In onze nieuwsbrief van 31 mei 2021 maakten we melding van het voornemen van het kabinet om de regeling met betrekking tot bijzonder uitstel uit te breiden met een langere terugbetaaltermijn (60 maanden) en een latere aanvangsdatum voor de betalingstermijn (aanvang 1 oktober 2022).  Om gebruik te kunnen maken van de terugbetalingsregeling dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.  Met deze newsflash willen we u hierover informeren.

Voorwaarden terugbetalingsregeling

Nieuw opkomende belastingschulden

Om in aanmerking te komen voor de terugbetalingstermijn van 60 maanden dienen allereerst belastingschulden die vanaf 1 juli 2021 opkomen weer tijdig te worden voldaan. Hierbij valt te denken aan de afdracht op aangifte Loonheffingen juni 2021, welke uiterlijk 31 juli 2021 voldaan dient te worden. Ook dient tijdig aangifte te worden gedaan.

Initiële aanvraag van 3 maanden

Veelal hebben ondernemers bijzonder uitstel van belastingbetaling aangevraagd voor een periode van drie maanden. Bij een positieve beslissing hierop heeft de belastingdienst een bericht gestuurd met daarop de datum waarop het bijzonder uitstel verloopt.  Na deze periode dienen de opkomende belastingverplichtingen weer te worden voldaan.  Uit de praktijk blijkt dat hier een mogelijk risico zit. 

Uit gegevens van de belastingdienst blijkt dat veel ondernemers (circa 59.000) na het verloop van het bijzonder uitstel van drie maanden de nieuw opkomende schulden niet hebben voldaan.  Aangezien de belastingdienst  de invordering vanwege de coronacrisis heeft stopgezet, kan de gedachte zijn dat het bijzonder uitstel automatisch doorloopt, ook na afloop van het driemaands bijzonder uitstel.  Dit is een misvatting.  Er is immers slechts voor een periode van drie maanden bijzonder uitstel gevraagd en verleend.  Als vervolgens nieuw opkomende verplichtingen na afloop van het initiële driemaands bijzonder uitstel niet (tijdig) zijn voldaan, kan er geen gebruik worden gemaakt van de hiervoor vermelde betalingsregeling, ook niet voor de schulden waar initieel drie maanden bijzonder uitstel voor is verleend.

Pre-corona schulden

In het verleden heeft het Ministerie van Financiën aangegeven dat ook pre-corona schulden (schulden met een uiterlijke betalingsdatum opgekomen vóór 12 maart 2020) onder de betalingsregeling kunnen vallen.  Als voorwaarde is gesteld dat de ondernemer dan verlengd bijzonder uitstel dient aan te vragen.

Oplossing: Vraag verlengd bijzonder uitstel aan!

Indien u slechts één  keer bijzonder uitstel voor drie maanden heeft aangevraagd en gekregen en daarnaast nieuw opkomende verplichtingen na deze termijn niet (tijdig) heeft voldaan, dan kan een verzoek om verlengd bijzonder uitstel uitkomst bieden om toch in aanmerking te komen voor de verruimde terugbetalingsregeling van 60 maanden.  Dit verzoek om verlengd uitstel dient vóór 1 juli 2021 te zijn ingediend. 

Bij een verzoek om verlengd bijzonder uitstel dient een liquiditeitsbegroting en een verklaring van een deskundige derde te worden bijgevoegd (geüpload), indien sprake is van een belastingschuld van meer dan € 20.000  bij het eerste verzoek om bijzonder uitstel.  Met het verzoek om verlengd bijzonder uitstel zullen ook eventuele pre-corona schulden kunnen worden meegenomen in de terugbetalingsregeling van 60 maanden.

Zoals hiervoor al aangegeven, dienen - om in aanmerking te komen voor de betalingsregeling - nieuw opkomende verplichtingen vanaf 1 juli 2021 tijdig voldaan te worden.  Ter illustratie treft u hieronder een aantal voorbeelden aan.

Voorbeeld 1

Ondernemer A vraagt op 1 juli 2020 bijzonder uitstel aan en verkrijgt hiermee bijzonder uitstel tot 1 oktober 2020.  A draagt na afloop van het bijzonder uitstel de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting tot op heden niet af en vraagt geen verlengd bijzonder uitstel aan.

  • Ondernemer A kan geen aanspraak maken op de betalingsregeling van 60 maanden.  Alle openstaande belastingschulden moeten na 1 juli 2021 zo spoedig mogelijk betaald worden.
  • A kan nog tot 1 juli 2021 verlengd bijzonder uitstel aanvragen, dan gaan  alle openstaande belastingschulden mee in de betalingsregeling als hij vanaf 1 juli 2021 tijdig aangifte doet en nieuw opkomende belastingverplichtingen tijdig betaalt.

Voorbeeld 2

Ondernemer B heeft grote belastingschulden over 2018, 2019 en 2020. Op 1 januari 2021 wordt om bijzonder uitstel verzocht en toegekend tot 1 april 2021.  B vraagt vervolgens om verlengd bijzonder uitstel, maar dit wordt afgewezen.

  • B krijgt geen betalingsregeling. Alle openstaande belastingschulden moeten formeel per omgaande worden betaald (bijzonder uitstel is immers 1 april 2021 verlopen).

Voorbeeld 3

Ondernemer C heeft vanaf 12 maart 2020 geen belasting meer betaald. Daarnaast is er sprake van pre-corona schulden. Hij vraagt op 3 juni 2021 alsnog bijzonder uitstel aan, dat wordt toegekend tot 1 juli 2021.

  • C krijgt een betalingsregeling voor alle schulden vanaf 12 maart 2020 tot 1 juli 2021, als hij vanaf 1 juli 2021 de nieuw opkomende fiscale verplichtingen voldoet en op tijd aangifte doet.
  • Om de pre-corona schulden mee te kunnen laten lopen in de betalingsregeling dient separaat om verlengd bijzonder uitstel te worden verzocht. Alleen indien er een (formeel) beroep is gedaan op het verlengd bijzonder uitstel worden pre-Corona schulden namelijk meegenomen in de betalingsregeling van 60 maanden.

Actie

Om ervoor zorg te dragen dat u de terugbetalingsregeling van 60 maanden niet misloopt,  is het zaak dat u goed nagaat welke belastingen tot op heden onbetaald zijn gebleven en voor welke periode er (al dan niet verlengd) bijzonder uitstel is aangevraagd.  Daarbij dient geïnventariseerd te worden hoe groot het bedrag aan openstaande belastingschulden is dat na het verloop van het initiële driemaands bijzonder uitstel openstaat.  Alsdan kan zo nodig een verzoek om verlening van bijzonder uitstel worden gedaan.  Let erop dat dit verzoek vóór 1 juli 2021 wordt gedaan en dat vanaf deze datum tijdig aangifte moet worden gedaan en alle nieuw opkomende belastingschulden tijdig dienen te worden voldaan.

Reguliere betalingsregeling

Indien u niet kunt voldoen aan de voorwaarden voor (al dan niet verlengd) bijzonder uitstel en daarmee de ruime terugbetalingsregeling, dan kunt u verzoeken om een ‘reguliere’ betalingsregeling.  Let wel dat hieromtrent zwaardere eisen worden gesteld en de terugbetalingstermijn veelal korter zal zijn.

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over een van de regelingen in deze nieuwsbrief of wilt u onderzoeken of u voldoet aan de verschillende voorwaarden (zoals in sommige gevallen het verbod op het doen van dividenduitkeringen) voor verlengd bijzonder uitstel? Neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected]

Download 'Bijzonder uitstel van betaling van belasting: mogelijk nadere actie vereist voor 1 juli 2021' in pdf