Btw-vrijstelling medische diensten

Positief nieuws voor (para)medici, want de staatssecretaris is eindelijk overstag gegaan. Het besluit met daarin de voorwaarden voor de toepassing van de btw-vrijstelling voor medische diensten is naar verruimd. Door deze verruiming vallen vele beroepsbeoefenaars die kwalitatief hoogwaardige gezondheidskundige diensten leveren formeel (eindelijk) weer onder de btw-vrijstelling voor medische diensten.

Na drie jaar en pas na diverse procedures (tot aan de Hoge Raad) is de staatssecretaris van mening veranderd. In 2006 deed het Hof van Justitie namelijk al een uitspraak waaruit blijkt dat kwalitatief hoogwaardige geneeskundige zorg in alle gevallen vrijgesteld moet worden, zolang maar bewezen kan worden dat de zorg kwalitatief hoogwaardig is en gelijkwaardig aan de zorg wel vallend onder de vrijstelling. Het stellen van kwaliteitswaarborgen is toegestaan, maar Nederland ging te ver in het stellen van deze waarborgen.

Oude situatie (per 1 januari 2013)

Op 1 januari 2013 wijzigde de btw-wet en kon de btwvrijstelling alleen worden toegepast door medici met een BIGregistratie* en alleen voor gezondheidskundige verzorging die behoort tot het deskundigheidsgebied van de desbetreffende BIG-beroepsbeoefenaar. Als men geen BIG-registratie had maar wel dezelfde (kwalitatief hoogwaardige) diensten verrichtte zoals een vrijgestelde fysiotherapeut, dan werd de vrijstelling door de Belastingdienst geweigerd. Voor vele  beroepsbeoefenaar was dit vervelend en werkte de weigering van de toepassing van de btw-vrijstelling kostprijsverhogend. Deze kostprijsverhoging kon niet altijd worden afgewenteld op de, veelal, particuliere afnemer.
* Wet BIG: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Situatie per 2 april 2016

Met ingang van 2 april 2016 is het nieuwe besluit van kracht. In plaats van alleen diensten van Wet BIG geregistreerde medici vrij te stellen van btw erkent de staatssecretaris dat ook andere (para)medici met een goede opleiding gebruik kunnen maken van de btw-vrijstelling. De voorwaarden die de staatssecretaris stelt in het nieuwe besluit zijn:

  • er moet sprake zijn van diensten die bestaan uit de gezondheidskundige verzorging van de mens;
  • de dienstverlener moet aantoonbaar beschikken over voldoende beroepskwalificaties die garanderen dat de zorg van dezelfde kwaliteitsniveau is als de zorg verleend door een BIG-beroepsbeoefenaar;
  • de dienstverlener verricht de dienst aan de individuele patiënt.

Gelijkwaardig kwaliteitsniveau

In het besluit wordt toegelicht wat wordt verstaan onder gelijkwaardige kwaliteit. Daarbij wordt als uitgangspunt de hbo-opleiding in de beroepsrichting gehanteerd waarin de
desbetreffende beroepsbeoefenaar actief is. Kort gezegd geeft hij de volgende opties voor waarborging van het kwaliteitsniveau aan:

  • afgeronde beroepsgerichte hbo-opleiding; of
  • afgeronde gezondheidskundige beroepsopleiding in combinatie met een aanvullende gezondheidskundige opleiding, de combinatie van deze opleidingen moeten hetzelfde niveau hebben als een hbo-opleiding; of
  • afgeronde gezondheidskundige beroepsopleiding gecombineerd met relevante kennis en ervaring op het gebied van de beroepsuitoefening. Deze combinatie dient weer van hetzelfde niveau te zijn als van de hbo-opleiding.

Tandartsen

In het besluit is toegevoegd dat onder tandprothesen ook beugels worden verstaan. Wanneer een tandtechnicus/ tandprothetici een beugel vervaardigt, bewerkt of beoordeelt, bijvoorbeeld met behulp van machines, instrumenten en computertechnieken kan de btw-vrijstelling worden toegepast. In het verleden bestond hier onduidelijkheid over.

Wat betekent dit voor u?

Indien u zorg verleend met hoogwaardige kwaliteit is de kans groot dat u de btw-vrijstelling (weer) kunt toepassen. Heeft u in het verleden btw berekend over uw diensten, dan kunt u mogelijk btw terug ontvangen als u tijdig bezwaar heeft gemaakt. Heeft u dit niet gedaan dan is er alsnog een mogelijkheid om btw terug te vragen, berekend en voldaan vanaf 27 maart 2015. 

RSM kan voor u bekijken of u btw terug kunt krijgen over de jaren 2013, 2014 en 2015. Daarnaast is het mogelijk dat u op basis van het besluit, vrijgestelde en belaste prestaties verricht voor de btw. In dat geval bent u verplicht de zogenoemde pro rata toe te passen en een deel van de aan u berekende voorbelasting in aftrek te brengen.

Voorbeeld 1

Een chiropractor/fysiotherapeut/psycholoog voert sinds 1990 zijn praktijk en verricht vrijgestelde prestaties voor de btw. Hij heeft een opleiding gevolgd aan een hbo-instelling en dit aangevuld met kennis in de praktijk en cursussen van zijn beroepsvereniging. Verder voldoet hij aan strenge kwaliteitseisen voldoen om bij de  beroepsvereniging aangesloten te blijven. Sinds 2013 moet hij btw berekenen aangezien hij geen Wet BIG geregistreerd medicus is. Hij heeft tijdig bezwaar aangetekend tegen zijn btw-aangiften en dit bezwaar is aangehouden door de Belastingdienst. Door de situatie inhoudelijk te motiveren kunnen we de btw terugvorderen van de Belastingdienst voor zover de diensten zien op geneeskundige verzorging van de mens.

Voorbeeld 2

Een psycholoog heeft een eigen praktijk en geeft daarnaast cursussen aan bedrijven. Met ingang van 2 april 2016 is hij vrijgesteld van btw voor de geneeskundige verzorging die hij verleend indien hij aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, maar moet in beginsel btw voldoen over de trainingen. Hij maakt administratiekosten voor de jaarstukken, die zien op zowel de vrijgestelde als de belaste prestaties voor de btw. Welk deel kunt u dan aftrekken?

Voor het antwoord op deze vraag en andere vragen kunt u contact op te nemen met uw RSM-adviseur.