Coronavirus: aanvullende maatregelen kabinet voor banen en economie

Op dinsdagavond 17 maart 2020, heeft het kabinet nieuwe en aangepaste fiscale en economische maatregelen aangekondigd om het bedrijfsleven, werknemers en ZZP’ers tegemoet te komen. Deze steunmaatregelen zijn een aanvulling op de steunmaatregelen van 12 maart 2020. De maatregelen zorgen er onder meer voor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken het door middel van versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Hierna gaan wij in op enkele van deze maatregelen.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Per direct wordt de huidige regeling werktijdverkorting gestopt. De regeling wordt vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (kortweg: NOW). Op basis van deze nieuwe regeling kan een ondernemer die een omzetverlies verwacht (minimaal 20%) bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

De tegemoetkoming geldt voor de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met flexibele contracten voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. De berekening van de tegemoetkoming is niet exact uitgewerkt door het kabinet, maar hetgeen nu geschreven is, lijkt te suggereren dat de tegemoetkoming bedraagt: % omzetverlies (ontstaan na 1 maart 2020) x 90% x de loonsom.

Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom; hierbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn. 

De periode van drie maanden kan éénmalig worden verlengd met nog eens 3 maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld. 

De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en werkgevers kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per direct geen nieuwe aanvragen onder de oude regeling meer indienen. Op basis van de oude regeling Ingediende, maar nog niet afgehandelde, aanvragen zullen conform de nieuwe regeling (NOW) worden afgehandeld. Wel zal aanvullende informatie worden opgevraagd bij de indieners. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. 

2. Extra ondersteuning ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. 
Voor een periode van maximaal 3 maanden wordt inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. De verzoekperiode wordt verlaagd van 13 weken naar 4 weken. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500 per maand (netto). Deze inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. 

Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Deze lening wordt door de overheid verstrekt. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in de huidige regeling worden gehanteerd .

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting 

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van de betaling van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invordering dan direct. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal (verklaring van een financieel expert) mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

4. Geen verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van belasting 

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een boete (een zogenaamde “verzuimboete”) voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal (verklaring van een financieel expert) mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

5. Versoepeling invorderingsrente en belastingrente

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%.

Het huidige tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet per 1 juni 2020 ook het percentage van de belastingrente tijdelijk verlagen naar 0,01% (per 1 juli 2020 met betrekking tot inkomstenbelasting).

6. Verlaging van de voorlopige aanslag

Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. In het geval dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die al betaald is in de eerste drie maanden, zal het verschil worden teruggestort. 

7.Overige maatregelen

Het kabinet komt tevens met enkele andere maatregelen die met name zien op verzachting van kredietenvoorwaarden en aspecten die daarmee samenhangen.  Ook wordt er een noodloket ingesteld waarbij ondernemers in bepaalde sectoren eenmalig een forfaitair bedrag van € 4000 als gift voor de periode van drie maanden van de overheid kunnen krijgen.

Meer informatie? 

Neem contact op met uw RSM-adviseur om te bespreken welke maatregelen voor u en uw onderneming relevant kunnen zijn. 

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>