging, versobering of afschaffing wordt), lijkt duidelijk dat de regeling in elk geval niet ruimhartiger zal worden dan dat die op dit moment is. 

RSM adviseert familiebedrijven

Door de coronacrisis is bij veel familiebedrijven het onderwerp van bedrijfsopvolging hoger op de agenda gekomen. De onzekerheid over de toekomst van de BOR maakt dit punt nog een stuk urgenter. Uw adviseur van RSM kan u bijstaan bij de gesprekken die binnen de familie over dit onderwerp worden gevoerd en tevens bij de uitvoering van de strategie die is bepaald. 

Meer informatie?

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp en de (eventuele) gevolgen voor uw situatie, neem dan contact op met uw RSM-adviseur.

Download nu de nieuwsbrief 'Bedrijfsopvolgingsregeling onder vuur?' in pdf. 

RSM is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van familiebedrijven. Lees er meer over op onze 'private client services' pagina.