Controle aanvragen NOW 1.0

Op 8 september heeft het Ministerie van Financiën het controleprotocol voor de NOW 1.0 bekendgemaakt. In deze newsflash zullen wij kort ingaan op de hoofdlijnen van het controleprotocol. 

Wie zijn er vrijgesteld van accountantscontrole?

Voor de aanvragen tot € 25.000 is geen verklaring vereist. Het UWV zal zelf een steekproefsgewijze controle op deze aanvragen uitvoeren.

Voor de aanvragen vanaf € 25.000 en tot € 125.000 is bij de aanvraag een verklaring van een derde deskundige vereist. De vorm en inhoud van deze verklaring is op dit moment nog niet bekend. Wanneer er meer duidelijkheid is over de vorm en inhoud van deze verklaring en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden en procedures zullen wij u hierover nader berichten.

Wie hebben er wel een accountantsverklaring nodig?

Voor de aanvragen vanaf € 125.000 is een accountantsverklaring vereist. Daarnaast geldt dat voor alle bedrijven die gebruik maken van de uitzonderingsregel van artikel 6a (zie hierna) een accountantsverklaring nodig is, ongeacht de hoogte van de aanvraag. 

In het protocol worden drie soorten opdrachten onderscheiden;

  1. Aan Assurance verwante opdracht
  2. Assurance opdracht met een beperkte mate van zekerheid
  3. Assurance opdracht met een redelijke mate van zekerheid.

Alle opdrachten hebben verplichte aanvullende werkzaamheden die in het protocol zijn opgenomen. Welke opdracht van toepassing is afhankelijk gemaakt van de hoogte van de subsidieaanvraag en het feit of de aanvrager voldoet aan de criteria voor de (wettelijke) controleplicht.

De uit te voeren werkzaamheden richten zich vooral op de bepaling of er sprake is van een groep en wat hiervan de samenstelling is, de omzet en omzetdaling, specifiek aspecten van de loonsom en bij toepassing van artikel 6a het voldoen aan de extra voorwaarden die gesteld zijn zoals dividend, bonussen en afspraken over werkbehoud.

Type organisatie

Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht

Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht

Subsidie

   

≥€125.000 (of voorschot €100.000) <€375.000x

I.  Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N)

III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)

≥€375.000

II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)

IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

Wat is de termijn voor indiening van de vaststellingsaanvraag?

Vanaf 7 oktober is het mogelijk om de vaststellingsaanvraag voor de NOW 1.0 in te dienen bij het UWV. De exacte inhoud van deze aanvraag is nog niet bekend. Naar verwachting zal aanvraag elektronisch plaats dienen te vinden via de UWV-website.

Aanvragen waarvoor geen accountantsverklaring benodigd is dienen binnen 24 weken na 6 oktober 2020 te worden ingediend.  Bedrijven die hebben gekozen voor de omzetperiode maart t/m mei dienen hun aanvraag uiterlijk 15 november 2020 te hebben ingediend. Bedrijven die hebben gekozen voor de periode mei t/m juli moeten hun aanvraag uiterlijk 17 januari 2021 hebben ingediend.

Voor aanvragen waarbij wel een accountantsverklaring benodigd is geldt een verlengde termijn van 38 weken na 6 oktober 2020.

Welke acties zijn op korte termijn nodig?

Ondanks de ruime termijnen is er 1 punt waarvoor op korte termijn wel actie nodig is. Dit betreffen entiteiten die onderdeel zijn van een groep, waarbij de groep minder dan 20% omzetdaling heeft, maar een individuele entiteit binnen de groep zelf een grotere omzetdaling dan 20% heeft .  Deze entiteiten kunnen met terugwerkende kracht gebruik maken van de uitzonderingsregel in artikel 6a, mits zij voldoen aan de formele voorwaarden (d.w.z. schriftelijke verklaring geen bonussen/dividenden en schriftelijke overeenkomst met vakbonden/OR over werkbehoud).  Deze overeenkomsten dienen voor de datum van de vaststellingsaanvraag getekend te zijn.

Indien u hier alsnog gebruik van wilt maken, adviseren wij u om op korte termijn contact op te nemen met uw vaste RSM-contactpersoon of stuur een e-mail naar [email protected]

20200915_controleaanvragen_now_1.0_cover.jpg

Download 'Controle aanvragen NOW 1.0' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>