Voornemen kabinet: doortrekken steunpakket naar derde kwartaal van 2021!

De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben fors moeten interen op hun reserves. Het kabinet is daarom van plan om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. In deze nieuwsbrief geven we een overzicht van de belangrijkste (voorgenomen) steunmaatregelen voor het derde kwartaal van 2021 op hoofdlijnen.

NOW

Doelstelling van de NOW-4

De doelstelling van de NOW-4 is om werkgevers die worden geconfronteerd met een terugvallende omzet tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten. Hiermee wordt vervolg gegeven aan de eerdere regelingen, bekend onder de NOW-1 en NOW-2 en NOW-3. 

De NOW-4 in vogelvlucht

De NOW-4 ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2021. Het maximale vergoedingspercentage blijft 85% en de loonsomvrijstelling blijft 10% van de loonsom. Om in aanmerking te komen voor NOW-4 dient sprake te zijn van een omzetdaling van ten minste 20%. Verder blijven de forfaitaire opslag van 40% en de maximale vergoeding per werknemer van twee keer het maximum dagloon ongewijzigd. Als referentiemaand voor de loonsom zal februari 2021 gehanteerd worden. 

Samenloop NOW/TVL

De TVL telt vanaf NOW-3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 zullen veel werkgevers door deze wijziging meer subsidie ontvangen.

Tabel 1: NOW in tabelvorm

 

NOW-3
Q2 2021

NOW-4
voorstel Q3 2021

Omzetdrempel 20% 20%
Subsidiepercentage 85% 85%
Dagloon 2x 2x
Vrijstelling 10% 10%
Opslag 40% 40%

TVL

Eerder was al bekend geworden dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in elk geval tot en met het tweede kwartaal van 2021 zou worden verleend. Het kabinet heeft nu aangegeven voornemens te zijn de TVL ook in het derde kwartaal voort te zetten. Aangekondigd is dat vanaf het tweede kwartaal 2021, bedrijven een keuze zullen hebben bij het selecteren van de referentieperioden voor de TVL (voor het eerste kwartaal 2021 is die mogelijkheid er niet). Verder wordt het subsidieplafond voor de TVL voor grote ondernemingen vanaf het tweede kwartaal verhoogd naar € 1,2 miljoen euro. Dit mede ter compensatie van de  groepsregeling die voor grote ondernemingen in het leven is geroepen en die als oneerlijk kan worden ervaren ten opzichte van de mkb-subsidie. 

De TVL subsidie voor mkb-ondernemingen wordt namelijk per afzonderlijke entiteit verleend en daarmee kan de totale subsidie van een groep ondernemingen hoger uitkomen dan bij grote ondernemingen, die bij aanwezigheid van een groep de subsidie als een groep ontvangen. In dit verband verwijzen wij u naar onze nieuwsbrief over TVL Q1 voor grote ondernemingen, waarin we uitgebreider stilstaan bij het regime groot en MKB, alsook het groepsbegrip voor grote ondernemingen binnen de TVL. De nieuw aangekondigde TVL maatregelen vindt u hieronder in tabel 2 samengevat.

Tabel 2: TVL in tabelvorm

Tabel 

 

TVL Q2 2021

TVL Q3 2021

Omzetdrempel 30% 30%
Subsidepercentage 100% 100%
Max. subsidiebedrag mkb* € 550.000 € 550.000
Max. subsidiebedrag grote ondernemingen* € 1.200.000 € 600.000
Overig
 • min. vergoeding € 1.500
 • mkb en niet-mkb
 • vastlasten-drempel € 1.500

* Max. subsidiebedrag voor hele steunperiode is € 1,8 miljoen (staatssteunplafond)

 Fiscale maatregelen

Bijzonder (verlengd) uitstel van belastingbetaling

Het bijzonder uitstel van belastingbetaling loopt af op 1 juli 2021.  Vanaf deze datum dient een ondernemer de belasting weer te gaan betalen.  Dit houdt onder meer in dat voor bijvoorbeeld de maand juni 2021 reeds loonbelasting af moet worden gedragen in juli 2021.

De belastingschulden die zijn opgebouwd onder het bijzonder uitstel regime dienen te worden terugbetaald in een periode van 5 jaar (60 maanden), beginnend op 1 oktober 2022.  Hier zien we een versoepeling ten opzichte van de huidige toezegging waarbij de belastingschuld in een periode van 36 maanden terugbetaald diende te worden startend vanaf 
1 oktober 2021.  

Opgemerkt dient te worden dat van deze betaalregeling slechts gebruik kan worden gemaakt als de opkomende verplichtingen na 1 juli 2021 tijdig worden voldaan.

Invorderingsrente stapsgewijs verhoogd 

De huidige invorderingsrente is gesteld op 0,01%.  Deze invorderingsrente zal als volgt worden verhoogd naar het ‘normale’ tarief van 4%.

Tabel 3: Invorderingsrente in tabelvorm

Wijzigingsdatum

Percentage

1 januari 2022 1%
1 juli 2022 2%
1 januari 2023 3%
1 januari 2024 4%

Verlenging bestaande fiscale maatregelen

Initieel zouden onderstaande maatregelen slechts gelden tot en met  30 juni 2021.  Het voorstel is deze maatregelen te verlengen tot 1 oktober 2021. Hierbij gaat het om de volgende maatregelen:

 • het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen; 
 • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers; 
 • de onbelaste reiskostenvergoeding; 
 • de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen; 
 • het btw-nultarief op mondkapjes; 
 • de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel; 
 • het btw-nultarief op COVID-19- vaccins en testkits; 
 • het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen.
 • Voor sportscholen die online groepslessen aanbieden (ter vervanging van lessen op locatie) blijft het verlaagde btw-tarief van toepassing totdat de groepslessen weer binnen kunnen worden gegeven.

Urencriterium

Een ondernemer voldoet aan het zogenaamde urencriterium als hij ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteed aan zijn onderneming.  Tot 1 juli 2021 geldt dat aangenomen wordt dat de ondernemer ten minste 24 uur per week aan zijn onderneming besteedt.  Per 1 juli 2021 komt deze fictie te vervallen en tellen slechts de daadwerkelijk bestede uren voor het urencriterium.

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over een van de regelingen in 
deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected]

20210531_voornemen_kabinet_doortrekken_steunpakket_naar_q3_2021_cover.jpg

Download 'Voornemen kabinet: doortrekken steunpakket naar derde kwartaal van 2021!' in pdf